Slipp juridisk huvudvärk tillsammans med Legalbuddy

Vi erbjuder dig som Kund till Slipp juridiskt stöd.

Vad innehåller erbjudandet?

Våra vanligaste juridiska avtal kan du som Slippkund köpa till ett lågt fast pris. Boka avtalet så kommer vi kontakta dig och ställa några frågor, därefter leverear vi det färdiga avtalet inom 24 timmar.

Aktieägaravtal för grundare

Aktieägaravtalet reglerar rättigheter och skyldigheter mellan aktieägarna och bolaget, tex hur bolagets verksamhet ska styras och vad som händer om samarbetet tar slut pga. oenigheter, sjukdom eller dödsfall.

1 499 kr

Aktieägartillskott

Aktieägartillskott syftar till att tillföra nytt eget kapital när bolaget är i behov av nytt kapitaltillskott.

599 kr

Aktieöverlåtelseavtal

Ett aktieöverlåtelseavtal används vid överlåtelse av aktier och dokumenterar att äganderätten har övergått samt reglerar rättigheter och skyldigheter vid köp av aktier. Aktieöverlåtelseavtalet kan t.ex. reglera konkurrensförbud, frågor om sekretess och eventuella garantier som lämnas.

1 499 kr

Anställningsavtal

Ett välformulerat anställningsavtal gör det klart för både dig som arbetsgivare och arbetstagare vilka villkor som gäller för anställningen och minskar därför risken för konflikter och missförstånd.

1 199 kr

Anställningsavtal VD

Ett anställningsavtal för VD är särskilt viktigt eftersom VD undantas från lagen om anställningsskydd. Genom att upprätta tydliga villkor för anställningen så undviks framtida konflikter att otydligheter uppstår mellan arbetsgivare och VD.

1 199 kr

Återförsäljaravtal med ensamrätt

Ett återförsäljaravtal reglerar rättigheter och skyldigheter mellan återförsäljare och leverantör och bör behandla villkoren för leverans, pris, ansvar för fel samt frågor om ensamrätt och konkurrens.

1 499 kr

Avräkningsnota aktier

En avräkningsnota för aktier används som ett kvitto vid köp och överlåtelser av aktier. Avräkningsnotan utgör även ett avtal mellan säljaren och köparen, som blir särskilt viktig som underlag för deklarationen, betalningen samt överlåtelsen av aktierna om aktieöverlåtelseavtalet inte är utförligt formulerat.

599 kr

Avsiktsförklaring (LOI)

Avsiktsförklaringar (eller Letter of Intent) används för att bestämma ramen för förhandlingar samt klargöra förväntningarna som parterna har på ett ingå ett framtida avtal. Används t.ex. i samband med ett företagsförvärv.

990 kr

Bestridande av krav

Om ni fått en faktura som inte stämmer är det viktigt att bestrida fakturan för att undvika dröjsmålsränta och påminnelseavgift samt som bevisning för en potentiell framtida tvist.

599 kr

Betalningsuppmaning

En betalningsuppmaning är en tillsägelse att betala en skuld. Betalningsuppmaningen måste uppfylla vissa formkrav för att det ska vara möjligt att ansöka om utmätning hos Kronofogdemyndigheten.

599 kr

Bolagsordning

Bolagsordningen sätter ramarna för bolagets verksamhet och reglerar bland annat bolagets aktiekapital, antal aktier i bolaget och eventuella krav för beslutsfattande, kallelsemetod samt villkor för försäljning av aktier.

599 kr

Bolagsstämmoprotokoll

Alla företag ska varje år hålla bolagsstämma där aktieägarna fattar beslut för kommande verksamhetsår. Dessa beslut ska dokumenteras i ett stämmoprotokoll som måste uppfylla vissa formkrav.

599 kr

Cookie notice

Alla företag som t.ex. har en hemsida och samlar in data om besökarna måste ha en cookie notice. En cookie notice är information om hur ni använder cookies, hur informationen används och ändamålet med användningen. En sådan notis är nödvändig för att inte strida mot GDPR.

990 kr

Dataöverföringsavtal

I samband med att ni som företag överför data till en annan organisation måste det upprättas ett dataöverföringsavtal. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter för överföringen och säkerställer att överföringen sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

1 199 kr

Förlikningsavtal

Två parter som tvistar kan i ett förlikningsavtal träffa en överenskommelse att lösa en tvist utan att gå till domstol. Förlikningsavtalet innebär att tvisten blir slutligt avgjord och förhindrar att någon av parterna senare går till domstol.

990 kr

Generalfullmakt

En generalfullmakt kan användas för att ge någon behörighet att företräda dig i alla rättsliga angelägenheter, exempelvis för att ingå avtal om köp eller hyra.

599 kr

Hyresavtal andrahand

Om ni hyr en lokal men av olika anledningar inte kan nyttja den och vill hyra ut hela eller delar av lokalen i andra hand så ska ni upprätta ett hyresavtal för andrahandsuthyrning. För att hyra ut hela krävs ofta samtycke, vilket däremot ofta inte krävs om man endast hyr ut en del av lokalen (så kallad partiell andrahandsupplåtelse).

599 kr

Konsultavtal

Ett konsultavtal reglerar och tydliggör konsultens uppdrag. Avtalet är särskilt viktigt dels eftersom det inte finns särskild lagstiftning på området, dels för att konsulten inte ska betraktas som en anställd enligt lagen om anställningsskydd.

1 199 kr

Överenskommelse om upphörande av anställning

Det är möjligt att som arbetsgivare komma överens med en anställd om att anställningen ska upphöra vilket kan vara aktuellt i en situation där en anställd inte missköter sig tillräckligt för att det ska utgöra sakliga skäl för uppsägning.

599 kr

Personuppgiftsbiträdesavtal (annan behandlar din data)

Enligt dataskyddsförordningen är du skyldig att upprätta ett biträdesavtal innan du för över eller tar emot personuppgifter. Ett personuppgiftsbiträdesavtal reglerar hur personuppgifter behandlas, vilka skyldigheter biträdet har och vilka säkerhetskrav som gäller. Detta biträdesavtal ska användas när du är personuppgiftsansvarig och någon annan behandlar data för din räkning.

1 199 kr

Personuppgiftsbiträdesavtal (du behandlar annans data)

Ett personuppgiftsbiträdesavtal reglerar hur personuppgifter behandlas, vilka skyldigheter biträdet har och vilka säkerhetskrav som gäller. Detta biträdesavtal ska användas när du är biträde och behandlar data för någon annans räkning.

1 199 kr

Rösträttsfullmakt bolagsstämma

En rösträttsfullmakt används när du som aktieägare inte har möjlighet att medverka på bolagsstämman och därför behöver att en företrädare kan representera dina intressen och rösta på bolagsstämman.

599 kr

SaaS-Avtal

Ett SaaS-avtal används för att reglera rättigheter och skyldigheter mellan leverantören och kunden. Avtalet bör behandla frågor om immateriella rättigheter, på vilket sätt kunden har rätt att använda tjänsten och hur betalning ska gå till.

1 499 kr

Sekretessavtal

Sekretessavtal används för att skydda företagshemligheter och annan information som ni inte vill ska bli offentlig. Sekretessavtalet bör innehålla en vitesklausul, som innebär att man inte måste bevisa skada om motparten bryter mot sekretessavtalet.

599 kr

Skuldebrev

I samband med att ni lånar ut pengar bör ni dokumentera detta genom att upprätta ett skuldebrev. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto på att ett låneavtal har ingåtts och kan användas som ett bevismedel vid en eventuell framtida tvist om fordrans giltighet.

1 199 kr

Styrelseprotokoll (konstituerande möte)

Styrelseprotokollet är en viktig handling som dokumenterar vilka beslut som fattas samt vilka som närvarar vid mötet. Protokollet skapar ordning över beslutsfattandet vilket är värdefullt för såväl styrelseledamöter som aktieägare.

599 kr

Underrättelse om avbrytande av provanställning

Under provanställningen har både arbetstagaren och arbetsgivaren rätt att avsluta provanställningen när som helst. Om ni inte vill att anställningen övergår till en tillsvidareanställning så måste du som arbetsgivare underrätta arbetstagaren om att du vill säga upp anställningen och du bör skriftligen dokumentera detta.

599 kr

Boka gratis coachingmöte

Boka ett gratis 30 min möte med en erfaren affärsjurist. Du väljer vilket rättsområde din fråga gäller coh bokar en tid i direkt när det passar dig. Alla möten sker via video eller telefon.

Ställ en juridisk fråga

Du får en utredning inom 5 arbetsdagar från vår samarbetspartners affärsjurister, helt gratis. Alla frågor besvaras inom affärsjuridikens område, med undantag från skatterätt.