Fråga: Giltigheten av elektroniska signaturer
Är ett avtal giltigt om man skriver under avtalet via tex Paint? Eller krävs det att man skriver under med en fysisk penna, alternativt använder ett godkänt program för elektronisk signatur?
Legalbuddy svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse kring vad som gäller för elektroniska signaturer och deras juridiska giltighet. 


Elektroniska signaturer

En elektronisk signatur kan se ut på många olika sätt men är, precis som en skriftlig signatur, i grunden ett sätt att underteckna ett dokument – till exempel ett avtal. Det finns, med vissa undantag, väldigt få formkrav för avtal i svensk rätt. Hur avtal utformas och undertecknas är därför en fråga för avtalsparterna. En elektronisk signatur kan alltså göras såväl genom att rita en signatur i Paint som med hjälp av e-legitimationer, t.ex. Bank-ID och SMS-koder, eller med olika program speciellt utvecklade för e-signaturer. Vilken rättsverkan och vilket bevisvärde som en elektronisk signatur har kan dock variera. 


I EU:s eIDAS-förordning, som föreskriver att elektroniska signaturer är giltiga inom EU, delas de elektroniska signaturerna in i tre typer – enkla, avancerade och kvalificerade. 


Enkla elektroniska signaturer (SES) är uppgifter i elektronisk form som kan används för att identifiera den som undertecknat en handling. Det finns inga krav på någon speciell teknologisk lösning och en signatur får inte nekas juridisk giltighet enbart på grund av dess elektroniska form eller för att den inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska signaturer. Däremot kan en sådan signatur ha begränsat bevisvärde i en eventuell tvist om det inte går att säkert knyta signaturen till den som signerat. Det går alltså inte att med säkerhet säga att en SES kommer att betraktas som juridiskt bindande utan bedömningen måste ske i varje enskilt fall.


Avancerade elektroniska signaturer (AdES) är signaturer som är unikt knutna till och kan identifiera den som signerat, vilket innebär en högre säkerhet än SES. Ett exempel är den signatur som skapas när vi signerar med BankID. På grund av den högre säkerhet som AdES medför, tillerkänns de även större juridisk tyngd och högre bevisvärde i en eventuell tvist. 


Kvalificerade elektroniska signaturer (QES) är signaturer som skapas utifrån särskilda EU-standarder och med kvalificerade anordningar som garanterar ytterligare säkerhet. Dessa ska i regel ges samma juridiska giltighet som en handskriven signatur.  


Juridisk giltighet 

Med andra ord kan olika typer av elektroniska signaturer rent juridiskt ha olika rättsverkan och olika bevisvärde. Den juridiska giltigheten av ett avtal som signerats elektroniskt beror på;


1. Signaturens förmåga att verifiera undertecknarens identitet. Metoder för elektronisk signering som med säkerhet kan identifiera och knytas till den som signerat avtalet tillmäts högre juridiskt värde i en eventuell tvist. 


2. Partsavsikten. I vilken grad det går att visa att parterna haft avsikt att ingå och underteckna avtalet.


3. Att det signerade dokumentet inte förändrats efter signering. Efter det att parterna signerat är det viktigt att avtalet inte manipuleras eller modifieras. 


Sammanfattning och Paint-signaturer 

Sammanfattningsvis, För att ett elektroniskt signerat avtal ska vara juridiskt bindande krävs:


1. Att det inte finns några lag- eller avtalsreglerade formkrav för signaturen (som vid till exempel fastighetsköp),

2. Att undertecknarens identitet går att verifiera,

3. Att parterna haft avsikt att ingå och underteckna avtalet, och

4. Att dokumentet inte manipuleras eller ändras efter att parterna signerat. 


En signatur ritad i programmet Paint är alltså inte ogiltig enbart för att den ritats i just Paint och det finns inga generella krav på att använda en handskriven signatur eller något speciellt program. Däremot kan det vid en eventuell tvist vara svårt att verifiera avtalsparternas identitet och knyta signaturen till dem i och med att det inte finns några säkerhetsmekanismer eller identitetskontroller. Beroende på vad för typ av avtal som ska ingås kan det därför vara värt att se över ifall en säkrare metod för elektronisk signering bör och kan användas. 


Behöver ni vidare hjälp med detta är ni välkomna att kontakta en av våra jurister på https://legalbuddy.com/kontakt. Vi erbjuder också en digital tjänst (Legalbuddy Plus) med affärsjuridiskt stöd för start-ups och entreprenörer, där bland annat integrerad e-signering för avtal ingår.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Vad behöver du tänka på när du ska skriva avtal med viktiga leverantörer? Kolla här!

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan