ANVÄNDARVILLKOR


1. INFORMATION OM LEGALBUDDY


Välkommen till Legalbuddy (legalbuddy.com) som tillhandahålls av LB Legal Online AB (“Bolaget”), reg. nr. 559232-2662, med adress Vasagatan 16, 111 20 Stockholm, Sverige.


Det är viktigt för oss att Du och våra övriga användare får den bästa möjliga upplevelsen när ni besöker webbplatsen. Det är också viktigt att Du vid Din användning av Legalbuddy har full kännedom om våra respektive juridiska rättigheter och skyldigheter. Av dessa skäl har vi upprättat dessa Användarvillkor, vilka utgör de rättsligt bindande villkoren för Din användning av Legalbuddy. Vi ber Dig vänligen att noggrant läsa igenom Användarvillkoren innan Du använder webbplatsen eftersom de påverkar Dina juridiska rättigheter och skyldigheter.


2. DITT GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOREN


Genom att ta del av den information som tillhandahålls på webbplatsen så accepterar Du Användarvillkoren. Notera att Användarvillkoren vid varje tidpunkt och utan iakttagande av någon varseltid kan ändras och/eller revideras genom att en uppdaterad version görs tillgänglig på Legalbuddy. 


3. REGISTRERING 


Vid registreringen av ett eventuellt användarkonto behöver Du lämna vissa lämna uppgifter. Det är en förutsättning för användning av Legalbuddy att samtliga uppgifter som Du lämnar är korrekta, aktuella och kompletta. Om Bolaget har skäl att anta att Dina uppgifter inte är korrekta, aktuella eller kompletta, förbehåller vi oss rätten att förvägra Dig tillträde till Legalbuddy och att avsluta, eller tills vidare stänga av ditt användarkonto.


Om Du är under 18 år så kräver vi att Du har Din målsmans godkännande för att registrera Dig.


4. PERSONUPPGIFTER


Vi gör vårt bästa för att skydda Din personliga integritet och för att agera i enlighet med gällande lagar om data- och personuppgiftsskydd. För Legalbuddy gäller villkoren i Legalbuddy’s Integritets- policy.


5. VARUMÄRKEN OCH UPPHOVSRÄTT


Legalbuddy och allt material som tillförs Legalbuddy av Bolaget (”Material” eller ”Materialet”) skyddas av upphovsrätt, annan immateriell rättighet (”Immateriella rättigheter”). Vissa av de figurer, gestalter, märken, logotyper och andra bilder som Bolaget tillför Legalbuddy är skyddade som varumärken och/eller produkt-, varu- eller tjänstenamn. Bolaget respekterar andras Immateriella Rättigheter och vi förutsätter att Du gör detsamma.


6. DITT ANVÄNDANDE AV MATERIAL


Din rätt att använda LegalBuddy och Materialet och annat innehåll som tillhandhålls på denna webbplats, är villkorat av att Du följer Användarvillkoren. Modifiering och/eller bearbetning av Material eller av annat innehåll på Legalbuddy för ändamål som inte är tillåtet enligt Användarvillkoren, kan utgöra ett intrång i Bolagets eller tredjemans Immateriella Rättigheter och/eller Varumärken och är därför inte tillåtet. 


Du får kostnadsfri tillgång till visst Material och annat innehåll som är tillgängligt på Legalbuddy. Annat Material och innehåll är endast tillgängligt mot ersättning. Det sistnämnda Materialet och innehållet får inte i övrigt kopieras, reproduceras, vidarepubliceras, laddas upp, skickas vidare, överföras, distribueras eller användas på annat sätt än vad som uttryckligen medges på webbplatsen utan särskilt godkännande av Bolaget. Material som tillhandahålls kostnadsfritt får du gärna dela om du anger Legalbuddy som källa. 


I den utsträckning annat inte är stadgat enligt tillämplig och tvingande lagstiftning, är det också förbjudet att översätta, modifiera, dekompilera och/eller bryta ned eller dela upp kod som används för tillhandahållandet av webbplatsen eller den programvara som nås genom länkar från webbplatsen, såsom att ta del av eller omvandla kod till läsbar form i syfte att undersöka programvarans konstruktion och/eller att kopiera eller skapa andra alster baserade, helt eller delvis, på sådan programvara.7. BEGRÄNSAD GARANTI 


Din användning av Legalbuddy sker på egen risk. Webbplatsen innehåller gratis allmän juridisk information, men ska inte ses som juridisk rådgivning anpassad efter dina förhållanden. Anpassad rådgivning, som Du beställa på webbplatsen, leveras av LWA Legal AB på de villkor som LWA Legal AB tillämpar.  


Legalbuddy och allt Material och varje annat innehåll på Legalbuddy tillhandahålls i befintligt skick och i den form som det vid var tid föreligger och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. I den största möjliga utsträckning som tillämplig lagstiftning medger, avsäger sig Bolaget alla garantier, både uttryckliga och underförstådda, såsom, men inte begränsade till, lämplighet för visst ändamål och att intrång inte föreligger i annans rätt. Bolaget garanterar inte att Legalbuddy funktioner kommer att vara tillgängliga, fria från störningar och fel, att fel kommer att åtgärdas eller att Bolagets webbplatser eller därtill hörande servrar är fria från virus eller andra skadebringande komponenter. 


Bolaget lämnar inga garantier avseende användning eller resultat av användning av LegalBuddy eller webbplatser som Legalbuddy länkar till vad avser riktighet eller i övrigt. Bolaget lämnar inga garantier om att Din användning av Materialet eller annat innehåll på Legalbuddy inte utgör intrång i annans rätt och Bolaget åtar sig inget ansvar för fel eller ofullständighet i Material eller annat innehåll på Legalbuddy. Om tillämplig lag inte skulle medge uteslutning av några eller samtliga garantier som nämnts ovan i förhållande till Dig, skall ovan angivna undantag tillämpas mot Dig endast i den utsträckning som tillämplig lag tillåter detta.


8. ANSVARSBEGRÄNSNING 


Bolaget friskriver sig från ansvar för varje förlust och skada (inklusive, men inte begränsat till, direkt och indirekt skada, följd- och tredjemansskada) som följer av användning av eller förhinder att använda Legalbuddy, Material, eller annat innehåll på webbplatsen samt oberoende av grunden för påstått ansvar. Om du betalat för tjänsten så är vårt ansvar begränsat till samma belopp som betalningen, dock maximalt till det belopp Du erlagt under de tre senaste månaderna före den ansvarsgrundande omständigheten inträffade. Om tillämplig lag inte medger att viss ansvarsbegränsning får tillämpas mot Dig så skall begränsningarna gälla mot Dig endast i den utsträckning som tillämplig lag medger detta. 


9. ANVÄNDARFORUM 


Material på chatt- eller diskussionsforum, communitysidor eller andra forum på LegalBuddy (”Forum”) är inte alltid sådant som delas av Bolaget, våra intressebolag eller leverantörer. Bolaget åtar sig inte att övervaka och granska Forum i vidare utsträckning än vad tvingande tillämplig lag kan föreskriva. Bolaget åtar sig inget ansvar för innehåll på sådana Forum. All användning av sådana Forum sker på Din egen risk och sådan användning omfattas av de avståenden från garantier och ansvarsbegränsningar som angivits ovan.


10. DIN ANVÄNDNING AV LEGALBUDDY 


Du får använda Legalbuddy och dess innehåll uteslutande för syften som är lagliga. Du är förbjuden att lagra, distribuera eller överföra material som är olagligt på eller via Legalbuddy. Du får inte samla in eller lagra personuppgifter rörande andra användare. Lagring, distribuering eller överföring av olagligt material kan medföra straff- och civilrättsligt ansvar. Du samtycker till att om tredje part gör gällande att material som Du har tillfört Legalbuddy är olagligt, det åligger Dig att visa att materialet är lagligt. Du är införstådd med och samtycker till att ansvaret för allt material som är översänt av allmänheten (andra än Bolaget) eller överfört av enskild till eller via Legalbuddy, åvilar avsändaren, inte Bolaget. Du är ansvarig för allt material som Du laddar upp, sänder eller på annat sätt överför till eller via Legalbuddy.


Det är inte tillåtet att tillgängliggöra på Legalbuddy sådant innehåll - eller att Du handlar på ett sätt - som enligt Bolagets uppfattning: • (a) utgör förtal, förolämpning, olaga hot, hets mot folkgrupp, innefattande rasism, förföljelse, kränkning av andras privatliv eller är obscent, anstötligt eller pornografiskt, inräknat barnpornografiskt;
 • (b) syftar till att exploatera eller skada barn genom att de förevisas olämpligt material, utfrågas om personliga och identifierbara förhållanden etc;
 • (c) utgör intrång i immateriell eller annan rättighet tillhörig någon fysisk eller juridisk person;
 • (d) utgör, eller kan utgöra, överträdelse av någon lag;
 • (e) innebär, oavsett Bolagets kännedom därom, att Du överför eller sprider bl a insiderinformation, företagshemligheter eller uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt t ex anställningsavtal eller kontraktuellt åtagande i övrigt;
 • (f) förespråkar eller uppmuntrar olagligheter;
 • (g) innebär ett oriktigt eller i övrigt missvisande samband med en fysisk eller juridisk person eller innefattar manipulation av avsändare eller identiteter för att dölja ursprunget till något innehåll;
 • (h) innefattar marknadsföring eller kommersiella aktiviteter, t ex erbjudanden om försäljning eller inköp av varor och tjänster, anordnande av lotterier och tävlingar eller tillhandahållande av banners för sponsorer, om inte detta är särskilt medgivet på LegalBuddy;
 • (i) innebär försök att värva annonsörer, sponsorer etc;
 • (j) innefattar spridning av programvara med virus, maskar, Trojanska hästar eller andra program eller filer som är konstruerade för att störa, skada eller begränsa funktioner i programvara, hårdvara eller telekommunikation;
 • (k) medför störning eller avbrott i det normala flödet för dialog, eller de tekniska betingelserna för dialog, i realtid på Legalbuddy;
 • (l) innefattar kopiering av sidor eller bilder på Legalbuddy utan vederbörligt medgivande;
 • (n) innefattar s k pyramidspel och liknande;
 • (o) innefattar lagerhållning av stora kvantiteter data, exempelvis genom att Du använder sådant utrymme på Legalbuddy som gjorts tillgängligt för dig för lagring av omfattande filer, vilka endast är länkade från andra webbplatser;
 • (p) innebär ett åsidosättande av någon policy eller regelverk som för tid till annan rör användningen av Legalbuddy eller något nätverk som Legalbuddy är ansluten till; eller
 • (q) innebär länkning till andra webbplatser vilka innefattar sådant innehåll som faller under beskrivningarna enligt (a)-(p) ovan.


Därutöver är Du förbjuden att ta bort Material som publiceras på Legalbuddy.


11. MISSBRUK AV LEGALBUDDY


Du åtar Dig att inte skicka, skapa, eller i övrigt medverka vid s k massmail (mailbombning), s k spamming eller annat handlande vilket medför negativa följder beträffande funktionalitet eller utbyte av Legalbuddy för någon annan person. Du får inte mångfaldiga, sälja eller på annat sätt exploatera tillgångar, eller tillträde till tillgångar, vilka är inbegripna i Legalbuddy.


12. SÄKERHET


I samband med en registrering av ett användarkonto så skapar Du ett lösenord. Alla lösenord som används på Legalbuddy är endast för personligt bruk. Du är ansvarig för att skydda ditt lösenord. Du är förbjuden att använda någon tjänst eller funktionalitet, vilken tillhandahålls på Legalbuddy, på sätt som äventyrar säkerheten eller manipulerar system eller användarkonton. Det är strikt förbjudet att använda eller distribuera redskap som konstruerats för att äventyra webbplatsens säkerhet, såsom program för avslöjandet av lösenord eller som påverkar hastigheten eller flödet på Legalbuddy. Om Du på något sätt åsidosätter säkerheten får Bolaget förmedla uppgifter om Dig till systemadministratörer för andra webbplatser i syfte att hjälpa dem att lösa säkerhetsproblem.


13. KONTROLL


Bolaget förbehåller sig rätten att undersöka misstänkta överträdelser av Användarvillkoren. Bolaget förbehåller sig rätten att samla in information från användare som misstänks överträda Användarvillkoren och från andra användare. Bolaget förbehåller sig vidare att stänga av användare vars uppträdande och insändande av information är under utredning och sådan information kan, utan föregående varsel, avlägsnas från Bolagets servrar om detta anses erforderligt. Om Bolaget anser att det skett en överträdelse av Användarvillkoren, kan Bolaget komma att radera material, avbryta förekommande funktioner för insändande av material, varna användare, stänga av användare och lösenord, avsluta användarkonton eller vidta annan lämplig åtgärd för att uppnå rättelse. 


14. SERVICE M M


För att kunna använda Legalbuddy måste Du ha åtkomst till Internt samt betala förekommande fasta och rörliga avgifter för sådan åtkomst. Du behöver även erforderlig utrustning för att nå Legalbuddy via Internet, såsom dator, modem och/eller annan utrustning för Internetåtkomst/-uppkoppling.


Bolaget förbehåller sig rätten att, utan föregående varsel, modifiera eller avbryta tillhandahållandet, tillfälligt eller helt, av hela eller delar av Legalbuddy och/eller programvara, funktioner eller tjänster på Legalbuddy och/eller att införa allmänna riktlinjer och begränsningar för deras användning.


15. ANSVAR


Om Du genom åsidosättande av Användarvillkoren, eller genom annat handlande som innefattar vårdslöshet eller uppsåt, orsakar skada för Bolaget, Bolagets anställda eller ställföreträdare eller tredje part, är Du fullt ersättningsansvarig för därigenom uppkommen skada.


16. TREDJE PARTS WEBBPLATSER


Legalbuddy kan innehålla länkar som förflyttar dig till andra webbplatser på Internet. Sådana webbplatser kan innehålla uppgifter eller material som av vissa kan uppfattas som opassande eller stötande. Sådana webbplaster kontrolleras inte av Bolaget och Du bekräftar härmed att Bolaget – oavsett om sådana webbplatser på något sätt har kopplingar till Bolaget – inte ansvarar för korrektheten, beaktandet av immateriella rättigheter, legaliteten, anständigheten eller någon annan aspekt rörande innehållet på sådana webbplatser. Förekomsten av länkar innebär, för Bolagets vidkommande, ingen rekommendation av någon sådan webbplats eller någon anknytning till någon som driver en sådan webbplats.Bolaget kan inte försäkra att Du kommer att bli nöjd med de varor eller tjänster Du köper via Legalbuddy och som tillhandahålls av tredje man och som Legalbuddy länkar till eftersom sådana försäljningsverksamheter ägs och drivs av självständiga leverantörer. Bolaget rekommenderar inget av det som tillhandahålls för försäljning, inte heller har Bolaget vidtagit några åtgärder för att kontrollera riktigheten eller tillförlitligheten av uppgifter på sådana webbplatser från tredje man. Bolaget gör inga utfästelser vad gäller säkerheten kring den information, såsom, men inte begränsat till, kreditkortsuppgifter och personuppgifter, som Du kan uppmanas att lämna till tredje part. Du avsäger dig härmed alla anspråk mot oss gällande sådana webbplatser. Bolaget uppmanar dig att utföra de kontroller som Du finner nödvändiga och lämpliga innan Du genomför någon transaktion online med dessa tredje parter. 


17. HUR DU KONTAKTAR OSS


Legalbuddy tillhandahålls av LB Legal Online AB. Vi ber dig att kontakta oss via e-post [email protected], om Du har kommenterar eller klagomål avseende Legalbuddy. 


18. JURISDIKTION


Svensk lag skall tillämpas på dessa Användarvillkor, Legalbuddy och dess innehåll och eventuell tvist skall avgöras i svensk domstol.


Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor skulle anses olaglig, ogiltig eller av något skäl inte kunna framtvingas med rättsliga medel, skall en sådan bestämmelse lämnas utan avseende och inte påverka giltigheten av någon annan bestämmelse i avtalet. Detta utgör parternas fullständiga överenskommelse avseende de sakfrågor som regleras häri.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan