ANVÄNDARVILLKOR


1. INLEDANDE BESTÄMMELSER


Dessa avtalsvillkor avser tjänsten Legalbuddy (legalbuddy.com) som tillhandahålls av LB Legal Online AB, reg. nr. 559232-2662, nedan kallat ”Bolaget”.


I dessa avtalsvillkor avses med

-  Avtalet: dessa allmänna villkor innefattande Kundens eventuella köp av häri angivna tilläggstjänster (Företagstjänster) samt i Avtalet gjorda hänvisningar till Bolagets övriga användarvillkor och villkor för Tjänsten.

-  Företagstjänst(er): utökat tjänsteutbud mot viss ersättning, innefattande tillgång till juridisk information och guidning, dokumentmallar, e-signering, digital dokumentlagring, webinarier m.m, enligt vid var tid angiven specifikation på Webbplatsen, se avsnitt 12 nedan.

-  Immateriella Rättigheter: upphovsrätt och annan immateriell rättighet såsom varumärken och/eller produkt-, varu- eller tjänstenamn.

-  Kunden: den näringsidkare (företag, enskild firma m.m.) som nyttjar Tjänsten eller angivits som beställare i kontakterna med Bolaget.

-  Material: allt material som hålls tillgängligt och tillförs Webbplatsen, innefattande dokument, texter, figurer, gestalter, märken, logotyper och andra bilder.

-  Tjänsten: allt innehåll, innefattande affärsstödjande juridisk information och Material, Företagstjänster m.m. tillgängligt via Webbplatsen.

- Webbplatsen: den digitala sida eller applikation som används för Tjänsten, inbegripet ”legalbuddy.com”, under samlingsnamnet Legalbuddy.


2. AVTALETS INGÅENDE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR


Avtalet ingås genom att Kunden tar del av den information gällande användning av Tjänsten som tillhandahålls på Webbplatsen och/eller genom nyttjande av Tjänsten. Avtalet kan vid varje tidpunkt och utan iakttagande av någon varseltid komma att ändras och/eller revideras genom att en uppdaterad version görs tillgänglig på Webbplatsen. 


Bolaget förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning om Kunden och att avböja att ingå Avtal mot bakgrund av sådan information.


Användning av Tjänsten kräver åtkomst till Internt med förekommande fasta och rörliga avgifter och utrustning för sådan åtkomst, såsom dator, modem och/eller annan utrustning för Internetåtkomst/-uppkoppling, vilka inte tillhandahålls av Bolaget.


3. ANVÄNDARKONTO


Vid registreringen av ett användarkonto ska Kunden identifiera sig med mobilt bankID, eller av Bolaget annan godkänd metod, samt lämna vissa uppgifter. Kunden svarar för att alla uppgifter som Kunden lämnar är korrekta, aktuella och kompletta. Om Bolaget har skäl att anta att Kundens uppgifter inte är korrekta, aktuella eller kompletta, förbehåller sig Bolaget rätten att förvägra Kunden tillträde till Tjänsten och att avsluta, eller tills vidare stänga av, Kundens användarkonto.


4. GENERELLT OM TJÄNSTEN OCH ANVÄNDNING


Kunden får via Tjänsten kostnadsfri tillgång till visst Material och annat innehåll som hålls tillgängligt på Webbplatsen. Visst Material och innehåll är endast tillgängligt mot ersättning, häri benämnt Företagstjänst.


Kundens rätt att använda Tjänsten är villkorat av att Kunden följer Avtalet. Kunden ska vidare använda Tjänsten och dess innehåll uteslutande för syften som är lagliga och till form och omfattning som vid var tid specificeras på Webbplatsen.


Tjänsten kan från tid till annan innehålla erbjudande om kostnadsfria coachingmöten. Med coachingmöte avses affärsjuridisk rådgivning avseende en avgränsad affärsjuridisk fråga. Syftet med coachingmötet är att Kunden ska ges insikt i vad som gäller legalt i en aktuell fråga. Ansvaret för hur Kunden därefter agerar, eller vilka eventuella åtgärder som Kunden vidtar i den aktuella situationen, åvilar Kunden. Specificerad maxtid ska hållas. Coachingmötet utförs av Bolagets samarbetspartners. Häri ingår inte kostnadsfritt upprättande eller granskning av avtal eller andra produkter eller dokument.


Tjänsten kan från tid till annan erbjuda möjlighet att kostnadsfritt ställa affärsjuridiska frågor. Frågorna ställs och besvaras skriftligen. Syftet med frågemöjligheten är att ge viss insikt i vad som bedöms gälla legalt i en aktuell fråga utifrån mottagarens uppfattning av frågan. Ansvaret för hur Kunden agerar eller vilka eventuella åtgärder som Kunden vidtar i den aktuella situationen, åvilar Kunden. Ställda frågor och svar sparas och kan komma att publiceras anonymiserade på Webbplatsen. Svar upprättas av Bolagets samarbetspartners. Häri ingår inte kostnadsfri upprättande eller granskning av avtal eller andra produkter eller dokument. Möjligheten till svar är vidare begränsat till för Tjänsten specificerade verksamhetsområden. Eventuell angiven svarstid är inte bindande och kan komma att ändras givet omständigheter hos samarbetspartners och/eller omständigheter utanför Bolagets kontroll. De svar som ges via möjligheten att kostnadsfritt ställa affärsjuridiska frågor utgör inte kvalificerad juridisk rådgivning. För kvalificerad juridisk rådgivning ombeds Kunden använda i Tjänsten tillgängligt stöd via samarbetspartners mot ersättning.


5. PERSONUPPGIFTER


Bolaget kan komma att behandla personuppgifter som går att koppla till kontaktperson hos Kunden. Bolaget är enligt tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt detta Avtal. För Tjänsten gäller villkoren i Legalbuddy’s Integritets-policy, som hålls tillgänglig på Webbplatsen.


6. VARUMÄRKEN OCH UPPHOVSRÄTT


Tjänsten, innefattande allt Material, skyddas av Immateriella Rättigheter.


Modifiering och/eller bearbetning av Material eller av annat innehåll på Webbplatsen för ändamål som inte är tillåtet enligt Avtalet, kan utgöra ett intrång i Bolagets eller tredjemans Immateriella Rättigheter och är därför inte tillåtet. Bolaget respekterar andras Immateriella Rättigheter och Kunden åtar sig härmed detsamma.


Material som tillhandahålls kostnadsfritt får Kunden dela med tredje part förutsatt att Kunden anger ”Legalbuddy” och Webbplatsen som källa. Material som tillhandahålls i form av Företagstjänster får inte kopieras, reproduceras, vidarepubliceras, laddas upp, skickas vidare, överföras, distribueras eller användas på annat sätt än vad som uttryckligen medges i Avtalet, på Webbplatsen, eller efter särskilt godkännande av Bolaget.


7. BEGRÄNSAD GARANTI 


Tjänsten och varje annat innehåll på Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och i den form som det vid var tid föreligger och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Användning av Tjänsten sker på Kundens egen risk. Webbplatsen innehåller gratis allmänjuridisk information och ska inte ses som juridisk rådgivning anpassad efter Kundens förhållanden. Detta gäller även Företagstjänster.


Särskild anpassad rådgivning, som Kunden har möjlighet att erhålla efter särskild beställning på Webbplatsen, och som är skild från Tjänsten, levereras av LWA Legal AB på de villkor som LWA Legal AB vid var tid tillämpar.  


Bolaget avsäger sig alla garantier, både uttryckliga och underförstådda, så långt tillämplig lagstiftning medger, såsom, men inte begränsade till, lämplighet för visst ändamål och att intrång inte föreligger i annans rätt. Bolaget garanterar inte att Tjänstens funktioner kommer att vara tillgängliga, fria från störningar och fel, att fel kommer att åtgärdas eller att Webbplatsen eller därtill hörande servrar är fria från virus eller andra skadebringande komponenter. Bolaget lämnar heller inga garantier avseende användning eller resultat av användning av Tjänsten eller webbplatser som Tjänsten länkar till vad avser riktighet eller i övrigt.


Bolaget lämnar slutligen inga garantier om att Kundens användning av Materialet eller annat innehåll på Webbplatsen inte utgör intrång i annans rätt och Bolaget åtar sig inget ansvar för fel eller ofullständighet i Material eller annat innehåll på Webbplatsen.


8. ANSVARSBEGRÄNSNING 


Bolaget friskriver sig från ansvar för varje förlust och skada (inklusive, men inte begränsat till, direkt och indirekt skada, följd- och tredjemansskada) som följer av användning av eller förhinder att använda Tjänsten, Material, eller annat innehåll på Webbplatsen samt oberoende av grunden för påstått ansvar.


Om Kunden betalat för Tjänsten, är Bolagets ansvar begränsat till samma belopp som betalningen, dock maximalt till det belopp Kunden erlagt under de tre senaste månaderna före den ansvarsgrundande omständigheten inträffade. Om tillämplig lag inte medger att viss ansvarsbegränsning får tillämpas, så skall begränsningarna gälla mot Kund endast i den utsträckning som tillämplig lag medger detta. 


9. ANVÄNDARFORUM 


Material på chatt- eller diskussionsforum, communitysidor eller andra forum på Webbplatsen eller länk från densamma (”Forum”) är inte alltid sådant som delas av Bolaget, våra intressebolag eller leverantörer. Bolaget åtar sig inte att övervaka och granska Forum i vidare utsträckning än vad tvingande tillämplig lag kan föreskriva. Bolaget åtar sig inget ansvar för innehåll på sådana Forum. All användning av sådana Forum sker på Kundens egen risk och sådan användning omfattas av de avståenden från garantier och ansvarsbegränsningar som angivits ovan.


10. KUNDENS ANSVAR


Kunden är ansvarig för allt material som Kunden laddar upp, sänder eller på annat sätt överför till eller via Webbplatsen.


Kunden samtycker till att, om tredje part gör gällande att material som Kunden har tillfört Webbplatsen är olagligt, det åligger Kunden att visa att materialet är lagligt. Kunden är införstådd med och samtycker till att ansvaret för allt material som är översänt av allmänheten (andra än Bolaget), eller överfört av enskild till eller via Webbplatsen, åvilar avsändaren, inte Bolaget.


Om Kunden genom åsidosättande av Avtalet, eller genom annat handlande som innefattar vårdslöshet eller uppsåt, orsakar skada för Bolaget, Bolagets anställda eller ställföreträdare eller tredje part, är Kunden fullt ersättningsansvarig för därigenom uppkommen skada.


11. MISSBRUK AV WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTEN


I den utsträckning annat inte är stadgat enligt tillämplig och tvingande lagstiftning, är det förbjudet att översätta, modifiera, dekompilera och/eller bryta ned eller dela upp kod som används för tillhandahållandet av Webbplatsen eller den programvara som nås genom länkar från Webbplatsen, såsom att ta del av eller omvandla kod till läsbar form i syfte att undersöka programvarans konstruktion och/eller att kopiera eller skapa andra alster baserade, helt eller delvis, på sådan programvara.


Kunden åtar sig att inte skicka, skapa, eller i övrigt medverka vid s k massmail (mailbombning), s k spamming eller annat handlande vilket medför negativa följder beträffande funktionalitet eller utbyte av Webbplatsen för någon annan person. Kunden får inte mångfaldiga, sälja eller på annat sätt exploatera tillgångar, eller tillträde till tillgångar, vilka är inbegripna i Tjänsten.


Kunden är förbjuden att lagra, distribuera eller överföra material som är olagligt, på eller via Webbplatsen. Kunden får inte samla in eller lagra personuppgifter rörande andra användare. Lagring, distribuering eller överföring av olagligt material kan medföra straff- och civilrättsligt ansvar.


Det är inte tillåtet att på Webbplatsen tillgängliggöra sådant innehåll - eller för Kunden att handla på ett sätt - som enligt Bolagets uppfattning:


(a) utgör förtal, förolämpning, olaga hot, hets mot folkgrupp, innefattande rasism, förföljelse, kränkning av andras privatliv eller är obscent, anstötligt eller pornografiskt, inräknat barnpornografiskt;

(b) syftar till att exploatera eller skada barn genom att de förevisas olämpligt material, utfrågas om personliga och identifierbara förhållanden etc;

(c) utgör intrång i immateriell eller annan rättighet tillhörig någon fysisk eller juridisk person;

(d) utgör, eller kan utgöra, överträdelse av någon lag;

(e) innebär, oavsett Bolagets kännedom därom, att Kunden överför eller sprider bl a insiderinformation, företagshemligheter eller uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt t ex anställningsavtal eller kontraktuellt åtagande i övrigt;

(f) förespråkar eller uppmuntrar olagligheter;

(g) innebär ett oriktigt eller i övrigt missvisande samband med en fysisk eller juridisk person eller innefattar manipulation av avsändare eller identiteter för att dölja ursprunget till något innehåll;

(h) innefattar marknadsföring eller kommersiella aktiviteter, t ex erbjudanden om försäljning eller inköp av varor och tjänster, anordnande av lotterier och tävlingar eller tillhandahållande av banners för sponsorer, om inte detta är särskilt medgivet på Webbplatsen;

(i) innebär försök att värva annonsörer, sponsorer etc;

(j) innefattar spridning av programvara med virus, maskar, Trojanska hästar eller andra program eller filer som är konstruerade för att störa, skada eller begränsa funktioner i programvara, hårdvara eller telekommunikation;

(k) medför störning eller avbrott i det normala flödet för dialog, eller de tekniska betingelserna för dialog, i realtid på Webbplatsen;

(l) innefattar kopiering av sidor eller bilder på Legalbuddy utan vederbörligt medgivande;

(n) innefattar s k pyramidspel och liknande;

(o) innefattar lagerhållning av stora kvantiteter data, exempelvis genom att Kunden använder sådant utrymme på Webbplatsen som gjorts tillgängligt för Kunden för lagring av omfattande filer, vilka endast är länkade från andra webbplatser;

(p) innebär ett åsidosättande av någon policy eller regelverk som för tid till annan rör användningen av Tjänsten eller Webbplatsen eller något nätverk som Tjänsten eller Webbplatsen är ansluten till; eller

(q) innebär länkning till andra webbplatser vilka innefattar sådant innehåll som faller under beskrivningarna enligt (a)-(p) ovan.12. SÄRSKILT OM FÖRETAGSTJÄNSTER


12.1 Innehåll

Bolaget tillhandahåller via Webbplatsen ett utökat tjänsteutbud mot ersättning, i Avtalet kallat ”Företagstjänster”. Företagstjänster finns i olika utformningar, specificerade vid var tid till omfattning och form på Webbplatsen, i huvudsak som ”Small”, ”Medium” och ”Large”.


Företagstjänsterna, inkluderar som regel möjlighet till  

(a) Onlineavtal tillgängliga via Webbplatsen;

(b) Digital förvaring av Kundens avtal och dokument skapade genom Tjänsten, samt övriga avtal och dokument som Kunden laddat upp;

(c) E-signering;

(d) Affärsjuridisk coaching;

(e) Skriftliga svar på affärsjuridiska frågeställningar;

(f) Webbinarier;

(g) Checklistor och Whitepapers med juridisk information och guidning inom utvalda rättsområden; samt

(h) Rådgivningspaket till fasta priser.


12.2 Provperiod

Kund som accepterat provperiod av Företagstjänst har i regel full funktionalitet av sådan Företagstjänst under 30 dagar helt kostnadsfritt. Efter provperioden övergår Företagstjänsten till vald betalnivån / abonnemang om Kunden inte säger upp Företagstjänsten före provperioden löpt ut. Kund har endast rätt till en (1) provperiod av Företagstjänst, om annat inte angivits.


12.3 Pris m.m.

För Företagstjänster utgår abonnemangskostnad och övriga avgifter enligt vid var tid gällande prislista på Webbplatsen. Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt, vilken tillkommer.

Bolaget förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar. Bolaget har inför kommande användarperiod rätt att justera

priset om förutsättningarna för prissättningen har förändrats.

12.4 Bindningstid och uppsägning

Företagstjänsterna tillhandahålls som tillsvidareabonnemang utan bindningstid. Kund får tillgång till Företagstjänsterna för en abonnemangsperiod om en (1) månad i taget, vilken förlängs med en (1) månad om Kunden inte säger upp abonnemanget under abonnemangsperioden. För att undvika att en ny abonnemangsperiod börjar löpa ska Kundens uppsägning ske senast 24 timmar innan månadsabonnemanget löper ut. Uppsägning sker genom avslut av abonnemang på Kundens användarkonto (”Mitt konto”) på Webbplatsen.


12.5 Byte

Kund ges möjlighet att byta eller uppgradera olika Företagstjänster genom Webbplatsen. Den nya abonnemangskostnaden börjar gälla vid nästkommande fakturering eller kortbetalning.


12.6 Avslut

Bolaget har rätt att avsluta Företagstjänsterna, helt eller delvis, genom skriftlig underrättelse till Kunden med iakttagande av minst två (2) månaders uppsägningstid.

Bolaget har rätt att stänga av Företagstjänsterna, helt eller delvis med omedelbar verkan om Kunden:

(i) åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter skriftlig underrättelse;

(ii) försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

12.7 Dröjsmål och reklamation

Har Företagstjänst inte utförts eller utförts för sent och detta inte beror på Kunden eller något förhållande på Kundens sida, föreligger dröjsmål på Bolagets sida.


När dröjsmål föreligger på Bolagets sida har Kunden rätt att hålla inne betalning till dess att Företagstjänsten utförts, förutsatt att Kunden meddelat Bolaget inom skälig tid från det att Kunden fick kännedom om dröjsmålet. Rätten till innehållande av betalning gäller dock inte om anledningen till dröjsmålet beror på hinder utanför Bolagets kontroll.


13. KONTROLL OCH SÄKERHET


Det är inte tillåtet att använda någon funktionalitet som tillhandahålls via Webbplatsen på sätt som äventyrar säkerheten eller manipulerar system eller användarkonton. Bolaget har rätt att förmedla uppgifter om Kund som åsidosätter eller äventyrar Webbplatsen säkerhet.


Bolaget förbehåller sig rätten att undersöka misstänkta överträdelser av Avtalet och användning av Tjänsten och Webbplatsen. Bolaget förbehåller sig rätten att samla in information från användare och/eller Kunder som misstänks överträda villkoren. Bolaget förbehåller sig vidare att stänga av användare och/eller Kunder vars uppträdande och insändande av information är under utredning och sådan information kan, utan föregående varsel, avlägsnas från Bolagets servrar om detta anses erforderligt. Om Bolaget anser att det skett en överträdelse, kan Bolaget komma att radera material, avbryta förekommande funktioner för insändande av material, varna eller stänga av användare och/eller Kunder, avsluta användarkonton eller vidta annan lämplig åtgärd för att uppnå rättelse. 


14. SERVICE M.M.


Bolaget förbehåller sig rätten att, utan föregående varsel, modifiera eller avbryta tillhandahållandet, tillfälligt eller helt, av hela eller delar av Webbplatsen, Tjänsten och/eller programvara, funktioner på Webbplatsen och/eller att införa allmänna riktlinjer och begränsningar för deras användning.


15. TREDJE PARTS WEBBPLATSER


Webbplatsen kan innehålla länkar som förflyttar användare och/eller Kunder till andra webbplatser på Internet. Sådana webbplatser kan innehålla uppgifter eller material som av vissa kan uppfattas som opassande eller stötande. Sådana webbplatser kontrolleras inte av Bolaget och Kunden bekräftar härmed att Bolaget – oavsett om sådana webbplatser på något sätt har kopplingar till Bolaget – inte ansvarar för korrektheten, beaktandet av immateriella rättigheter, legaliteten, anständigheten eller någon annan aspekt rörande innehållet på sådana webbplatser. Förekomsten av länkar innebär, för Bolagets vidkommande, ingen rekommendation av någon sådan webbplats eller någon anknytning till någon som driver en sådan webbplats.


Bolaget kan inte försäkra nöjdhet med de varor eller tjänster som Kunden köper via Webbplatsen och som tillhandahålls av tredje man och som Webbplatsen länkar till eftersom sådana försäljningsverksamheter ägs och drivs av självständiga leverantörer. Bolaget rekommenderar inget av det som tillhandahålls för försäljning, inte heller har Bolaget vidtagit några åtgärder för att kontrollera riktigheten eller tillförlitligheten av uppgifter på sådana webbplatser från tredje man. Bolaget gör inga utfästelser vad gäller säkerheten kring den information, såsom, men inte begränsat till, kreditkortsuppgifter och personuppgifter, som Kunden kan uppmanas att lämna till tredje part. Kund avsäger sig härmed alla anspråk mot Bolaget gällande sådana webbplatser. Bolaget uppmanar Kunden att utföra de kontroller som Kunden finner nödvändiga och lämpliga innan någon transaktion genomförs med dessa tredje parter. 


16. KONTAKT


Tjänsten Legalbuddy tillhandahålls av LB Legal Online AB. Vi ber dig att kontakta oss via e-post hello@legalbuddy.com, om Du har kommenterar eller klagomål avseende Legalbuddy. 


17. JURISDIKTION


Svensk lag skall tillämpas på Avtalet. Eventuell tvist skall avgöras i svensk domstol.


Om någon bestämmelse i Avtalet skulle anses olaglig, ogiltig eller av något skäl inte kunna framtvingas med rättsliga medel, skall en sådan bestämmelse lämnas utan avseende och inte påverka giltigheten av någon annan bestämmelse i Avtalet.


Detta utgör parternas fullständiga överenskommelse avseende de sakfrågor som regleras häri.


Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan