Integritetspolicy


1.   Varför har vi en integritetspolicy?

LB Legal Online AB (”LBAB”) vill genom denna integritetspolicy informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Denna policy gäller för alla personuppgiftsbehandlingar som en följd av att du:


·        Lämnar personuppgifter vid användning av våra tjänster

·        Lämnar personuppgifter för kommentarer och kundnöjdhet


2.   Vem är personuppgiftsansvarig

LB Legal Online AB, org. nr. 559232-2662, med adress BOX 190 111 64 Stockholm, Sverige driver legalbuddy.com och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.


3.   Definitioner

Personuppgift

Med en personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på vad som anses vara personuppgifter är namn, adress, e-post och telefonnummer.


Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.


4.   Ändamål, laglig grund och lagringstid för behandlingen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter används för att leverera någon av våra tjänster eller för att skicka e-post med relevant information. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik samt för att kontakta dig eller skicka erbjudanden och tips.


4.1 Juridiska frågor och svar online

Typ av personuppgifter

Namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och företagsinformation.


Ändamål/behandling

När du lämnar dina kontaktuppgifter till oss samlar vi in och lagrar dessa för att kunna besvara din fråga online, hantera eventuell senare bokning med LWA Legal AB:s jurister, hantera kundserviceärenden, skicka erbjudanden och tips.


Rättslig grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig i syfte att tillhandahålla vår rådgivningstjänst och för att kunna skicka erbjudanden och tips. Behandlingen av dina personuppgifter är också nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att lagra personuppgifter knutna till publicering av rådgivning på vår webbplats.


Lagringstid

Personuppgifter som du har lämnat i samband med juridiska frågeställningar sparas i 10 år. Publicerade juridiska frågeställningar och svar på legalbuddy.com är anonymiserade och raderas därför inte efter någon viss tid. Personuppgifter som lämnats i samband med juridiska frågeställningar som inte har besvarats eller publicerats på vår webbplats sparas i 6 månader, såvida inte en kundrelation uppstår inom den aktuella tiden och eller du erhåller rådgivning från oss, se nedan.


4.2 Avtalstjänster och nedladdningar

Typ av personuppgifter

Namn, e-postadress, telefonnummer och företagsinformation.


Ändamål/behandling

Beroende på vilken typ av tjänst du använder behöver vi behandla nedan typ av personuppgifter, men även andra uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra tjänsteavtalet, till exempel fastighetsbeteckning, kontonummer m.m. samt i förekommande fall personuppgifter till andra personer ex. anställda i en avtalstjänst för anställningsavtal osv.


Rättslig grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera vår kundrelation och förbereda, tillhandahålla och administrera tillgången till våra produkter och tjänster, det vill säga fullgöra det aktuella avtalet med dig som kund.


Lagringstid

Personuppgifter som lämnats i samband med användande av våra avtalstjänster och nedladdningar kommer att raderas efter 6 månader såvida ett kundförhållande inte upprättats mellan LBAB. Ett kundförhållande uppstår när någon form av kontakt via e-post, telefon eller video är etablerad med LBAB eller något bolag inom den koncern som LBAB ingår i. Om ett kundförhållande upprättas men utan att du erhåller rådgivning eller skapar en produkt hos oss sparas dina personuppgifter i 24 månader. Om du erhåller rådgivning sparas dina uppgifter i 10 år efter ärendets avslutande.


4.3 Kommentarer och kundnöjdhet

Typ av personuppgifter:

Namn, e-postadress och företagsnamn


Ändamål/behandling

Den data vi samlar in i samband med att du lämnar kundomdöme hos oss, skriver kommentarer på våra publicerade artiklar eller på annat sätt interagerar i våra digitala kanaler används för att förbättra och utveckla våra tjänster, sidor och erbjudanden. Kundomdömen publiceras tillsammans med för- och efternamn samt företagsnamn på vår webbplats.

Rättslig grund för behandling

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra användares berättigade intresse av att utvärdera och förbättra LBAB:s tjänster och system.


Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter hos oss som längst i två år efter att du registrerat dina personuppgifter.


5.   Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från offentliga register (SPAR) för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.


6.   Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till bolag inom LW-koncernen eller samarbetspartners. När personuppgifter delas med våra samarbetspartner blir i sin tur samarbetspartnern personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen.


Delning kan även ske för att följa regler och lagstadgade krav genom exempelvis kontroll av medarbetare mot belastningsregistret.


7.   Vilka rättigheter har jag?

LBAB:s målsättning är att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har rätt att få tillgång till de uppgifter som vi behandlar om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära rättelse, begränsning eller radering av dina personuppgifter.

Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning och du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om utövande av någon av dina rättigheter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Vi har rätt att neka din begäran bland annat ifall då det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att tillmötesgå din begäran om att utöva dina rättigheter.


8.   Kontaktuppgifter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller om du har några frågor gällande hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att höra av dig till oss på [email protected].


9.   Om du är missnöjd

Om du anser att vi har misslyckats med att ta hand om dina personuppgifter eller dina rättigheter kan du kontakta Datainspektionen. Du når dem på [email protected]


10.  Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Du kan se statusen genom versionshantering och datumangivelse för denna integritetspolicy i slutet av detta dokument.


11. Länk till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra externa webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan