Fråga: Avtalsfrågor om bl.a. fullmakter, omyndiga, firmatecknare
Hejsan jag har lite frågor. Är avtalsbundenheten en central avtalsprincip? Jag undrar också om firmatecknare kan ingå avtal i företagets namn. Om en part är omyndig är detta en svag ogiltighetsgrund för ett avtal. Besittning innebär att man har varan hos sig. Fullmaktens huvudman är den som träffar tredje man. Säljaren lämnar anbud? Sant eller falskt?
Legalbuddy svarar

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till oss med dina frågor. Jag kommer besvara dem i den ordningen du ställt dem.


Är avtalsbundenheten en central avtalsprincip?

Det stämmer att avtalsbundenhet är en central avtalsrättslig princip. Den framgår av 1 § avtalslagen och innebär att avtalsparterna är skyldiga att följa villkoren i avtalet. Ibland används även det latinska uttrycket pacta sunt servanda – avtal skall hållas – för att referera till principen.


Kan firmatecknare ingå avtal i företagets namn?

Ett företag är en juridisk person som inte själv kan skriva under avtal – det behövs fysiska personer som kan göra det åt företaget. Firmatecknarens uppgift är att företräda företaget gentemot tredje man och de har därför rätt att ingå rättsligt bindande avtal i företagsnamn. Du kan läsa mer om firmateckning och firmatecknare på Bolagsverkets hemsida.


Ingå avtal med en omyndig person

I Sverige räknas man som myndig i lagens mening när man fyllt 18 år. Utgångspunkten är att en person under 18 år själv inte kan ingå ett avtal som innefattar ett åtagande, 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). För sådana avtal behövs det ett godkännande från personens förmyndare, 9 kap. 6 § FB. Det finns dock undantag där t.ex. en person som fyllt 16 år får ingå avtal för pengar som personen själv intjänat även utan förmyndarens godkännande. Om ett avtal ingåtts med en omyndig person utan förmyndarens godkännande, eller utan att något annat undantag är uppfyllt, kan personen som ingått avtalet med den omyndige frånträda det, 9 kap. 6 § FB. Det avgörande för att kunna frånträda avtalet är då om personen som ingick avtalet med den omyndige förstod att det inte var en myndig person. Det är alltså inte en svag ogiltighetsgrund att ingå avtal med en minderårig, utan beror på fler faktorer än endast god respektive ond tro.


Vad innebär besittning?

Besittning är en rättslig term som innebär att personen har den faktiska kontrollen över en sak eller rättighet. Beroende på vad det är för situation och föremål kan besittning bli relevant på olika sätt. Att ha en vara hos sig är ett exempel på att ha besittning över en sak.


Är fullmaktens huvudman den som träffar tredje man?

Fullmakter regleras i 2 kap. avtalslagen. En fullmakt ger en fullmäktig rätt att ingå avtal och andra rättshandlingar för fullmaktsgivaren.  Fullmaktsgivaren kan även kallas huvudman. Det är alltså fullmäktige som kan träffa avtal med tredje man som blir rättsligt bindande för huvudmannen, 10 § avtalslagen. Fullmakter kan begränsas i sin omfattning och giltighetstid. Vanligtvis innebär en fullmakt inte att huvudmannen själv är förbjuden att ingå egna avtal, utan att fullmäktigen involveras.


Säljaren lämnar anbud?

Det är sant. Enligt avtalslagens modell är det säljaren som lämnar anbud och köparen som lämnar en accept, 1 § avtalslagen. När båda parterna yttrat att de vill sluta ett avtal och är överens om avtalsinnehållet är utgångspunkten att ett avtal har ingåtts.


Hoppas svaret var till hjälp för dig. Du är välkommen att återkomma med fler frågor!

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan