Fråga: Styrelseledamots förtida avgång och personligt ansvar
Kan en styrelseledamot/styrelse hoppa av styrelsen utan att få personligt ansvar? T.ex. om de ser att företaget riskerar obestånd/konkurs om 6 månader? Detta sker innan kontrollbalansräkning upprättas?
Legalbuddy svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga! 


Utgångspunkten i aktiebolag är att styrelsemedlemmar inte personligen ansvarar för bolagets skulder. Men styrelseledamöter kan bli personligt ansvariga i flera situationer, t.ex. om styrelsen inte upprättar en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat. 


Misstanke om framtida konkurs/obestånd 

Om det idag finns en misstanke om att mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat så är styrelsen skyldig att som en första åtgärd omgående upprätta en kontrollbalansräkning. Görs inte detta kan styrelsen bli personligt ansvariga för de skulder som uppstår efter att det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet och en kontrollbalansräkning inte upprättats i tid. Det är ofta svårt att bedöma exakt när styrelsen har skäl att anta att mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat och när en s.k. ansvarsperiod börjat löpa. Men av din fråga framgår att bolagets ekonomi är ansträngd vilket indikerar att det kan finnas skäl att anta det. 


Otillåten värdeöverföring 

Om bolaget har ansträngd ekonomi kan transaktioner som vidtas eventuellt ses som en otillåten värdeöverföring enligt 17 kap aktiebolagslagen (ABL). Som exempel kan ges att en värdeöverföring inte får ske om det efter överföringen inte finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Även om täckning finns så måste värdeföringen vara försvarlig med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, storlek på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov m.m. För att bedöma vilka transaktioner som är försvarliga måste man se till ert specifika fall. 

Vid en otillåten värdeöverföring gäller att den som mottagit värdet ska lämna detta åter. Om det inte sker så är de som medverkat till värdeöverföringen personligen ansvariga för att täcka eventuell brist. Kopplat till detta finns ett skadeståndsansvar för t.ex. styrelse, VD eller revisor (17 kap aktiebolagslagen). 


Styrelseledamots förtida avgång  

Som utgångspunkt gäller att en styrelseledamot kan välja att avgå och när en ledamot väljer att avgå under löpande mandatperiod så kallas det för ledamots förtida avgång. Ledamotens ska anmäla till Bolagsverket genom blankett 817 ”Ändringsanmälan aktiebolag” eller via e-tjänst på verksamt.se. 

Ändringar i styrelsens sammansättning har först rättslig verkan från den tidpunkt som anmälan om ändring kom in till Bolagsverket. 

Tänk på att styrelsen ansvarar för att styrelsen åter ska blir fulltalig under den resterande mandatperioden. Om det finns suppleanter bör dessa tillsättas. Om det inte finns suppleanter är styrelsen skyldig att agera för att en ny styrelseledamot väljs in. 


Ansvarsfrihet - vilket ansvar har styrelseledamot som avgår i förtid? 

Beviljande av ansvarsfrihet för bolagets styrelseledamöter och VD är en obligatorisk punkt under bolaget årsstämma. Läs mer om hur en bolagsstämma går till här

Det är först under årsstämman som styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för föregående år. En ledamot som avgår i förtid beviljas inte per automatik ansvarsfrihet för de beslut som styrelsen fattar efter ledamotens avgång. Ofta är det svårt att i efterhand bedöma exakt när styrelsen hade skäl att anta att mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat och när en s.k. ansvarsperiod börjat löpa. 

Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Som huvudregel fattas beslutet om ansvarsfrihet med enkel majoritet. Dock finns det en undantagsregel som innebär att en minoritet på 10 procent av de röstberättigade har möjlighet att neka ansvarsfrihet och sedan rikta skadeståndskrav mot styrelsen. 


Sammanfattning  

En styrelseledamot kan bli personligt ansvarig om denne inte agerar när det finns skäl att anta att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat. Transaktioner som inkräktar på bolagets bundna egna kapital och inte är försvarliga med hänsyn till bolagets ekonomi, kan utgöra otillåtna värdeöverföringar. Om mottagaren inte återbär värdeöverföringen så har styrelsen har ett bristtäckningsansvar att personligen täcka upp skulden (17:7 ABL). En styrelseledamot kan välja att avgå under löpande mandatperiod men det är viktigt att anmäla ändringen till Bolagsverket. Det är först på årsstämman som styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för föregående år. 


Hoppas detta besvarade din fråga. Om du behöver vidare vägledning är du varmt välkommen att kontakta oss genom att boka ett gratis coachingmöte.  

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan