ANVÄNDARVILLKOR

 

1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

 

Dessa avtalsvillkor avser tjänsten Legalbuddy (legalbuddy.com) som tillhandahålls av LB Legal Online AB, reg. nr. 559232-2662, nedan kallat ”Bolaget”.

 

I dessa avtalsvillkor avses med

-  Avtalet: dessa allmänna villkor innefattande Kundens eventuella köp av häri angivna tilläggstjänster (Företagstjänster) samt i Avtalet gjorda hänvisningar till Bolagets övriga användarvillkor och villkor för Tjänsten.

-  Företagstjänst(er): utökat tjänsteutbud mot viss ersättning, innefattande tillgång till juridisk information och guidning, dokumentmallar, e-signering, digital dokumentlagring, webinarier m.m, enligt vid var tid angiven specifikation på Webbplatsen, se avsnitt 12 nedan.

-  Immateriella Rättigheter: upphovsrätt och annan immateriell rättighet såsom varumärken och/eller produkt-, varu- eller tjänstenamn.

-  Kunden: den näringsidkare (företag, enskild firma m.m.) som nyttjar Tjänsten eller angivits som beställare i kontakterna med Bolaget.

-  Material: allt material som hålls tillgängligt och tillförs Webbplatsen, innefattande dokument, texter, figurer, gestalter, märken, logotyper och andra bilder.

-  Tjänsten: allt innehåll, innefattande affärsstödjande juridisk information och Material, Företagstjänster m.m. tillgängligt via Webbplatsen.

- Webbplatsen: den digitala sida eller applikation som används för Tjänsten, inbegripet ”legalbuddy.com”, under samlingsnamnet Legalbuddy.

 

2. AVTALETS INGÅENDE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

 

Avtalet ingås genom att Kunden tar del av den information gällande användning av Tjänsten som tillhandahålls på Webbplatsen och/eller genom nyttjande av Tjänsten. Avtalet kan vid varje tidpunkt och utan iakttagande av någon varseltid komma att ändras och/eller revideras genom att en uppdaterad version görs tillgänglig på Webbplatsen. 

 

Bolaget förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning om Kunden och att avböja att ingå Avtal mot bakgrund av sådan information.

 

Användning av Tjänsten kräver åtkomst till Internt med förekommande fasta och rörliga avgifter och utrustning för sådan åtkomst, såsom dator, modem och/eller annan utrustning för Internetåtkomst/-uppkoppling, vilka inte tillhandahålls av Bolaget.

 

3. ANVÄNDARKONTO

 

Vid registreringen av ett användarkonto ska Kunden identifiera sig med mobilt bankID, eller av Bolaget annan godkänd metod, samt lämna vissa uppgifter. Kunden svarar för att alla uppgifter som Kunden lämnar är korrekta, aktuella och kompletta. Om Bolaget har skäl att anta att Kundens uppgifter inte är korrekta, aktuella eller kompletta, förbehåller sig Bolaget rätten att förvägra Kunden tillträde till Tjänsten och att avsluta, eller tills vidare stänga av, Kundens användarkonto.

 

4. GENERELLT OM TJÄNSTEN OCH ANVÄNDNING

 

Kunden får via Tjänsten kostnadsfri tillgång till visst Material och annat innehåll som hålls tillgängligt på Webbplatsen. Visst Material och innehåll är endast tillgängligt mot ersättning, häri benämnt Företagstjänst.

 

Kundens rätt att använda Tjänsten är villkorat av att Kunden följer Avtalet. Kunden ska vidare använda Tjänsten och dess innehåll uteslutande för syften som är lagliga och till form och omfattning som vid var tid specificeras på Webbplatsen.

 

Tjänsten kan från tid till annan innehålla erbjudande om kostnadsfria coachingmöten. Med coachingmöte avses affärsjuridisk rådgivning avseende en avgränsad affärsjuridisk fråga. Syftet med coachingmötet är att Kunden ska ges insikt i vad som gäller legalt i en aktuell fråga. Ansvaret för hur Kunden därefter agerar, eller vilka eventuella åtgärder som Kunden vidtar i den aktuella situationen, åvilar Kunden. Specificerad maxtid ska hållas. Coachingmötet utförs av Bolagets samarbetspartners. Häri ingår inte kostnadsfritt upprättande eller granskning av avtal eller andra produkter eller dokument.

 

Tjänsten kan från tid till annan erbjuda möjlighet att kostnadsfritt ställa affärsjuridiska frågor. Frågorna ställs och besvaras skriftligen. Syftet med frågemöjligheten är att ge viss insikt i vad som bedöms gälla legalt i en aktuell fråga utifrån mottagarens uppfattning av frågan. Ansvaret för hur Kunden agerar eller vilka eventuella åtgärder som Kunden vidtar i den aktuella situationen, åvilar Kunden. Ställda frågor och svar sparas och kan komma att publiceras anonymiserade på Webbplatsen. Svar upprättas av Bolagets samarbetspartners. Häri ingår inte kostnadsfri upprättande eller granskning av avtal eller andra produkter eller dokument. Möjligheten till svar är vidare begränsat till för Tjänsten specificerade verksamhetsområden. Eventuell angiven svarstid är inte bindande och kan komma att ändras givet omständigheter hos samarbetspartners och/eller omständigheter utanför Bolagets kontroll. De svar som ges via möjligheten att kostnadsfritt ställa affärsjuridiska frågor utgör inte kvalificerad juridisk rådgivning. För kvalificerad juridisk rådgivning ombeds Kunden använda i Tjänsten tillgängligt stöd via samarbetspartners mot ersättning.

 

5. PERSONUPPGIFTER

 

Bolaget kan, i egenskap av personuppgiftsansvarig, komma att behandla personuppgifter som går att koppla till kontaktpersoner hos Kunden och Kundens användare. Bolagets behandling av personuppgifter sker i enlighet med den integritetspolicy som hålls tillgänglig via Webbplatsen.

 

Kunden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som Kunden laddar upp, sänder eller på annat sätt överför till eller via Webbplatsen. Bolaget är i förhållande till dessa personuppgifter personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifterna i enlighet med det mellan parterna ingångna personuppgiftsbiträdesavtalet som framgår av bilaga 1 till Avtalen.

 

6. VARUMÄRKEN OCH UPPHOVSRÄTT

 

Tjänsten, innefattande allt Material, skyddas av Immateriella Rättigheter.

 

Modifiering och/eller bearbetning av Material eller av annat innehåll på Webbplatsen för ändamål som inte är tillåtet enligt Avtalet, kan utgöra ett intrång i Bolagets eller tredjemans Immateriella Rättigheter och är därför inte tillåtet. Bolaget respekterar andras Immateriella Rättigheter och Kunden åtar sig härmed detsamma.

 

Material som tillhandahålls kostnadsfritt får Kunden dela med tredje part förutsatt att Kunden anger ”Legalbuddy” och Webbplatsen som källa. Material som tillhandahålls i form av Företagstjänster får inte kopieras, reproduceras, vidarepubliceras, laddas upp, skickas vidare, överföras, distribueras eller användas på annat sätt än vad som uttryckligen medges i Avtalet, på Webbplatsen, eller efter särskilt godkännande av Bolaget.

 

7. BEGRÄNSAD GARANTI 

 

Tjänsten och varje annat innehåll på Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och i den form som det vid var tid föreligger och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Användning av Tjänsten sker på Kundens egen risk. Webbplatsen innehåller gratis allmänjuridisk information och ska inte ses som juridisk rådgivning anpassad efter Kundens förhållanden. Detta gäller även Företagstjänster.

 

Särskild anpassad rådgivning, som Kunden har möjlighet att erhålla efter särskild beställning på Webbplatsen, och som är skild från Tjänsten, levereras av LWA Legal AB på de villkor som LWA Legal AB vid var tid tillämpar.  

 

Bolaget avsäger sig alla garantier, både uttryckliga och underförstådda, så långt tillämplig lagstiftning medger, såsom, men inte begränsade till, lämplighet för visst ändamål och att intrång inte föreligger i annans rätt. Bolaget garanterar inte att Tjänstens funktioner kommer att vara tillgängliga, fria från störningar och fel, att fel kommer att åtgärdas eller att Webbplatsen eller därtill hörande servrar är fria från virus eller andra skadebringande komponenter. Bolaget lämnar heller inga garantier avseende användning eller resultat av användning av Tjänsten eller webbplatser som Tjänsten länkar till vad avser riktighet eller i övrigt.

 

Bolaget lämnar slutligen inga garantier om att Kundens användning av Materialet eller annat innehåll på Webbplatsen inte utgör intrång i annans rätt och Bolaget åtar sig inget ansvar för fel eller ofullständighet i Material eller annat innehåll på Webbplatsen.

 

8. ANSVARSBEGRÄNSNING 

 

Bolaget friskriver sig från ansvar för varje förlust och skada (inklusive, men inte begränsat till, direkt och indirekt skada, följd- och tredjemansskada) som följer av användning av eller förhinder att använda Tjänsten, Material, eller annat innehåll på Webbplatsen samt oberoende av grunden för påstått ansvar.

 

Om Kunden betalat för Tjänsten, är Bolagets ansvar begränsat till samma belopp som betalningen, dock maximalt till det belopp Kunden erlagt under de tre senaste månaderna före den ansvarsgrundande omständigheten inträffade. Om tillämplig lag inte medger att viss ansvarsbegränsning får tillämpas, så skall begränsningarna gälla mot Kund endast i den utsträckning som tillämplig lag medger detta. 

 

9. ANVÄNDARFORUM 

 

Material på chatt- eller diskussionsforum, communitysidor eller andra forum på Webbplatsen eller länk från densamma (”Forum”) är inte alltid sådant som delas av Bolaget, våra intressebolag eller leverantörer. Bolaget åtar sig inte att övervaka och granska Forum i vidare utsträckning än vad tvingande tillämplig lag kan föreskriva. Bolaget åtar sig inget ansvar för innehåll på sådana Forum. All användning av sådana Forum sker på Kundens egen risk och sådan användning omfattas av de avståenden från garantier och ansvarsbegränsningar som angivits ovan.

 

10. KUNDENS ANSVAR

 

Kunden är ansvarig för allt material som Kunden laddar upp, sänder eller på annat sätt överför till eller via Webbplatsen.

 

Kunden samtycker till att, om tredje part gör gällande att material som Kunden har tillfört Webbplatsen är olagligt, det åligger Kunden att visa att materialet är lagligt. Kunden är införstådd med och samtycker till att ansvaret för allt material som är översänt av allmänheten (andra än Bolaget), eller överfört av enskild till eller via Webbplatsen, åvilar avsändaren, inte Bolaget.

 

Om Kunden genom åsidosättande av Avtalet, eller genom annat handlande som innefattar vårdslöshet eller uppsåt, orsakar skada för Bolaget, Bolagets anställda eller ställföreträdare eller tredje part, är Kunden fullt ersättningsansvarig för därigenom uppkommen skada.

 

11. MISSBRUK AV WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTEN

 

I den utsträckning annat inte är stadgat enligt tillämplig och tvingande lagstiftning, är det förbjudet att översätta, modifiera, dekompilera och/eller bryta ned eller dela upp kod som används för tillhandahållandet av Webbplatsen eller den programvara som nås genom länkar från Webbplatsen, såsom att ta del av eller omvandla kod till läsbar form i syfte att undersöka programvarans konstruktion och/eller att kopiera eller skapa andra alster baserade, helt eller delvis, på sådan programvara.

 

Kunden åtar sig att inte skicka, skapa, eller i övrigt medverka vid s k massmail (mailbombning), s k spamming eller annat handlande vilket medför negativa följder beträffande funktionalitet eller utbyte av Webbplatsen för någon annan person. Kunden får inte mångfaldiga, sälja eller på annat sätt exploatera tillgångar, eller tillträde till tillgångar, vilka är inbegripna i Tjänsten.

 

Kunden är förbjuden att lagra, distribuera eller överföra material som är olagligt, på eller via Webbplatsen. Kunden får inte samla in eller lagra personuppgifter rörande andra användare. Lagring, distribuering eller överföring av olagligt material kan medföra straff- och civilrättsligt ansvar.

 

Det är inte tillåtet att på Webbplatsen tillgängliggöra sådant innehåll - eller för Kunden att handla på ett sätt - som enligt Bolagets uppfattning:

 

(a) utgör förtal, förolämpning, olaga hot, hets mot folkgrupp, innefattande rasism, förföljelse, kränkning av andras privatliv eller är obscent, anstötligt eller pornografiskt, inräknat barnpornografiskt;

(b) syftar till att exploatera eller skada barn genom att de förevisas olämpligt material, utfrågas om personliga och identifierbara förhållanden etc;

(c) utgör intrång i immateriell eller annan rättighet tillhörig någon fysisk eller juridisk person;

(d) utgör, eller kan utgöra, överträdelse av någon lag;

(e) innebär, oavsett Bolagets kännedom därom, att Kunden överför eller sprider bl a insiderinformation, företagshemligheter eller uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt t ex anställningsavtal eller kontraktuellt åtagande i övrigt;

(f) förespråkar eller uppmuntrar olagligheter;

(g) innebär ett oriktigt eller i övrigt missvisande samband med en fysisk eller juridisk person eller innefattar manipulation av avsändare eller identiteter för att dölja ursprunget till något innehåll;

(h) innefattar marknadsföring eller kommersiella aktiviteter, t ex erbjudanden om försäljning eller inköp av varor och tjänster, anordnande av lotterier och tävlingar eller tillhandahållande av banners för sponsorer, om inte detta är särskilt medgivet på Webbplatsen;

(i) innebär försök att värva annonsörer, sponsorer etc;

(j) innefattar spridning av programvara med virus, maskar, Trojanska hästar eller andra program eller filer som är konstruerade för att störa, skada eller begränsa funktioner i programvara, hårdvara eller telekommunikation;

(k) medför störning eller avbrott i det normala flödet för dialog, eller de tekniska betingelserna för dialog, i realtid på Webbplatsen;

(l) innefattar kopiering av sidor eller bilder på Legalbuddy utan vederbörligt medgivande;

(n) innefattar s k pyramidspel och liknande;

(o) innefattar lagerhållning av stora kvantiteter data, exempelvis genom att Kunden använder sådant utrymme på Webbplatsen som gjorts tillgängligt för Kunden för lagring av omfattande filer, vilka endast är länkade från andra webbplatser;

(p) innebär ett åsidosättande av någon policy eller regelverk som för tid till annan rör användningen av Tjänsten eller Webbplatsen eller något nätverk som Tjänsten eller Webbplatsen är ansluten till; eller

(q) innebär länkning till andra webbplatser vilka innefattar sådant innehåll som faller under beskrivningarna enligt (a)-(p) ovan.

 

 

12. SÄRSKILT OM FÖRETAGSTJÄNSTER

 

12.1 Innehåll

Bolaget tillhandahåller via Webbplatsen ett utökat tjänsteutbud mot ersättning, i Avtalet kallat ”Företagstjänster”. Företagstjänster finns i olika utformningar, specificerade vid var tid till omfattning och form på Webbplatsen, i huvudsak som ”Small”, ”Medium” och ”Large”.

 

Företagstjänsterna, inkluderar som regel möjlighet till 

(a) Onlineavtal tillgängliga via Webbplatsen;

(b) Digital förvaring av Kundens avtal och dokument skapade genom Tjänsten, samt övriga avtal och dokument som Kunden laddat upp;

(c) E-signering;

(d) Affärsjuridisk coaching;

(e) Skriftliga svar på affärsjuridiska frågeställningar;

(f) Webbinarier;

(g) Checklistor och Whitepapers med juridisk information och guidning inom utvalda rättsområden; samt

(h) Rådgivningspaket till fasta priser.

 

12.2 Provperiod

Kund som accepterat provperiod av Företagstjänst har i regel full funktionalitet av sådan Företagstjänst under 30 dagar helt kostnadsfritt. Efter provperioden övergår Företagstjänsten till vald betalnivån / abonnemang om Kunden inte säger upp Företagstjänsten före provperioden löpt ut. Kund har endast rätt till en (1) provperiod av Företagstjänst, om annat inte angivits.

 

12.3 Pris m.m.

För Företagstjänster utgår abonnemangskostnad och övriga avgifter enligt vid var tid gällande prislista på Webbplatsen. Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt, vilken tillkommer.

Bolaget förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar. Bolaget har inför kommande användarperiod rätt att justera

priset om förutsättningarna för prissättningen har förändrats.

12.4 Bindningstid och uppsägning

Företagstjänsterna tillhandahålls som tillsvidareabonnemang utan bindningstid. Kund får tillgång till Företagstjänsterna för en abonnemangsperiod om en (1) månad i taget, vilken förlängs med en (1) månad om Kunden inte säger upp abonnemanget under abonnemangsperioden. För att undvika att en ny abonnemangsperiod börjar löpa ska Kundens uppsägning ske senast 24 timmar innan månadsabonnemanget löper ut. Uppsägning sker genom avslut av abonnemang på Kundens användarkonto (”Mitt konto”) på Webbplatsen.

 

12.5 Byte

Kund ges möjlighet att byta eller uppgradera olika Företagstjänster genom Webbplatsen. Den nya abonnemangskostnaden börjar gälla vid nästkommande fakturering eller kortbetalning.

 

12.6 Avslut

Bolaget har rätt att avsluta Företagstjänsterna, helt eller delvis, genom skriftlig underrättelse till Kunden med iakttagande av minst två (2) månaders uppsägningstid.

Bolaget har rätt att stänga av Företagstjänsterna, helt eller delvis med omedelbar verkan om Kunden:

(i) åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter skriftlig underrättelse;

(ii) försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

12.7 Dröjsmål och reklamation

Har Företagstjänst inte utförts eller utförts för sent och detta inte beror på Kunden eller något förhållande på Kundens sida, föreligger dröjsmål på Bolagets sida.

 

När dröjsmål föreligger på Bolagets sida har Kunden rätt att hålla inne betalning till dess att Företagstjänsten utförts, förutsatt att Kunden meddelat Bolaget inom skälig tid från det att Kunden fick kännedom om dröjsmålet. Rätten till innehållande av betalning gäller dock inte om anledningen till dröjsmålet beror på hinder utanför Bolagets kontroll.

 

13. KONTROLL OCH SÄKERHET

 

Det är inte tillåtet att använda någon funktionalitet som tillhandahålls via Webbplatsen på sätt som äventyrar säkerheten eller manipulerar system eller användarkonton. Bolaget har rätt att förmedla uppgifter om Kund som åsidosätter eller äventyrar Webbplatsen säkerhet.

 

Bolaget förbehåller sig rätten att undersöka misstänkta överträdelser av Avtalet och användning av Tjänsten och Webbplatsen. Bolaget förbehåller sig rätten att samla in information från användare och/eller Kunder som misstänks överträda villkoren. Bolaget förbehåller sig vidare att stänga av användare och/eller Kunder vars uppträdande och insändande av information är under utredning och sådan information kan, utan föregående varsel, avlägsnas från Bolagets servrar om detta anses erforderligt. Om Bolaget anser att det skett en överträdelse, kan Bolaget komma att radera material, avbryta förekommande funktioner för insändande av material, varna eller stänga av användare och/eller Kunder, avsluta användarkonton eller vidta annan lämplig åtgärd för att uppnå rättelse. 

 

14. SERVICE M.M.

 

Bolaget förbehåller sig rätten att, utan föregående varsel, modifiera eller avbryta tillhandahållandet, tillfälligt eller helt, av hela eller delar av Webbplatsen, Tjänsten och/eller programvara, funktioner på Webbplatsen och/eller att införa allmänna riktlinjer och begränsningar för deras användning.

 

15. TREDJE PARTS WEBBPLATSER

 

Webbplatsen kan innehålla länkar som förflyttar användare och/eller Kunder till andra webbplatser på Internet. Sådana webbplatser kan innehålla uppgifter eller material som av vissa kan uppfattas som opassande eller stötande. Sådana webbplatser kontrolleras inte av Bolaget och Kunden bekräftar härmed att Bolaget – oavsett om sådana webbplatser på något sätt har kopplingar till Bolaget – inte ansvarar för korrektheten, beaktandet av immateriella rättigheter, legaliteten, anständigheten eller någon annan aspekt rörande innehållet på sådana webbplatser. Förekomsten av länkar innebär, för Bolagets vidkommande, ingen rekommendation av någon sådan webbplats eller någon anknytning till någon som driver en sådan webbplats.

 

Bolaget kan inte försäkra nöjdhet med de varor eller tjänster som Kunden köper via Webbplatsen och som tillhandahålls av tredje man och som Webbplatsen länkar till eftersom sådana försäljningsverksamheter ägs och drivs av självständiga leverantörer. Bolaget rekommenderar inget av det som tillhandahålls för försäljning, inte heller har Bolaget vidtagit några åtgärder för att kontrollera riktigheten eller tillförlitligheten av uppgifter på sådana webbplatser från tredje man. Bolaget gör inga utfästelser vad gäller säkerheten kring den information, såsom, men inte begränsat till, kreditkortsuppgifter och personuppgifter, som Kunden kan uppmanas att lämna till tredje part. Kund avsäger sig härmed alla anspråk mot Bolaget gällande sådana webbplatser. Bolaget uppmanar Kunden att utföra de kontroller som Kunden finner nödvändiga och lämpliga innan någon transaktion genomförs med dessa tredje parter. 

 

16. KONTAKT

 

Tjänsten Legalbuddy tillhandahålls av LB Legal Online AB. Vi ber dig att kontakta oss via e-post [email protected], om Du har kommenterar eller klagomål avseende Legalbuddy. 

 

17. JURISDIKTION

 

Svensk lag skall tillämpas på Avtalet. Eventuell tvist skall avgöras i svensk domstol.

 

Om någon bestämmelse i Avtalet skulle anses olaglig, ogiltig eller av något skäl inte kunna framtvingas med rättsliga medel, skall en sådan bestämmelse lämnas utan avseende och inte påverka giltigheten av någon annan bestämmelse i Avtalet.

 

Detta utgör parternas fullständiga överenskommelse avseende de sakfrågor som regleras häri.BILAGA 1 - PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

1.   BAKGRUND, SYFTE OCH TERMINOLOGI

1.1.         I samband med Avtalets fullgörande kan Bolaget (”Personuppgiftsbiträdet”) komma att behandla personuppgifter för vilka Kunden (den ”Personuppgiftsansvarige”) är att betrakta som personuppgiftsansvarig (”Ansvarigs Personuppgifter”). 

1.2.         Detta Biträdesavtal ska tillämpas på all behandling av Ansvarigs Personuppgifter på den Personuppgiftsansvariges vägnar som utförs av Personuppgiftsbiträdet inom ramen för de tjänster som Personuppgiftsbiträdet tillhandahåller under Avtalet.

1.3.         Med "Dataskyddsreglering" avses vid tillämpningen av Biträdesavtalet all EU-lagstiftning och annan tillämplig nationell dataskyddslagstiftning och reglering som är tillämplig på behandlingen av Ansvarigs Personuppgifter, inklusive men inte begränsat till den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679/EU) ("GDPR”) och EU-domstolens praxis vid tillämpningen av nämnda lagstiftning, samt för Part bindande instruktioner och beslut av behöriga tillsynsmyndigheter.

1.4.         Begrepp som förekommer i GDPR såsom den "personuppgiftsansvarige", "personuppgiftsbiträde", "personuppgifter", "behandling", "registrerad", "bindande företagsbestämmelser” och "tillsynsmyndighet" ska ha vid tillämpningen av Biträdesavtalet anses ha den innebörd som anges i GDPR.


2.   OM BEHANDLINGEN AV ANSVARIGS PERSONUPPGIFTER

2.1.         Personuppgiftsbiträdets behandling av Ansvarigs Personuppgifter under Biträdesavtalet avser följande:

Behandlingens art:

Behandling av Ansvarigs Uppgifter vid den Personuppgiftsansvariges nyttjande av den plattform som tillhandahålls av Personuppgiftsbiträdet under Avtalet.

Behandlingens ändamål:

Dokumenthantering, juridiska ärenden.

Kategorier av registrerade:

Anställda, kontaktpersoner hos kunder och motparter.

Kategorier av personuppgifter:

Namn, kontaktuppgifter, personnummer, organisationstillhörighet, systemloggar samt i juridiska ärenden förekommande uppgifter.

 


3.   DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

3.1.         Den Personuppgiftsansvarige (i) ska tillse att den Personuppgiftsansvariges i sin behandling av Ansvarigs Personuppgifter efterlever Dataskyddsregleringen, (ii) har rätt att när som helst lämna ytterligare eller förnyade instruktioner avseende behandling av Ansvarigs Personuppgifter, varvid Personuppgiftsbiträdet ska ges skälig tid för implementering (iii) ska utan dröjsmål informera Personuppgiftsbiträdet om varje förhållande som kan medföra behov av förändringar av Personuppgiftsbiträdets behandling av Ansvarigs Personuppgifter, (iv) har rätt att när som helst, genom skriftligt meddelade till Personuppgiftsbiträdet, välja att avbryta Personuppgiftsbiträdets behandling av Ansvarigs Personuppgifter om den Personuppgiftsansvarige har skälig anledning att anta att Personuppgiftsbiträdet är oförmöget, eller har misslyckats med, att efterleva bestämmelserna i Biträdesavtalet och/eller Dataskyddsregleringen, och (v) ger genom Biträdesavtalet Personuppgiftsbiträdet ett allmänt tillstånd att anlita Underbiträden, dock endast under förutsättning att samtliga bestämmelser om Underbiträden i Biträdesavtalet efterlevs.


4.   PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS SKYLDIGHETER

4.1.         Personuppgiftsbiträdet ska behandla Ansvarigs Personuppgifter enbart på den Personuppgiftsansvariges vägnar och uteslutande för av den Personuppgiftsansvarige anvisade ändamål. Därvid ska Personuppgiftsbiträdet i synnerhet:

a)                Behandla Ansvarigs Personuppgifter endast i enlighet med Biträdesavtalet och de instruktioner avseende behandling av Personuppgifter som tillhandahålls av den Personuppgiftsansvarige. Om Personuppgiftsbiträdet, för att kunna iaktta Dataskyddsregleringen, är tvingad att avvika från bestämmelserna i detta Biträdesavtal och/eller den Personuppgiftsansvariges instruktioner, ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål och innan ytterligare behandling av Ansvarigs Personuppgifter genomförs, informera den Personuppgiftsansvarige om ett sådant tvingande krav, såvida inte ett sådant förfarande strider mot Dataskyddsregleringen.

b)               Etablera sådana tekniska, fysiska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt artikel 32 GDPR och som är lämpliga i förhållande till den risk som behandling av Ansvarigs Personuppgifter kan medföra för de registrerads rättigheter och friheter och för den Personuppgiftsansvariges verksamhet. Personuppgiftsbiträdet ska därvid ta särskild hänsyn till risken för oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring och till risken för obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till Ansvarigs Personuppgifter samt till risken för personuppgiftsincidenter och vidta lämpliga åtgärder med hänsyn därtill.

c)                Säkerställa att personer med behörighet att behandla Ansvarigs Personuppgifter har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt.

d)               Säkerställa att personer med behörighet att behandla Ansvarigs Personuppgifter har genomgått den utbildning som kan krävas i förhållande till behandlingen av Ansvarigs Personuppgifter.

e)                Bistå den Personuppgiftsansvarige genom att se till att dennes skyldigheter enligt Dataskyddsregleringen och Biträdesavtalet fullgörs, till exempel gällande utförande av konsekvensbedömningar avseende dataskydd eller vid tillsyn som genomförs av behörig tillsynsmyndighet.

f)                 Bistå den Personuppgiftsansvarige genom att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att fullgöra den Personuppgiftsansvariges skyldigheter i förhållande till registrerads utövande av sina rättigheter enligt artiklarna 12-23 GDPR. Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart underrätta den Personuppgiftsansvarige om begäran om utövande av rättighet som mottagits från en registrerad. Såvida inget annat följer av tvingande lag eller beslut av behörig tillsynsmyndighet får Personuppgiftsbiträdet inte svara på en registrerads begäran utan att det uttryckligen framgår av den Personuppgiftsansvariges instruktioner om hur begäran ska hanteras.

g)                Utan onödigt dröjsmål ge den Personuppgiftsansvarige tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som åvilar Personuppgiftsbiträdet, och som fastställts i detta Biträdesavtal och/eller i Dataskyddsregleringen, har fullgjorts. Personuppgiftsbiträdet ska också möjliggöra och bidra till den Personuppgiftsansvariges granskningar av Personuppgiftsbiträdets behandling av Ansvarigs Personuppgifter, inbegripet revisioner av Personuppgiftsbiträdets lokaler, utrustning och/eller system (”Revisioner”). Vad som nu sagts gäller också i förhållande till tredje part som bemyndigats av den Personuppgiftsansvarige att för dennes räkning genomföra sådana Revisioner (”Bemyndigad Tredje Part”), dock endast under förutsättning att en sådan Bemyndigad Tredje Part (i) har iklätt sig en för ändamålet lämplig tystnadsplikt, (ii) och inte bedriver med Personuppgiftsbiträdet konkurrerande verksamhet. Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att granskningar och Revisioner genomförs utan oskäliga störningar av Personuppgiftsbiträdets verksamhet, innefattande de verksamheter som bedrivs av Personuppgiftsbiträdets övriga kunder och deras skäliga behov av skydd för sin verksamhet. Den Personuppgiftsansvarige svarar för sina egna och Bemyndigad Tredje Parts kostnader för Revisioner.

h)               Föra en förteckning i enlighet med Dataskyddsregleringen över behandling av Ansvarigs Personuppgifter som sker enligt detta Biträdesavtal och låta den Personuppgiftsansvarige ta del av en sådan förteckning på dennes begäran.

i)                 Överföring av Ansvarigs Personuppgifter till Tredje Land genomföra endast under förutsättning att överföringen är tillåten enligt Dataskyddsregleringen. Personuppgiftsbiträdet ska på begäran tillställa den Personuppgiftsansvarige dokumentation och annan information som kan krävas för att utvisa att sådan överföring är tillåten enligt Dataskyddsregleringen. I den utsträckning som en av den Personuppgiftsansvarige godkänd överföring är tillåten endast under förutsättning att den Personuppgiftsansvarige ingår avtal med tredje part, förbinder sig den Personuppgiftsansvarige att medverka till att sådant avtal sluts.

j)                 Säkerställa att Ansvarigs Personuppgifter bara överförs eller på annat sätt görs tillgängliga av Personuppgiftsbiträdet för annat personuppgiftsbiträde (”Underbiträde”) som genom avtal med Personuppgiftsbiträdet har iklätt skyldigheter som motsvarar de skyldigheter Personuppgiftsbiträdet har iklätt sig genom detta Biträdesavtal. Personuppgiftsbiträdet hålla vid var tid aktuell förteckning över anlitade Underbiträden via www.legalbuddy.com. Personuppgiftsbiträdet ansvarar gentemot den Personuppgiftsansvarige såsom för egen del för Underbiträdets behandling av Ansvarigs Personuppgifter och i övrigt för Underbiträdets åtgärder och underlåtenheter.

k)                Vid ersättande av Underbiträde eller anlitande av nytt Underbiträde säkerställa att den Personuppgiftsansvarige ges möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar. Om den Personuppgiftsansvarige på rimliga och skäliga grunder invänder mot ersättande eller anlitande av visst Underbiträde, ska Personuppgiftsbiträdet tillse Underbiträdets behandling av Ansvarigs Personuppgifter inte påbörjas respektive, i förekommande fall, utan onödigt dröjsmål avslutas. Den Personuppgiftsansvarige är införstådd med att invändning mot visst Underbiträde kan medföra begränsningar av Personuppgiftsbiträdets möjligheter att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet.

l)                 Utan onödigt dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige om Personuppgiftsbiträdet anser att en instruktion från den Personuppgiftsansvarige strider mot Dataskyddsregleringen eller att Ansvarigs Personuppgifter behandlas eller kan komma att behandlas i strid med Dataskyddsregleringen. Personuppgiftsbiträdet har dock inte rätt att avbryta behandlingen av Ansvarigs Uppgifter såvida inte Personuppgiftsbiträdet rimligen kan visa att fortsatt behandling skulle leda till att Personuppgiftsbiträdet behandlar Ansvarigs Personuppgifter i strid med Biträdesavtalet och/eller Dataskyddsregleringen.

m)             Utan onödigt dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige om behörig tillsynsmyndighets tillsyn över behandlingen av Ansvarigs Personuppgifter, såvida inte sådan information strider mot tvingande lag.

n)               Utan onödigt dröjsmål meddela den Personuppgiftsansvarige vid en befarad eller konstaterad personuppgiftsincident med anknytning till behandlingen av Ansvarigs Personuppgifter. Ett sådant meddelande ska innehålla information enligt artikel 33.3 a-d GDPR (”Obligatorisk Information”) och allt övrigt som kan tänkas vara nödvändigt för den Personuppgiftsansvarige att känna till i syfte att inte äventyra registrerads fri-och rättigheter, särskilt dennes rätt till skydd av personuppgifter. Om Personuppgiftsbiträdet vid tidpunkten för meddelande om befarad eller konstaterad personuppgiftsincident inte har tillgång till fullständig Obligatorisk Information, ska ej rapporterade delar av Obligatorisk Information meddelas till den Personuppgiftsansvarige utan dröjsmål och i den takt som dessa delar blir tillgängliga för Personuppgiftsbiträdet. Om det är sannolikt att en befarad eller konstaterad personuppgiftsincident medför risk för registrerads fri- och rättigheter ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och/eller begränsa potentiellt negativa effekter och konsekvenser av incidenten.

o)               Vid upphörande av detta Biträdesavtal eller på begäran av den Personuppgiftsansvarige, beroende på vad den Personuppgiftsansvarige väljer, antingen radera eller återlämna alla Ansvarigs Personuppgifter, innefattande kopior, om inte annat följer av tvingande lag.

4.2.         Om en granskning eller Revision av Personuppgiftsbiträdet som begärs av den Personuppgiftsansvarige enligt punkt 4.1.g) avser ett förhållande som behandlas i en granskningsrapport i enlighet med SSAE 16/ISAE 3402, ISO, NIST eller liknande ska den Personuppgiftsansvarige godta resultaten av granskningsrapporten istället för att den begärda granskningen eller Revisionen genomförs. Vad som nu sagts gäller dock endast om (i) granskningsrapporten har genomförts av en oberoende tredje part som på skäliga och rimliga grunder kan antas besitta relevanta kompetenser, (ii) Personuppgiftsbiträdet bekräftar att i granskningsrapporten granskade funktioner, processer och åtgärder inte har förändrats efter granskningsrapportens färdigställande, och (iii) granskningsrapporten har färdigställs högst 12 månader före det att den Personuppgiftsansvarige har framställt sin begäran av granskning eller Revision.


5.   ERSÄTTNING

5.1.         Såvida inget annat överenskommes skriftligen mellan Parterna erhåller Personuppgiftsbiträdet ingen ersättning för fullgörande av sina skyldigheter enligt Biträdesavtalet, inklusive efterlevnad av den Personuppgiftsansvariges instruktioner avseende behandling av Ansvarigs Personuppgifter, utöver den ersättning som utgår enligt Avtalet.

5.2.         Utan hinder av bestämmelserna i punkt 5.1 ovan har Personuppgiftsbiträdet rätt till ersättning för faktiska och styrkta merkostnader som uppstår hos Personuppgiftsbiträdet till följd av:

a)   Personuppgiftsbiträdets assistans vid konsekvensbedömning enligt artikel 35 GDPR som initierats av den Personuppgiftsansvarige,

b)   Personuppgiftsbiträdets assistans vid granskning eller Revision av Personuppgiftsbiträdet och/eller dess Underbiträden som initierats av den Personuppgiftsansvarige, dock ej i de delar assistans avser Revision som genomförs i enlighet med punkt 4.2, och

c)    att den Personuppgiftsansvarige, efter att Biträdesavtalet har trätt ikraft, meddelar nya eller förändrade instruktioner avseende Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter.


6.   SEKRETESS

6.1.         Parterna förbinder sig att under avtalstiden och under en period av 5 år därefter inte till utomstående lämna information avseende Biträdesavtalets innehåll och annan information som Parterna fått ta del av med anledning av Biträdesavtalet, oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen och oberoende av format (”Konfidentiell Information”).

6.2.         Parterna är överens om att Konfidentiell Information endast får användas för att fullgöra skyldigheter enligt Biträdesavtalet och inte för något annat syfte. Den mottagande parten går även med på att iaktta och få sina styrelseledamöter, anställda, underleverantörer eller andra mellanhänder att iaktta samma grad av försiktighet (men inte mindre än rimlig försiktighet) för att undvika röjande eller användning av Konfidentiell Information.

6.3.         Sekretessåtagandet enligt denna punkt 6 gäller inte Konfidentiell Information som är allmänt känd (på annat sätt än genom brott mot Biträdesavtalet eller någon annan sekretessförbindelse).


7.   ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

7.1.         Vid ersättning för skada i samband med behandling av Ansvarigs Personuppgifter som, genom lagakraftvunnen dom eller stadfäst förlikning, ska utgå till den registrerade på grund av överträdelse av bestämmelse i Biträdesavtalet, den Personuppgiftsansvariges instruktioner och/eller tillämplig bestämmelse i GDPR ska artikel i 82 i GDPR tillämpas.

7.2.         Sanktionsavgift enligt artikel 83 i GDPR ska bäras av den Part som påförts en sådan avgift.

7.3.         Parts ansvar under detta Biträdesavtal innefattar inte i något avseende ansvar för indirekt skada eller följdförlust såsom t.ex. förlorade intäkter, utebliven vinst eller goodwillförlust såvida inte skadan uppstått på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt.

7.4.         Parts ansvar enligt Biträdesavtalet är under alla omständigheter begränsat till ett belopp som motsvarar 100 procent av den ersättning som de Personuppgiftsansvarige erlagt till Personuppgiftsbiträdet under Avtalet de senaste 12 månaderna före den aktuella skadehändelsen.

7.5.         Vid eventuella motstridigheter mellan bestämmelserna i Biträdesavtalet och bestämmelser i Avtalet ska bestämmelserna i Biträdesavtalet äga företräde.

7.6.         Parts ansvar i övrigt regleras av bestämmelserna i Avtalet.


8.   BITRÄDESAVTALETS GILTIGHETSTID

8.1.         Detta Biträdesavtal är en integrerad del av Avtalet och träder således i kraft när Avtalet träder i kraft.

8.2.         Detta Biträdesavtal upphör vid den senare tidpunkten av (i) Avtalets upphörande, och (ii) den tidpunkt då Personuppgiftsbiträdets behandling av Ansvarigs Personuppgifter har avslutats.

8.3.         Part har utan hinder av bestämmelserna i punkt 8.2 rätt att säga upp Biträdesavtalet med omedelbar verkan om den andra Parten begår ett väsentligt avtalsbrott och ej vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom.


9.   ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

9.1.         Alla ändringar av och/eller tillägg till detta Biträdesavtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda Parter för att vara giltiga.


10. TILLÄMPLIG LAG

10.1.      Detta Biträdesavtal ska regleras och tolkas enligt svensk lag.

 

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan