Fråga: Allmännyttigt ändamål
Vad betyder allmännyttigt ändamål? Vad krävs för att man ska anses uppfylla villkoren för att vara en allmännyttig ideell organisation?
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller för ideella organisationer som bedriver verksamhet för att främja ett allmännyttigt ändamål.


Stiftelser, registrerade trossamfund och ideella föreningar som bedriver viss verksamhet kan under vissa förutsättningar omfattas av särskilda undantag om inskränkt skattskyldighet. Detta regleras i Inkomstskattelagen, där det framgår att en organisation, för att omfattas av undantagen, måste;

  • Ha ett allmännyttigt ändamål,
  • Främja ändamålet, och
  • Inte begränsa ändamålet till en viss bestämd grupp (Destinatärskravet)


Allmännyttigt ändamål

För att omfattas av undantagsreglerna måste organisationen främja ett eller flera allmännyttiga ändamål. Med detta menas ändamål som är av samhällelig natur och bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar samhället vilar på. Mer exakt vad som avses exemplifieras direkt i lagtexten och ytterligare vägledning finns i regeringens förarbeten samt skatteverket och högsta förvaltningsdomstolens beslut på området. I Inkomstskattelagen 7 kap 4 § framgår till allmännyttiga ändamål ska idrott, kultur, miljövård, omsorg om barn och ungdom, politisk verksamhet, religiös verksamhet, sjukvård, social hjälpverksamhet, Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet, utbildning, vetenskaplig forskning, eller en annan likvärdig verksamhet räknas.


Annan likvärdig verksamhet ska vidare tolkas med utgångspunk i de uppräknade ändamålen. Exempel på verksamheter som omfattas är fredsarbete, humanitärt arbete och internationellt utvecklingsarbete som anses ha nära samband med försvarsändamålet. Även att tillhandahålla allmän samlingslokal anses som allmännyttigt, vilket gör att föreningar såsom folketshusföreningar och bygdegårdsföreningar kan omfattas. Verksamheter som syftar till att informera, bilda opinion eller sprida kunskap för att stödja sm småskaliga producenter och lokalsamhällen i utvecklingsländer bedöms också falla inom ramarna för vad som är allmännyttigt, däremot har gratis rådgivning till blivande företagare i syfte att främja entreprenörskap inte godtagits.


Främjande

Faktiskt främjande är en ytterligare förutsättning för att undantagsreglerna i inkomstskattelagen ska vara tillämpliga. Främjandet kan vara såväl direkt som indirekt.


Med direkt främjande avses främjande genom egen verksamhet. Det kan till exempel röra sig om bidrag till sådan verksamhet som organisationen har till ändamål att främja eller tillhandahållande av något till underpris för gynnande av det allmännyttiga ändamålet.


Indirekt främjande kan ske genom bidrag till en annan ideell organisation vars verksamhet är allmännyttig. Mottagaren ska i regel vara en ideell förening, en stiftelse eller ett registrerat trossamfund (vid ett tillfälle har högsta förvaltningsdomstolen godtagit ett aktiebolag som mottagare) och bidraget måste användas i organisationen verksamhet. Det finns inga krav på bidragsgivaren att kontrollera det faktiska användandet av bidraget. Däremot ställs krav på att givaren gör en omfattande kontroll av mottagaren innan bidrag lämnas.


Destinatärskravet

Slutligen, ställs det i lagen krav på att ändamålet inte får omfattas till en för snäv grupp av personer. Reglerna varierar något för stiftelser, trossamfund och ideella föreningar i och med att stiftelser inte har några medlemmar på samma sätt som de övriga två.


En stiftelse får i sitt förordnande begränsa sin krets av destinatärer på geografiska eller annars sakliga grunder. Om kretsen är given på förhand omfattas stiftelsen dock inte inskränkningen av skattskyldighet. Stiftelser får inte vara begränsad till vissa personer eller en viss familj, med undantag för familjer eller släkter som är mycket stora.


Trossamfund och ideella föreningar får inte begränsa sina ändamål till vissa personers, familjers, föreningens eller trossamfundets medlemmars ekonomiska intressen. Om verksamheten har ekonomiska inslag ska det primära syftet beaktas. Ekonomiska förmåner som utgör ett direkt led i det ideella arbetet, och således direkt verkar för föreningens ändamål, eller annars endast är ett obetydligt inslag i organisationens verksamhet hindrar i regel inte inskränkt skattskyldighet. Den exakta gränsdragningen är inte helt klar och en bedömning måste göras utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis menas med allmännyttiga ändamål sådana ändamål som är av samhällelig natur och bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar samhället vilar på. För att omfattas av inkomstskattelagens undantagsregler om inskränkt skattskyldighet krävs att en organisation är;

  • En ideell förening, en stiftelse eller ett registrerat trossamfund, som
  • har ett allmännyttigt ändamål,
  • direkt eller indirekt främjar detta ändamål, och
  • inte begränsar ändamålet till en bestämd grupp av personer.


Om ni önskar vidare juridisk rådgivning på området är ni varmt välkomna att boka en tid hos en av våra jurister på https://legalbuddy.com/kontakt.

Missa inte detta när du startar upp verksamheten.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Dags att bilda bolag? Det är mycket att tänka på, men vi har sammanfattat de viktigaste sakerna för dig. 

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan