Fråga: Anställd kontaktat kunder och marknadsfört sitt eget företag
Hej! En tidigare anställd på vårt företag har tagit kontakt med våra kunder och marknadsfört sitt nya företag som bedriver konkurrerande verksamhet med oss. Vad kan vi göra åt detta? Personen var visstidsanställd och under anställningstiden haft full tillgång till hela vår kunddatabas. När den anställde lämnade tillbaka sin dator och mobiltelefon kunde vi se mail och sms som visade att personen kontaktat våra kunder för att få dem att anlita denne istället. Kunder har också vittnat om att detta skett även efter anställningen upphörde.
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga!

Att använda sin arbetsgivares kundregister på sätt som skett i fallet du beskriver strider mot den lojalitetsplikt som en arbetstagare har gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten gäller oavsett om det uttryckligen står med i anställningsavtalet eller inte. Lojalitetsplikten innebär bland annat att arbetstagaren ska avstå från att bedriva konkurrerande verksamhet, visa integritet, iaktta tystnadsplikt och i övrigt visa god omsorg och aktsamhet i arbetet.


Lagen om företagshemligheter

Att olovligen tillägna sig arbetsgivarens kundregister och utnyttja detta på sätt som skett utgör vidare brott mot Lag (2018:558) om företagshemligheter

(" FHL").


Brott mot FHL är straffsanktionerat och kan leda till böter eller fängelse i upp till två år samt skadestånd. Enligt 7 § 1 st FHL ska ersättning utgå för den skada som uppkommit genom utnyttjande eller röjande av företagshemlighet under anställningstiden. 


Skadeståndsskyldighet efter anställningen

Enligt 7 § 2 st. FHL omfattar skadeståndsskyldigheten även illojalt agerande efter anställningens upphörande om synnerliga skäl finns. En arbetstagare som har haft tillgång till arbetsgivarens kunddatabas men som under och/eller sedan anställningen upphört, kopierat kunddatabasen och eller använt sig av kunddatabasen genom att ta kontakt/ försökt ta kontakt med kunder för att marknadsföra sin nya verksamhet är ansvarig är skadeståndsskyldig. Det innebär att arbetstagaren är skyldig att betala ett belopp som motsvarar den skada som uppkommer till följd av arbetstagarens illojala agerande. Beräkning av skadestånd kan ske utifrån en uppskattning av vad kunddatabasen är värd och om kunder gått över till den nya verksamheten, vilka förlorade intäkter detta medfört för er verksamhet..


Vilka åtgärder kan vidtas

Utifrån beskrivningen i din fråga anser jag att den tidigare anställde såväl under som efter anställningstiden både åsidosatt sin lojalitetsplikt och utnyttjat företagshemligheter som denne fått del av i anställningen. Eftersom detta är ett brott enligt FHL kan ni göra en polisanmälan. Ni kan även kräva skadestånd. Detta görs lämpligast genom att ni framställer ett skriftligt krav med de juridiska grunderna, er bedömning av skadan och begärt belopp. Till detta kan man även foga ett färdigt avtal för motparten att godkänna för att slippa en rättslig process. Om kravet bestrids återstår att gå vidare och stämma personen i domstol. Vill ni ha hjälp med att vidta någon av dessa åtgärder är ni välkomna att kontakta oss.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Uppsägning pga personliga skäl kräver både tanke och planering. Läs detta först.

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat anställningsavtal till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan