Fråga: Avtal för gemensam youtube-kanal
Hej, vi är tre separata aktiebolag som nu funderar på att starta en gemensam youtube kanal under ett gemensamt namn. Syftet med denna youtube kanal är att nå ut till flera kunder samt marknadsföra var och ens företag. Alla potentiella bokningar kommer att ske i varje separat företag och betalningar lika så. Behöver vi något avtal för detta i form av allt material vi producerar samt ev tillkommande kostnader? I så fall vad för typ av avtal? Tack på förhand!
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga! Vid samarbeten mellan olika parter är det i de allra flesta fall fördelaktigt att teckna ner vad som överenskommits i ett skriftligt samarbetsavtal. Nedan följer en redogörelse för hur ni kan tänka kring ett sådant avtal. 


Avtal 

Under förutsättning att de tre aktiebolagen har registrerats hos Bolagsverket är de att betrakta som juridiska personer, vilket innebär att de kan vara parter av ett avtal. I Sverige råder vidare avtalsfrihet vilket innebär att avtalsparterna är fria att (med ett fåtal undantag i vissa särskilda situationer) bestämma vad avtalet ska innehålla och hur det ska utformas. Avtal kan vara såväl muntliga som skriftliga, men ur ett bevishänseende är det alltid lämpligare med ett skriftligt. Min rekommendation till er är således att ni helt enkelt skriver ner det som ni vill ska gälla avseende youtube-kanalen och sedan undertecknar avtalet. 


Enkelt bolag 

Om två eller flera personer (juridiska eller fysiska) avtalar om att samarbeta för ett gemensamt ändamål, men inte bildar någon annan form av bolag, bildas ett enkelt bolag. Det finns inga formella krav och krävs inte att det uttryckligen framgår att avsikten är att bilda ett enkelt bolag, däremot förutsätts att syftet är att bedriva verksamhet för att uppnå ett gemensamt mål. I och med att ni har som ändamål att marknadsföra era företag genom en gemensam kanal – vilket bör kunna ses som ett gemensamt ändamål – är det möjligt att ert samarbete juridiskt sett kommer ses som ett enkelt bolag. 


Ett enkelt bolag är inte i sig någon juridisk person och har således ingen rättshandlingsförmåga eller kapacitet att äga tillgångar eller ha skulder. Bedrivs verksamhet endast i begränsad omfattning har detta alltså inga större konsekvenser i fråga om ägande, skulder eller hur avtal ingås då vardera bolagsman (avtalspart) fortsatt själv svarar för detta. Däremot blir Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL) tillämplig i de delar där inget annat avtalats mellan parterna, vilket kan få viss betydelse för förvaltning av bolaget, eventuell vinstfördelning och ansvar för skulder eller skada som uppstår. Till exempel ägs de tillgångar som finns, som utgångspunkt, av vardera bolagsman för sig i förhållande till dennes andel i bolaget och likaså svarar bolagsmännen för skulderna i proportion till sin andel. Om ni vill att de tre företagen ska ha särskilda åtaganden, rättigheter eller skyldigheter – till exempel avseende det material ni producerar eller hur bokningar och betalning ska gå till - bör ni således uttryckligen reglera det för att undvika oönskade effekter. 


Sammanfattning och rekommendation

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte finns något krav på att ni upprättar ett formellt avtal men att det ofta är mer fördelaktigt i och med att ni kan då kan reglera hur samarbetet ska gå till och undvika tvister längre fram. Avtalet kan vara såväl muntligt som skriftligt, men ur ett bevishänseende är ett skriftligt avtal alltid att föredra. 


I och med att ert samarbete kan komma att definieras som ett enkelt bolag finns det anledning att tänka över ifall ni vill att några rättigheter, skyldigheter eller åtaganden ska regleras specifikt istället för att falla under de generella bestämmelserna i HBL. 


Om ni behöver hjälp med upprättandet av ett avtal eller önskar vidare vägledning är ni välkomna att kontakta någon av våra jurister på https://legalbuddy.com/kontakt

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Missa inte detta när du startar upp verksamheten.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan