Fråga: Bygglov vid ändrad verksamhet
Hej! Jag äger en fastighet för som används för coworking i en gammal renoverad industrilokal. Vi har bygglov för kontor- och lagerverksamhet. Vi arrangerar även olika typer av företagsevent, ex företagsfester, modevisning osv både för hyresgäster men också externa företag. Nu har vi fått en inspektion från stadsbyggnadskontoret som menar att företagseventen och coworking verksamheten bryter mot bygglovet. De menar att det är en sådan ändrad användning att den kräver nytt bygglov enligt plan- och bygglagen, för samlingslokal. Eftersom detaljplanen medger att fastigheten endast användas för industriellt ändamål samt viss detaljhandel, har stadsbyggnadskontoret på förhand meddelat att bygglov för samlingslokal inte kommer medges. Vi har därför fått ett föreläggande om att upphöra med vår verksamhet ett visst datum och annars utgår vite. Vad gäller? Är vår verksamhet verkligen förbjuden enligt bygglovet och vad kan vi göra för att slippa stänga ner verksamheten?
Legalbuddy svarar
Ellen Kjellberg

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.


Bygglov vid ändrad verksamhet

När lokalen helt eller delvis tas i anspråk för annat ändamål än tidigare aktualiseras bygglovsreglerna i 9 kap. 2§ 3 punkten Plan-och bygglagen (2010:900). Enligt lagen krävs bygglov om det nya ändamålet skiljer sig väsentligt från det tidigare. Det tidigare ändamålet bedöms i fösta hand utifrån den tidigare användningen, har lokalen stått tom avgörs lovplikten av vad som anges i det senaste bygglovet. Kravet på bygglov vid väsentligen ändrad verksamhet gäller oberoende av om lokalerna i sig behöver ändras eller inte.


För att få bygglov måste ändringen medges av detaljplanen, när sådan finns. De traditionella kategorierna som används vid detaljplan är handel, industri, samlingslokal, bostad, kontor, garage och allmänt ändamål. Enligt 9 kap 30§ Plan-och bygglagen kan bygglov medges även om detaljplanen inte medger det, om ändamålet godkänts i tidigare bygglov.


Det räcker att en del av byggnaden tas i anspråk för annan verksamhet än den tidigare för att lovplikt ska inträda. Det måste först konstateras vad ändringen av verksamhet avser. Att övergå från ett ändamål som avses i 4 kap 11§ 2-3 punkten i Plan-och bygglagen, till ett annat kräver bygglov. Reglerna rör kommunernas rätt att bestämma hur byggnader ska användas. Gränserna mellan industri, handel och lager har ansetts flytande. I samma proposition anses kommunerna vara förpliktigade att utforma detaljplanen på ett sätt som möjliggör förändring och förnyelse. För att specificera viss handel bör kommunen ange skäl som motiverar regleringen, 4 kap. 37 § plan-och bygglagen.


Vad som utgör väsentligt ändrad verksamhet är en bedömningsfråga, vägledning kan hämtas från tidigare avgöranden i domstol. Även handboken om PBL kan ge viss vägledning. Regeringsrätten kom i mål 1998 ref. 57 fram till att det krävdes nytt bygglov när del av lokal med bygglov för möbelvaruhus istället användes för återförsäljning av skor, området var enligt detaljplanen avsett för industriellt ändamål. I Miljööverdomstolens mål MÖD 2015:45 ansågs att ändra ändamålet från att bedriva hotell till att bedriva asylboende inte vara en ändring som kräver nytt bygglov eftersom båda verksamheterna avser tillfälligt boende.


Överklaga

Byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked och rättelseföreläggande kan överklagas. Den som beslutet angår kan överklaga byggnadsnämndens beslut förutsatt att det gått denne emot. Överklagandet ska skickas till byggnadsnämnden som fattat beslutet, som sedan överlämnar det till länsstyrelsen. Överklagandet måste skickas in inom tre veckor från den dag då ni tog del av beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas. Ni behöver inte ange lagrum eller paragrafer, men ni måste ange den ändring som ni vill göra. Vidare måste det framgå vem om överklagar och dennes kontaktuppgifter.


Hur du kan gå vidare

I praktiken är coworking och kontor väldigt lika verksamheter varför det enligt min bedömning inte utgör en väsentlig ändring. Det finns alltså chans att vinna framgång med ett överklagande. Även konferensytor i anslutning till kontor kan omfattas av kontorsbegreppet. Kontor kan i sin tur tillåtas under industri, handel och samlingslokal beroende på verksamhetens natur. Sättet kontoret används på, t.ex. som ett led i lagerverksamhet eller som en egen verksamhet genom uthyrning, kan dock påverka bedömningen för om nytt bygglov krävs eller inte. Vid utfärdande av bygglov ska nämnden bland annat titta på verksamhetens påverkan omgivningen.


I nuläget kan ni överklaga byggnadsnämndens beslut, då det angår er och gått er emot. Ni behöver inte ange lagstöd vid överklagandet, men hur ni vill att beslutet ska ändras och varför ni anser att det ska ändras. Ett negativt förhandsbesked är inte bindande, därför kan ni även ansöka om ett nytt bygglov.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan