Fråga: CE-märkning av båt
Hej Legalbuddy, Mitt företag tillverkar mindre fritidsbåtar i Sverige (5-8 m), och då krävs det att Båten är CE-märkt. Vi importerar ett färdigt skrov från ett annat EU-land och detta skrov är CE-märkt. Sedan bygger vi upp styrpulpit, inredning, förvaring, motorpåhägning och sätter på motor och säljer den färdiga båten under eget varumärke. Min fråga är om vi kan använda CE-märkningsskylten som vi får med från skrovtillverkaren som giltig CE-märkning för vår slutprodukt?
Legalbuddy svarar
Karl Womack

Tack för att ni vänder er till Legalbuddy med er fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare.  


Inledande kommentarer 

CE är en förkortning för Conformité Européenne och innebär att produkten överensstämmer med gällande EU-lagstiftning. Själva CE-märkningen ska alltså förstås som ett intygande av tillverkaren att produkten uppfyller EU-rättens krav på bland annat hälsa och säkerhet.


CE-märkning av båtar

Det krävs att en båt är CE-märkt för att få säljas på den fria marknaden inom EU vilket regleras genom lag (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar. Reglerna grundar sig på EU:s fritidsbåtsdirektiv (2013/53/EU). CE-märkning är legaldefinierat i 3 § 18 p. samma lag; med CE-märkning avses märkning genom vilken tillverkaren visar att produkten är förenlig med tillämpliga krav i unionslagstiftning om harmonisering som föreskriver att detta märke ska anbringas.  


För att besvara din frågeställning är det därför relevant att definiera vad som ska CE-märkas. Är det båten som slutprodukt eller är det vissa särskilda delar av båten (exempelvis skrovet)? Finns det delar av båten som inte uppfyller kraven? I sådana fall uppfylls inte CE-märkningen.  


Det är Transportstyrelsen som meddelar närmare föreskrifter om bland annat krav på CE-märkning (se 3 § förordning (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar). Transportstyrelsen har meddelat närmare föreskrifter genom TSFS 2016:5. Av allt att döma är inte slutprodukten CE-märkt, utan endast skrovet. Visserligen hänför sig några av de krav som ställs på en båt till skrovet, men det finns även en mängd andra krav som hänför sig till andra delar av båten. Dessa följer av 2 kap TSFS 2016:5. Bland annat ställs krav på motorn/motorerna, bränslesystem, elektriska system, brandskydd, avfallshantering och instruktionsbok.  


Till den slutgiltiga produkten ska det tillkomma en försäkran om att fritidsbåten uppfyller alla krav på CE-märkning. Fastän ni importerar ett CE-märkt skrov ansvarar ni som tillverkare fullt ut för att båten som slutprodukt uppfyller de krav som följer av svensk lag. Att skrovet är CE-märkt innebär för er del att tillverkaren garanterar vissa egenskaper som hänför sig till skrovet. Däremot föreligger en mängd ytterligare krav, varför CE-märkningen som tillhandahålls av skrov-tillverkaren inte kan användas som CE-märkning för hela båten som ni släpper ut på marknaden. CE-märkningen gäller alltid för slutgiltig produkt. Om man som återförsäljare/tillverkare har gjort ändringar måste det alltid göras en bedömning huruvida den slutgiltiga produkten överensstämmer med gällande lagkrav och krav på CE-märkning.  


Hur går en CE-märkning till?  

Som produktansvarig ska ni kontrollera att kraven uppfylls. En undertecknad försäkran om att båten överensstämmer med kraven, samt en instruktionsbok, ska tillhandahållas köparen i samband med att avtal ingås. Båten ska även förses med en fysisk CE-märkning. CE-märkningen ska vara synlig, läsbar och outplånlig (3:15 TSFS 2016:5). 


Potentiella konsekvenser av felaktig CE-märkning 

De potentiella felen kan delas upp i två kategorier. Felen kan bestå i (1) att båten har faktiska brister, alltså att båten inte har de egenskaper som följer av CE-märkningen, eller (2) att båten visserligen uppfyller gällande lagkrav, men att det saknas en korrekt CE-märkning.  


Att en båt saknar CE-märkning kan innebära att båten har ett lägre värde på andrahandsmarknaden än om båten haft giltig CE-märkning. Ofullständig märkning har enligt praxis varit grund för hävning, se exempelvis ARN 2009–9695. Nämnden sa bland annat att förutom de risker det innebär att de miljö- och säkerhetskrav som uppställs i reglerna inte är uppfyllda, medför avsaknad av CE-märkning också bl.a. ett betydligt lägre andrahandsvärde än för CE-märkta båtar. Har båten faktiska brister kan även det ge köparen rätt att göra påföljder gällande, eftersom produkten avviker från vad som avtalats.


Sammanfattningsvis  

Det är svårt att ge ett klart och tydligt svar på vad som gäller just för er och hur ni bör gå vidare med er situation. Det som däremot kan konstateras är att alla båtar som säljs inom EU ska vara CE-märkta. Av er fråga framgår att skrovet är CE-märkt. Av tillämplig lagstiftning följer att det även ställs en mängd ytterligare krav på båten. Bedömningen blir således beroende av hur stora och omfattande ändringar som görs på båten. Bristande regelefterlevnad kan dels ge konsumenter rätt att göra gällande påföljder, dels innebära föreläggande om återkallelse från marknaden och risk för tillkommande sanktionsavgift. 


Hoppas detta besvarade din fråga. Om ni har fler frågor eller funderingar är ni varmt välkommen att höra av er till oss på Legalbuddy och boka in ett gratis coachingmöte med en av våra jurister.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan