Fråga: Direktmarknadsföringsutskick i Norge, Danmark och Finland
Hej! Jag har frågor som rör direktmarknadsföringsutskick. Jag är intresserad vad som gäller i Norge, Danmark och Finland. Enligt svensk lag får man skicka elektroniska direktmarknadsföringsutskick till en kund utan föregående samtycke om man har etablerat en tidigare avtalsrelation med kunden i anledning av försäljning av vara/tjänst, om utskicket rör marknadsföring av liknande varor/tjänster, kunden har inte tidigare invänt till marknadsföringsutskick samt att kunden har möjlighet att avprenumerera sig i varje utskick.  1. I svensk praxis har det dock kommit fram att man enbart får göra sådana direktmarknadsföringsutskick i regel ett år från kunden köpt en vara/tjänst, och i vissa fall upp till max två år om man kan visa på att sina kunder generellt vid flera tillfällen har återupptagit kundförhållandet efter en tids passivitet. Vad gäller för "time limits" enligt norsk, dansk och finsk praxis? 2. Enligt svensk praxis är det otillåtet att skicka direktmarknadsförinsutskick till någon under 16 år och man får aldrig skicka direkta köpuppmaningar till någon under 18 år. Om utskicket rör marknadsföring av alkohol så är gränsen 25 år i Sverige, men i Norge vet jag redan att man aldrig får skicka direktmarknadsföring rörande alkohol till någon överhuvudtaget. Jag vet även att man inte heller får skicka direkta köpuppmaningar till någon under 18 år i Norge. Jag har läst mig till att åldersgränsen för generella direktmarknadsföringsutskick är 16 år även i Finland och Danmark, stämmer detta och vad är det för åldergräns för direkta köpuppmaningar? Men vad gäller för åldersgränser kring generella direktmarknadsföringsutskick enligt norsk praxis? Vad gäller för åldersgränser kring direktmarknadsföring av alkohol enligt dansk och finsk lag?
Legalbuddy svarar

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till oss med dina frågor!

Dina frågor berör marknadsföringsregler i Norge, Danmark och Finland. Jag har därför valt att strukturera svaret utifrån respektive land. Tyvärr ligger norsk, dansk och finsk marknadsföringsrätt utanför vårt affärsjuridiska expertområde i nuläget. Nedan följer dock en mer generell vägledning som inte är avsedd att ligga till grund för beslut som kan få ekonomisk betydelse. Du behöver i detta fall stämma av frågan med en rättsexpert för respektive land. 


Norge

I Norge gäller den norska markedsføringsloven som innehåller ett förbud mot direktmarknadsföring via elektronisk post i 15 §. Förbudet innebär att fysiska personer inte får kontaktas direkt sålänge det inte finns ett tidigare samtycke. Tredje stycket i paragrafen innehåller dock ett undantag för elektronisk marknadsföring i befintliga kundförhållanden, s.k. ”soft opt-in”. Enligt riktlinjer från Forbrukertillsynet, den norska motsvarigheten till Konsumentverket, räcker det inte med ett engångsköp för att ett kundförhållande ska föreligga. Det måste istället framstå naturligt med vidare kontakt mellan kunden och näringsidkaren. Därtill behöver marknadsföringen ske inom skälig tid efter köpet och kunden måste ha möjlighet att tacka nej till framtida kontakt eller dra tillbaka sitt samtycke. För att besvara din fråga om vilken exakt tidsgräns som utgör “skälig tid” så saknas det dessvärre närmare vägledning, men i Markedsrådets mål, MR-mål 11/865, fann rådet att det inte kan vara fråga om en särskilt lång tid efter köpet. Vid tveksamheter kan man kontakta norska konsumentverket Forbrukertillsynet för vidare vägledning.


Det stämmer att det är förbjudet att marknadsföra alkohol i Norge, oavsett ålder på mottagaren. I 9-2 § i den norska alkohollagen finns det ett förbud mot reklam för alkoholhaltiga drycker samt reklam för andra varor eller tjänster där alkoholhaltiga drycker ingår. Undantag från alkoholförbudet regleras i 14-3 § förskriften alkoholbestämmelser


Som en generell regel gäller 2 § markedsføringsloven om god marknadsföringssed och i 21 § markedsføringsloven regleras särskilda bedömningsgrunder för vad som utgör god marknadsföringssed gentemot barn.Vad gäller direktmarknadsföringsutskick är det enligt norska konsumentombudsmannens praxis inte möjligt för minderåriga under 15 år att samtycka till marknadsföring utan vårdnadshavarnas samtycke. Forbrukertilsynets vägledning om barn och unga innehåller mer information om minderårigas samtycke till direktreklam.Danmark

Vad gäller direktmarknadsföring så innehåller Danmarks markedsføringslov liknande bestämmelser som den norska marknadsföringslagen. I 10 § förbjuds direktmarknadsföring via elektronisk post till fysiska personer utan tidigare samtycke. I paragrafens andra stycke återfinns undantaget genom soft opt-in, vilket innebär att det tillåts att marknadsföra liknande varor eller tjänster till en kund som redan genomfört ett köp. Likt i Norge så måste kunden även ha möjlighet att tacka nej till framtida kontakt eller dra tillbaka sitt samtycke. I tredje stycket finns dock en lista med villkor som direktmarknadsföringen måste uppfylla för att vara laglig. 


Bestämmelsen om god marknadsföringssed i 3 § markedsføringsloven föreskriver att affärsmetoder som vänder sig till barn och unga ska beaktas med särskild hänsyn. Enligt 11 § markedsføringsloven är det förbjudet med alkoholreklam riktad till barn och ungdomar under 18 år. Direkta köpuppmaningar innehåller ingen åldersgräns i lagen, men reklam riktad till barn måste uppfylla särskilda krav. En bedömning om marknadsföringen är laglig görs bland annat utifrån vilken ålder målgruppen har och hur tydlig marknadsföringen är. Det kan strida mot god marknadsföringssed att inte inhämta vårdnadshavares samtycke till direktreklam riktad till minderåriga under 15 år. Det går att begära ett förhandsbesked på sin reklam hos danska konsumentombudsmannen, Forbrugerombudsmannen, där en prövning gällande om marknadsföringen är laglig görs.Finland

Finska bestämmelser gällande marknadsförings som är relevanta för din fråga finns att finna i konsumentskyddslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. God marknadsföringssed går att hitta i 2 § konsumentskyddslagen och i sista stycket finns särskilda kriterier för marknadsföring mot minderåriga. I bedömningen om marknadsföringen strider mot god sed ska ålder, utvecklingsnivå och övriga omständigheter beaktas. I 200 § lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation föreskrivs ett förbud mot direktmarknadsföring via elektronisk post utan ett på förhand givet samtycke. Tredje stycket i paragrafen innehåller soft opt-in undantaget, och innebär att det är tillåtet att direktmarknadsföra liknande varor eller tjänster till en fysisk person som varit tidigare kund. Detta förutsätter dock att kunden informerats om sådana eventuella utskick vid köpet och att det är tydligt vid varje marknadsföringstillfälle att kunden kan tacka nej fortsatt direktmarknadsföring. 


Sammanfattningsvis liknar de relevanta reglerna gällande marknadsföring i Norge, Danmark och Finland varandra. Detta beror på den EU-lagstiftning som ligger till grund för bestämmelserna i alla dessa länder. Det stämmer att det är förbjudet att marknadsföra alkohol i Norge, medan det i Sverige, Finland och Danmark är reglerat genom olika åldersgränser. Hoppas svaret gav dig vägledning. Behöver du vidare vägledning så tveka inte att kontakta oss för ett gratis coachingmöte

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Kickstarta ditt GDPR-arbete med ett fastpris-paket med viktiga dokument och rådgivning.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan