Fråga: En anställd har uppfunnit en lösning som företaget har nytta av. Vad gäller?
En av våra anställda har uppfunnit en lösning som vi har användning av på företaget. Vem tillhör denna uppfinning? Den anställda eller kan vi som företag använda den fritt? Vad gäller?
Legalbuddy svarar

När det gäller immateriella rättigheter så är huvudregeln att den som skapat verket, designen, uppfinningen osv. också ska anses vara den rättigheten och ensamrätten tillhör. När det då är anställda som skapat något inom ramen för sin anställning som en del av sina arbetsuppgifter så tillhör med vissa undantag alltid företaget enligt arbetsrättsliga principer. Vissa undantag från denna princip gäller för t ex tekniska uppfinningar.


Om ni har en anställd som har skapat en teknisk lösning som skulle kunna vara en patentbar uppfinning gäller särskilda regler. Att den är patenterbar innebär att den går att registrera och att få ensamrätt till att använda den, sälja den eller licensiera ut den till andra. Samtidigt har man möjlighet att hindra andra från att låta dem tillverka, sälja etc. en likadan uppfinning.


För att uppfinningen ska vara patentbar ska den vara ny i förhållande till annat som redan är känt, ha uppfinningshöjd (dvs. skilja sig väsentligt från vad som redan är känt) och att uppfinningen kan användas industriellt p g a sin tekniska karaktär, tekniska effekt och möjlighet att reproduceras.


En anställd är skyldig att skriftligen underrätta arbetsgivaren så fort denne har uppfunnit något inom företagets verksamhetsområde. Det är viktigt att både underrättelsen och mottagandet av underrättelsen noga dokumenteras.


En patenterad uppfinning kan vara en oerhört värdefull och avgörande tillgång och därför är det viktigt att den tillfaller rätt part och/eller kan utnyttjas på rätt sätt.


Som ett första steg så tittar man på den anställdas arbetsuppgifter, vilken roll på företaget som den anställda har och hur uppfinningen kan nyttjas i företaget inom företagets verksamhetsområde.

Beroende på situation kan arbetsgivaren ha rätt att överta eller i alla fall utnyttja uppfinningen för sin verksamhet. I vissa fall kan ni som företag ha en rätt framför andra att köpa eller licensiera uppfinningen av arbetstagaren, dvs. en företrädesrätt eller optionsrätt.


Om uppfinningen helt eller delvis överförs till arbetsgivaren så har arbetstagaren alltid rätt till ersättning för sin uppfinning om den är patentbar. Det betyder inte att arbetsgivaren måste patentera uppfinning utan bara att den är möjlig att patentera.


Lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar styr reglerna men den är möjlig att avtala bort. Det går däremot aldrig att avtala bort rätten till skälig ersättning till arbetstagaren. Vad som är skälig ersättning kan vara svårt att avgöra.


Vanligtvis reglerar man arbetstagarens och arbetsgivarens rätt till uppfinning i anställningsavtalet antingen genom tydligt uppställda regler eller med hänvisning till ett kollektivavtal, t ex Uppfinnaravtalet som är ett kollektivavtal som reglerar just dessa frågor.


I Uppfinnaravtalet benämner man tre olika möjliga scenarion som kan uppstå vid en arbetstagares uppfinning på arbetsplatsen och hur man kan hantera dessa situationer. De kallas A-, B, C-uppfinningar.


Vid en överföring av rätten till en uppfinning från en arbetstagare till arbetsgivaren måste man alltid avtala om detta separat.


I ert fall bör ni först gå till ert anställningsavtal med er anställda för att se hur och om ni reglerat uppfinningar. I andra hand undersöka om ni omfattas av ett kollektivavtal som Uppfinnaravtalet. I sista hand lutar ni er på de regler som finns i Lagen om arbetstagares uppfinningar. 

Därefter utreder ni vilken typ av uppfinning det kan vara. Är den uppfunnen inom ramen för den arbetstagarens anställning och arbetsuppgifter (särskilda regler för t ex forskningsanställda), utanför dennes anställning och arbetsuppgifter men inom företagets verksamhetsområde, uppfunnen på fritiden men inom företagets verksamhetsområde eller utom arbetsgivarens verksamgetsområde? 


När ni fastställt ovanstående kan ni som företag se vilka möjligheter ni har till uppfinningen som t ex överlåtelse, licensiera eller ingen alls. I samband med ett eventuellt övertagande är ni skyldiga att utge skälig ersättning till den anställde.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att analysera hur dina immateriella tillgångar (IPR) kan skyddas.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan