Fråga: Kan vi förbjuda en f d anställd att använda vår hemliga know how?
Vi har en f d anställd som vill använda vår hemliga och unika know how utanför företaget. Hur kan vi stoppa det nu och i framtiden? Vad gäller?
Legalbuddy svarar
Helena Reimers

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.


Generellt sett så gäller en lojalitetsprincip för arbetstagare där man som anställd inte får skada arbetsgivaren under anställningstiden. En möjlig skada skulle kunna vara att sprida hemlig know how dvs. ett företags unika kunskaper och erfarenheter utanför företaget. Lojalitetsprincipen sträcker sig dock endast under anställningens tid och därför brukar man reglera dessa frågor i det enskilda anställningsavtalet med arbetstagaren. I detta avtal kan man även omfatta regler om vad en anställd får och inte får göra under men även efter det att anställningen upphört och även vem den informationen tillhör för att försäkra sig om att företagshemligheter och annan know how stannar hos arbetsgivaren.


Genom att vara noga redan i anställningsavtalet så tryggar och tydliggör man förhållandet gentemot den anställda samtidigt som att värdefull know how och även andra immateriella rättigheter tryggas för företagets framtida innovation och kreativitet samt konkurrenskraft.


Det är sedan för arbetsgivaren viktigt att tydligt informera om vad som anses vara hemlig och känslig know how och vad som anses tillhöra arbetsgivaren till skillnad mot vad som kan anses vara arbetstagarens personliga kunskaper och färdigheter eller allmänt känt.


Det finns flertalet andra bra regleringar som man kan använda sig av i anställningsavtalet som t ex en konkurrensklausul för att i vissa fall hindra en anställd att direkt ta anställning hos en konkurrent där know how kan överföras. Det ska dock endast användas i specifika fall där det är befogat. 


Det är därför viktigt att ni går tillbaka till ert anställningsavtal och ser hur ni reglerat rättigheter och know how samt om andra klausuler begränsar den f d arbetstagaren från att dela hemlig information.


Därutöver finns det vissa möjligheter att vidta åtgärder med stöd av lagen om företagshemligheter, som anger att en arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet angriper en företagshemlighet hos arbetsgivaren, som han eller hon fått del av i sin anställning under sådana förhållanden att han eller hon insåg eller borde ha insett att den inte fick avslöjas ska ersätta den skada som uppkommer genom förfarandet. Om ett utnyttjande eller röjande har ägt rum sedan anställningen upphört gäller ansvaret endast om det finns synnerliga skäl, dvs det måste vara särskilt allvarliga omständigheter.

När behöver man ett sekretessavtal? Läs mer i vårt whitepaper


AvtalsAutomaten hjälper dig att skapa ett eget sekretessavtal. OBS gratistjänst.

Få hjälp att analysera hur dina immateriella tillgångar (IPR) kan skyddas.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan