Fråga: Försiktighetsprincipen
Vad betyder försiktighetsprincipen inom aktiebolagsrätten?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för var försiktighetsprincipen återfinns och vad den innebär.


Försiktighetsregeln är en del av borgenärsskyddet i aktiebolagslagen. Regeln syftar alltså till att skydda utomstående från att bolaget genomför transaktioner eller ingår rättshandlingar som är till skada för bolaget och i förlängningen bolagets borgenärer. Regeln anger att en värdeöverföring (exempelvis ett köp) endast är tillåten om den framstår som försvarlig (17:3 2 st ABL). Vad som ska anses försvarligt bedöms alltid i varje enskilt fall men bedömningen tar sin utgångspunkt i verksamhetens storlek, verksamhetsområde och vilka risker som bolaget normalt vidtar. Om ett bolag bedriver en väldigt riskfylld verksamhet ställs högre krav på försiktighet. Även bolagets bundna egna kapital och generella ekonomiska ställning får betydelse för bedömningen. Vid bedömningen av bolagets ekonomiska ställning får bolagets soliditet betydelse, men vad som anses som god soliditet beror på bolagets bransch, ålder och storlek. Det går därför inte att dra några generella slutsatser. Dessutom kan nämnas att ett bolags redovisning ensamt inte är tillräckligt för att fastställa bolagets soliditet - man ska även ta hänsyn till bland annat obeskattade medel. Även andra nyckeltal, såsom räntabilitet, resultatprognoser och likviditet ska tillmätas betydelse.


Om en värdeöverföring inte kan anses vara försvarlig så är den otillåten och mottagaren ska återbära det som erhållits. Om detta inte är möjligt ansvarar den som i bolaget medverkat till beslutet att genomföra värdeöverföringen för att täcka bristen. Härtill kan även skadeståndsanspråk riktas mot personerna som gjort sig skyldiga till den otillåtna värdeöverföringen.


Hoppas detta besvarade din fråga. Om du behöver juridisk rådgivning är du varmt välkommen att boka in ett gratis coachingmöte med en av våra jurister.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan