Fråga: Gratis testperiod för marknadsföringstjänster övergick i dyrt abonnemang
Hej Legalbuddy Vi är ett e-handelsföretag som anlitade ett företag ”Digital Webbyrå” för att få hjälp med betald annonsering i digitala kanaler. Företaget utlovade i sin marknadsföring 2 månaders gratis provperiod utan att man förbinder sig till någonting. Jag fick ett avtal med en tjänstebeskrivning på första sidan och allmänna villkor som bilaga, att signera digitalt. I tjänstebeskrivningen framgick allt som ingår i testperioden med skapande av annonser, optimering av webbplats och analyser med Facebook pixel och Google analytics. Det stod tydligt att tjänsten är gratis i två månader (ordinarie pris 4 740 kr per månad). När jag använt tjänsten i en månad fick jag en faktura avseende tre månader till ordinarie pris. När jag kontaktade Digital Webbyrå meddelade de att jag genom att inte säga upp avtalet förbundit mig till förlängning till ordinariepris i tre månader löpande. De hänvisade till de allmänna villkoren där det framgår finstilt under en punkten Övrigt, "när kunden signerar avtalet påbörjas en två månaders kostnadsfri period med en månads uppsägningstid. Därefter förlängs avtalet med tre månader till ordinarie pris". Vidare framgår det "om uppsägning sker under första månaden upphör arbetet och avtalet omedelbart". Säger man upp inom en månad får man alltså inte två månaders provperiod och missar man uppsägningen måste man betala för tre månader. Jag känner mig lurad och undrar om jag är bunden av det finstilta och måste betala för tre månader?
Legalbuddy svarar

Hej!


Det låter som att du har blivit utsatt för ett oseriöst företags marknadsföringsmetoder. Att inte tydligt upplysa kunden om att (i) en gratis provperiod har förbehåll om uppsägningstid med risk för förlängning som kostar pengar, och (ii) villkoren även innehåller en rätt för bolaget att omedelbart bryta avtalet/provperioden om avtalet sägs upp i enlighet med villkoren, är givetvis vilseledande. Dock är huvudregeln att avtal mellan företag är bindande - frågan är om det finns en juridisk grund för att motsätta sig (även kallat bestrida) betalningsskyldighet i detta fallet.


Marknadsföringslagen

Marknadsföring som i sig själv är vilseledande, även mellan näringsidkare, strider mot marknadsföringslagen. Det är tillräckligt att det finns en risk för att mottagaren av reklam ska bli vilseledd för att reklamen ska anses som otillbörlig. Brott mot marknadsföringslagen är emellertid ingen rättslig grund i som kan åberopas i en fordringstvist som i detta fallet. Det finns dock en möjlighet att väcka talan i domstol själv eller genom Konsumentombudsmannen, för att med stöd av marknadsföringslagen hindra leverantören att fortsätta med vilseledande marknadsföring. Domstolen kan även utfärda vite om företaget inte rättar sig efter beslutet.


Möjlighet att invända mot betalningskravet

Du nämner att det finns en tjänstebeskrivningen som en del av det undertecknade avtalet där det står att testperioden är gratis men inte framgår att automatisk förlängning sker av avtalet vid utebliven uppsägning. Den finstilta regleringen i de allmänna villkoren om att provperioden avbryts, om avtalet sägs upp, framstår som en motsägelse mellan allmänna villkoren och tjänstebeskrivningen. Saknas en reglerad prioritetsordning mellan dessa två avtalsdokument kan man argumentera för att det är tjänstebeskrivningen som ska gälla i detta fallet.


Även om avtal är bindande som huvudregel finns undantag i de fall där avtalsvillkoren är oskäliga enligt 36 § avtalslagen. Oskäliga avtalsvillkor kan med stöd av paragrafen helt eller delvis jämkas så att ni ges rätt att frånträda avtalet på samma sätt som om uppsägning gjorts i rätt tid. En grund för att en domstol skulle jämka villkoren är att dessa kan anses vilseledande ungefär enligt samma bedömning som i marknadsföringslagen. Utifrån vad du beskriver, både i annonserna och i själva avtalet, finns goda skäl för en sådan bedömning. Andra faktorer som har betydelse i bedömningen om jämkning är om villkoren utgör en orimligt tung ekonomisk börda för dig som kund och om du anses som den ekonomiskt svagare parten i avtalsförhållandet. Även omständigheten att det varit motpartens upprättade standardvillkor och att ingen möjlighet till förhandling av dessa har funnits, utgör skäl för jämkning.


Slutligen kan kravet bestridas på grunden att de åtaganden som leverantören utfäst inte har levererats. Om det till exempel inte har utförts den marknadsföring som framgår av avtalet föreligger ett avtalsbrott. Du kan av den anledningen undgå betalningsskyldighet för tjänsterna. Är avtalsbrottet av väsentlig betydelse föreligger grund för hävning och parternas prestationer ska därmed återgå. I praktiken betyder det att du får tillbaka pengarna men avdrag kan göras avseende det arbete som eventuellt har lagts ner och skapat värde för dig.


Processen framåt

Se till att bestrida kravet skriftligt och ange gärna redan i bestridandet vad du grundar detta på. Då riskerar du inte att ärendet går vidare till inkasso och/eller Kronofogdemyndigheten. Om leverantören ändå går vidare, vilket sker ibland, får denne själv stå kostnaderna oavsett hur det går i målet. Ett bestritt krav ska hänskjutas till domstol och det åligger leverantören att göra detta genom att ansöka om stämning. Ofta undviker oseriösa företag som ägnar sig åt bedräglig verksamhet att driva tvister i domstol, men om detta ändå sker finns det några saker som är viktigt att tänka på. Se till att besvara stämningsansökan från tingsrätten i tid och kom till förhandlingar som tingsrätten kallar till - annars kan du riskera att få en s.k. tredskodom. Det innebär att du förlorar målet utan att någon materiell prövning görs. Med hänsyn till beloppet så kommer domstolen hantera målet som ett s.k. förenklat tvistemål innebärande att båda parter huvudsakligen får stå för sina egna rättegångskostnader (exempelvis kostnader för juridiskt ombud) oavsett hur målet går.


Domstolen gör inte någon bedömning av målet som sträcker sig utanför vad parterna har åberopat. Det är därför viktigt att svaromål, yttranden och bevisning är juridiskt korrekta. Att anlita ett juridisk ombud är därför att rekommendera för att inte riskera att förlora ett mål på formella fel eller bristande processföring. Eftersom du får stå för större delen av dina rättegångskostnader oavsett om du vinner eller förlorar, är det tyvärr sällan ekonomiska fördelaktigt att anlita ett juridiskt ombud då ombudskostnaderna snabbt kommer att överstiga beloppet ni tvistar om.


Hoppas att svaret var till hjälp och tveka inte att ta hjälp från oss genom att välja något av alternativen nedan.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan