Fråga: Har jag som enskild styrelseledamot rätt att begära mer information inför ett styrelsebeslut?
Hej, Jag är med i styrelsen för ett aktiebolag och undrar om det finns någon rätt för mig att begära mer information gällande en viss punkt som vi ska ta beslut om i styrelsen. I nuläget har vi av styrelseordföranden fått viss information men enligt mig är det inte tillräckligt för att kunna ta ett beslut. Vad har jag för möjligheter att kräva mer information innan beslut tas? Finns det någon gräns för vad jag kan få information om?
Legalbuddy svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Styrelsen har en skyldighet att fortlöpande bedöma bolaget eller koncernens ekonomiska situation och förutsätts därför vara informerad. Därav måste det finnas särskilda rapporteringssystem som är anpassade till varje enskilda styrelses behov som kan förmedla en bild av bland annat bolagets likviditet, risker och finansieringsförhållanden. I koncernbolag ska rapporteringssystemet utformas av moderbolaget. De fall där rapporteringssystem inte behövs är bolag utan anställda och ”vilande bolag”. Ofta är det VD:n i bolaget som ansvarar för rapporteringen, men det är styrelsen som bestämmer ramarna för rapporteringen, det vill säga vad som ska rapporteras, när det ska ske och i vilken form ansvarar styrelsen för. Det är möjligt för styrelsen att ge en annan person i bolaget uppdraget att rapportera.


Aktiebolagslagen (ABL) saknar bestämmelser som närmare reglerar en enskild styrelseledamots rätt att inhämta upplysningar om bolagets angelägenheter. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning har varje styrelseledamot en skyldighet att agera självständigt och med integritet och se till bolagets och samtliga aktieägares intresse. I punkten 5.1 förtydligas att en styrelseledamot ska begära den information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.


Det är endast i sällsynta fall en styrelseledamot kan nekas rätt till sådan information, och det med hänvisning till att det skulle kunna skada bolaget. Ifall VD eller den som ska rapportera till styrelsen vägrar lämna begärd information har den enskilde styrelseledamoten rätt att begära att styrelsen beslutar i frågan. Eftersom VD är underställd styrelsen blir styrelsens beslut avgörande. Om uppgifter som en enskild styrelseledamot kan tänka sig behöva för att utöva sitt uppdrag inte lämnas ut, är det viktigt att styrelseledamoten vidtar lämpliga åtgärder. Det kan exempelvis vara en reservation i styrelseprotokollet, vädjan till bolagsstämman eller avgång. Det är dock inte möjligt att undanhålla en styrelseledamot den information som behövs för att styrelsen ska kunna fatta ett beslut eftersom det bryter mot bestämmelsen i 8 kap. 21 § ABL om att styrelsebeslut ska fattas på tillfredsställande beslutsunderlag.


Sammanfattningsvis är kan en styrelseledamot begära mer information så länge det inte skulle skada bolaget om informationen förmedlas till styrelseledamoten. En styrelseledamot har därför en relativt långtgående rätt till information om bolagets angelägenheter och följer av att styrelseledamoten svarar mot ansvarsbestämmelserna i ABL och aktieägarna. Mitt råd till dig blir därför att be om ytterligare information och underlag i frågan inför eller under styrelsemötet så att övriga ledamöter kan lämna sina synpunkter. Hoppas att detta besvarade din fråga. Om du behöver vägledning och vidare hjälp är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom att boka ett gratis coachingmöte.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Det är mycket att tänka på inför en bolagsstämman. Med vår checklista har du en enkel vägledning att följa. Checklistan gäller privata bolag.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan