Fråga: Hävning av hyresavtal vid brand- och vattenskada
Det har skett en brand i en av våra fastigheter där flera lokaler har fått skador till följd av detta. Den lokal där branden skedde är brand- och rökskadad samt att det är stora vattenskador då en vattenledning gått sönder till följd av branden. Enligt 10 § i 12 kap. Jordabalken förfaller hyresavtalet om lokalen inte kan användas till det avsedda ändamålet. Min fråga gäller hur stor behöver skadan vara för att vi som hyresvärd ska kunna hävda att avtalet förfallit?
Legalbuddy svarar

Hej! 


Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga.  


Till att börja med gäller de klausuler som avtalsparterna kommit överens om i hyresavtalet. Om hävning, avhjälpning av brist, eventuella friskrivningar m.m. inte är reglerat i avtalet blir istället reglerna i 12 kap Jordabalken (JB) tillämpliga.  


Din fråga berör regeln i 12 kap. 10 § som är en tvingande skyddsregel för hyresgästen när lägenheten blivit skadad till den grad att den inte kan tillträdas av hyresgästen. Blir lägenheten så skadad upphör hyresavtalet att gälla. Att hyresavtalet förfaller innebär att det inte finns någon uppsägningstid och heller ingen rätt till återinflyttning. Regeln blir även tillämplig efter tillträdesdagen om skadan inte orsakats av hyresgästen, eller någon annan av förutsättningarna i 12 kap. 16 § JB är uppfyllda. Även hyresvärden kan åberopa regeln för att hyresavtalet ska upphör vid exempelvis en brandskada.  


Hur stor behöver skadan vara? 

Det är inte nödvändigt att lägenheten blivit helt oanvändbar eller totalförstörd men det måste vara fråga om mer än en ringare skada. Ifall det är en ringare skada gäller istället regeln i 12 kap. 11 § JB.  


Vad som har betydelse är omfattningen av den rent fysiska förstörelsen. I rättsfallet RH 2009:28 prövade hovrätten frågan om en hyreslägenhet till följd av en brand skulle anses så förstörd att hyresavtalet hade förfallit. I det fallet hade hyresvärden för avsikt att direkt efter branden återuppbygga lägenheten. Hovrätten konstaterade att hyresvärdens planer på att återuppbygga lägenheten inte kan användas som argument i frågan om 12 kap. 10 § JB är tillämplig. Det är därmed endast den fysiska förstörelsen som har betydelse. 


Svea hovrätt slog i avgörandet T 11657-14 fast att en lägenhet inte var tillräckligt förstörd för att hyresavtalet skulle förfalla. I det rättsfallet hade lägenheten genom en brand fått omfattande rök- och sotskador, värmeskador på el- och bredbandscentralen och vissa vattenskador från släckningsarbetet. 


Det finns för närvarande ett förslag om att ändra 12 kap. 10 § JB i proposition 2020/21:201 Där förslås det att hyresgäster i bostadslokaler ska erbjudas en nytt hyresavtal av hyresvärden om det är skäligt. Det här utökade skyddet kommer dock inte omfatta lokalhyresgäster. Lagförslaget är beräknat att träda i kraft den 1 januari 2022.  


Sammanfattningsvis är det svårt att besvara frågan om hur stor skadan behöver vara på rak arm. Men eftersom du skriver att det finns både brandskada och stora vattenskador är det möjligt att 12 kap. 10 § JB blir tillämplig i ditt fall. Hoppas svaret gav dig vägledning. Du är välkommen att ställa fler frågor eller boka ett möte med oss för juridisk rådgivning. 

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan