Fråga: Hur förhåller sig reglerna om kvalificerade personaloptioner till koncerner?
Jag har rätt bra koll på hur det funkar med personaloptioner, men jag har en fundering hur man kan applicera upplägget i vår struktur. Företaget AB äger tre dotterbolag till 100%, med anställda i två av dem. I ett av dessa är iden att kompensera vissa anställda med personaloptioner. I det andra dotterbolaget går detta inte då det funnit i ca 20 år. När den anställde väl har köpt sina aktier i dotterbolaget är tricket att låta företaget AB köpa den anställdes aktier med nyemitterade aktier i företaget AB. Frågan är om detta fungerar. Det kan ju tyckas att det är en omväg och man skulle egentligen ge de anställda personaloptioner direkt i ägarbolaget, vilket ändå är slutmålet. Och iom detta skull jag kanske - om jag vore SKV – resonera som så att det är det andra dotterbolagets antal år som räknas och då funkar det inte med personaloptioner. Hur fungerar det?
Legalbuddy svarar
Karl Womack

Tack för att du vänder dig till oss på Legalbuddy. Nedan kommer en redogörelse för koncernreglerna och för vilka krav som företaget måste uppfylla för att reglerna om kvalificerade personaloptioner i i 11 a kap inkomstskattelagen ska vara tillämpliga.


Äkta och oäkta koncerner

Svaret är beroende av huruvida företagen anses utgöra en koncern. Med koncern avses enligt 11 a:3 IL den definition som framgår av 1:4 årsredovisningslagen. Enligt 1:4 ÅRL framgår att ett företag är moderbolag och en juridisk person är dotterföretag om företaget innehar mer än hälften av rösterna. Eftersom ni äger 100 % av aktierna i dotterföretagen så utgör ni en koncern enligt 1:4 ÅRL och således tillämpas de bestämmelser som avser koncerner i 11 a kap IL. Definitionen omfattar även utländska koncerner. 


Enligt aktiebolagslagens definition, som framgår av 1:11 ABL, måste moderbolaget vara ett svenskt aktiebolag. Däremot kan dotterföretaget vara antingen en svensk eller utländsk juridisk person. Om moderbolaget är ett utländskt aktiebolag är det möjligt att det föreligger en s.k. oäkta koncern – som därför inte omfattas av de rättigheter och skyldigheter som följer av bland annat aktiebolagslagen. Definitionen får bland annat betydelse för möjligheterna att ge ut lån inom koncernen. I övrigt föreligger det alltid en koncern när ett moderföretag innehar 100 % av aktierna i ett aktiebolag.  


Oavsett om det är ett utländskt eller svenskt aktiebolag som är moderföretag i koncernen så tillämpas koncernbestämmelserna i 11 a kap IL. För att avgöra om ett dotterföretag uppfyller kraven för att ge ut kvalificerade personaloptioner måste man alltså därför även se till moderföretaget, och eventuella systerföretag. Om företaget ingår i en koncern, ska enligt 11 a:5 andra stycket IL vissa särskilda bestämmelser tillämpas på hela koncernen och andra för varje respektive företag i koncernen. Detta innebär bland annat att inget företag inom koncernen får, när personaloptionen förvärvas, ha bedrivit verksamhet i mer än tio år (11 a:9 IL). Kravet gäller alltså på koncernnivå.  


Vad betyder detta för er?  

Eftersom ett av era bolag har bedrivit verksamhet i mer än 10 år har ni inte längre möjlighet att erbjuda kvalificerade personaloptioner till era anställda. Att optionerna ställs ut i ett bolag som isolerat uppfyller kraven saknar betydelse. Bedömningen blir alltså densamma som om ni erbjudit KPO:er direkt i det andra dotterbolaget.


Vi har tidigare besvarat en mängd frågor om KPO-program. Du kan bland annat läsa en sammanfattning av lagkraven här. Ett alternativ till personaloptioner är att istället erbjuda teckningsoptioner. Du kan läsa mer vilka fördelar som finns med teckningsoptioner och hur de fungerar här.


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy. Är du i behov av juridisk rådgivning kan du kontakta våra jurister och boka in ett gratis coachingmöte. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp med ett optionsprogram till fast pris


Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan