Fråga: Hur kan jag utnyttja överskottet i mitt bolag för placeringar inom ramen för investeringsbolag?
Hej, Jag har ett AB som säljer tjänster och har numera bra överskott av likviditet som inte behövs för att driva verksamheten. Min ambition är att placera det kapitalet på olika sätt (fastighet, onoterat bolag, värdepapper) men jag skulle hellre vilja ha ett investeringsbolag till ändamålet. Hur skall dessa 2 bolag relateras till varandra så jag kan använda överskott från AB att placera via investeringsbolaget?
Legalbuddy svarar

Hej,


Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!


Utgångspunkten är att du vill utnyttja överskottet från din nuvarande operativa verksamhet för placeringar i aktier, värdepapper och fastigheter inom ramen för investeringsbolag. Det finns en del juridiska aspekterna att fundera på.


För att kunna flytta likviditet från ett bolag till ett annat, utan att det sker någon motprestation av varor eller tjänster, krävs det koncernbidragsrätt, se nedan. Koncernbidrag kan överföras mellan ett moderbolag och dess dotterbolag, alternativt mellan olika dotterbolag inom samma koncern. Det är givetvis också möjligt att dela ut vinster från ett operativt dotterbolag till ett moderbolag. Beslut om vinstutdelning sker enligt aktiebolagslagens regler och beslutas på stämman.


Det kan nämnas att det finns särskilda skatteregler om s k ”investmentföretag” enligt 39 kap. 15 § Inkomstskattelagen (IL) som omfattar aktiebolag eller en ekonomisk förening som så gott som uteslutande förvaltar värdepapper och dylikt, med uppgift att erbjuda andelsägarna en välfördelad riskfördelning. Slutligen måste investmentbolag också ägas av ett stort antal fysiska personer. Vi utgår från att detta inte är din avsikt att starta ett sådant bolag, utan att avsikten är att du vill hantera dina egna investeringar i bolaget.


Ett annat alternativ kan därför vara att skapa ett holdingbolag. Ett holdingbolag är helt enkelt ett vanligt aktiebolag med verksamhetssyfte att äga andra tillgångar. I bolagsordningen beskriver man verksamheten i bolaget, t.ex. att äga och förvalta värdepapper och fastigheter. I nästa steg kan du sedan överlåta aktierna i det operativa bolaget till holdingbolaget. Om priset för aktierna sätts till anskaffningsvärdet så får det ingen direkt skattekonsekvens. Det kan dock finnas skäl att fundera på en annan prissättning och hur din beskattning enligt fåmansföretagsreglerna påverkas. Innan man genomför en större förändring bör man stämma skattesituationen med sin revisor, redovisningsbyrå eller annan skatteexpertis.


Holdingbolaget fungerar som moderbolag i koncernen och syftar till att kontrollera det operativa dotterbolaget samt kan samtidigt göra andra investeringar i aktier och fastigheter för det överskott som förts upp från det operativa dotterbolaget, exempelvis i form av utdelningar. Utdelningarna kan ske årligen eller flera gånger per år efter beslut av bolagstämman i respektive bolag förutsatt att det finns fritt eget kapital tillgängligt baserat på senaste årsredovisningen. Om holdingbolaget äger dotterbolaget till mer än 90 % och har gjort det i minst 1 år finns det även möjlighet att ge koncernbidrag mellan bolagen, 35 kap. 3§ IL.


En klar fördel med att organisera det på det här sättet, där man skiljer investeringarna i ett holdingbolag och den operativa verksamheten i ett annat bolag, är att man skyddar sina övriga investeringar mot eventuella ekonomiska problem i det operativa dotterbolaget. Att skapa ett holdingbolag kan även vara en bra lösning inför en eventuell bolagsförsäljning eller ifall man vill ta in nya delägare i det operativa bolaget.


Du är varmt välkommen att boka ett gratis vägledningsmöte med en av våra affärsjurister för att diskutera hur du ska komma vidare med dina planer. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Starta bolag med andra? Då är det viktigt att ha ett avtal mellan er. Kolla denna checklista!

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan