Fråga: Hur säger jag upp en anställd på grund av personliga skäl?
Jag har en anställd som upprepade gånger missköter sitt arbete. Han har fått ett flertal muntliga tillsägningar om olovlig frånvaro men inte rättat sig. Nu vill jag inte längre ha kvar honom i verksamheten eftersom att han ofta är frånvarande och inte uppfyller sina mest grundläggande arbetsuppgifter. Hur ska jag agera för att kunna säga upp honom på grund av personliga skäl utan att riskera påföljder?
Legalbuddy svarar

Innan du som arbetsgivare säger upp en anställd måste du utreda om det föreligger saklig grund för uppsägningen. Det finns två sakliga grunder för uppsägning, arbetsbrist och personliga skäl. Uppsägning av personliga skäl är omständigheter som är hänförliga till den anställde som person. Personliga skäl kan till exempel gälla misskötsamhet, arbetsvägran, trakasserier, svårigheter att samarbeta eller illojalitet. Omständigheterna i ditt fall talar för att det finns möjlighet att säga upp den anställde på grund av personliga skäl.


För att uppsägning av personliga skäl ska vara sakligt grundad måste du som arbetsgivare först ha lämnat tillsägelser och haft samtal med den anställde avseende dennes felaktiga beteende. Du som arbetsgivare bör kunna visa att den anställde har informerats om att det felaktiga beteende inte är acceptabelt. Av bevisskäl kan det därför vara en god idé att föra loggbok över incidenter och att ge tillsägelser i skriftlig form, exempelvis sms eller e-mail. Dessutom måste du som arbetsgivare lämna en skriftlig påminnelse till den anställde om vilka skyldigheter och åtaganden som följer av dennes anställningsavtal. I den skriftliga påminnelsen ska du även tydligt upplysa om att det felaktiga beteendet kan leda till uppsägning av personliga skäl. 


Den anställde ska ges möjlighet att ändra sitt felaktiga beteende innan uppsägning sker. Om han däremot fortsätter med det felaktiga beteendet så föreligger saklig grund för uppsägning av personliga skäl. Senast två veckor innan uppsägningen av personliga skäl sker ska du skriftligt underrätta den anställde om han kommer att sägas upp. Om arbetstagaren är fackligt ansluten ska berörd organisation samtidigt underrättas och beredas möjlighet att inom en vecka begära överläggning med dig som arbetsgivare. 


Är den anställde inte fackligt ansluten är sista steget i uppsägningsprocessen att lämna ett skriftligt uppsägningsbesked till den anställde personligen. Uppsägningsbeskedet måste innehålla information om hur arbetstagaren kan göra gällande att uppsägningen är ogiltig och yrka på skadestånd. Om den anställde begär det måste du som arbetsgivare även uppge samtliga orsaker som ligger till grund för uppsägningen. Det är viktigt att du är noggrann och tydlig här, eftersom att inga andra orsaker än dessa kan åberopas av dig i en eventuell senare rättslig tvist. 

Viktigt att följa reglerna när man säger upp på grund av arbetsbrist. Kolla vår checklista innan du fattar beslut.

Uppsägning pga personliga skäl kräver både tanke och planering. Läs detta först.

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat anställningsavtal till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan