Fråga: Kan befintliga aktier ligga till underlag för kvalificerade personaloptioner?
Hej, Min fråga gäller kvalificerade personaloptioner. Mitt bolag har funnits i 3 år och uppfyller vad jag förstår lagens krav på att omfattas av skattelättnaden. Mitt holdingbolag äger samtliga aktier i bolaget. Nu vill jag erbjuda två särskilt viktiga anställda optioner som ska löpa på 3 år. Kan mina befintliga aktier användas till att ge ut kvalificerade personaloptioner eller måste bolaget ge ut nya aktier? Stort tack för svar.
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga,


Med personaloption avses enligt 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ("IL"), en rättighet att i framtiden förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor. Personaloptioner riktar sig enbart till anställda inom ett bolag eller en koncern. Rättigheten består alltså i att den anställde erhåller en rätt att under vissa förutsättningar i framtiden förvärva aktier i bolaget till ett i förväg bestämt pris.

 

Personaloptioner anses vara s.k. kvalificerade personaloptioner om kraven i IL kapitel 11a är uppfyllda, se mer här. Den väsentliga skillnaden mellan kvalificerade personaloptioner och vanliga personaloptioner är att den anställde vid utövande av sin optionsrätt inte blir förmånsbeskattad på värdet mellan det i förväg bestämda priset på aktien och marknadsvärdet på aktien. Bolaget behöver inte heller betala arbetsgivaravgifter på värdet.

 

Din fråga är om aktier som förvärvas med en kvalificerad personaloption måste förvärvas från bolaget som ställt ut optionen eller om aktierna kan förvärvas av någon annan. Det förs diskussioner om huruvida det är bolaget som ger ut optionerna som måste emittera nya aktier eller om t.ex. en befintlig aktieägare skulle kunna uppfylla den skyldigheten.

 

Ser man till utformningen av lagtexten bör en optionsinnehavare kunna förvärva aktierna av någon annan under förutsättning att det rör sig om aktier i det bolaget som ställt ut optionen. Det råder dock stor osäkerhet gällande hur reglerna ska tolkas och det saknas i dagsläget inte ett tydligt utlåtande från Skatteverket. Finansdepartementet har lämnat förslag om att utöka möjligheterna att ge ut kvalificerade personaloptioner och de nya reglerna föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2022. Förhoppningsvis kommer tidigare oklarheter att utredas i samband med detta.

 

Hoppas detta ger dig vägledning. I annat fall är du välkommen att kontakta oss på Legalbuddy för ett rådgivningsmöte

Gör ett gratis självtest för Kvalificerade Personaloptioner

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Få hjälp med ett teckningsoptionsprogram till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan