Fråga: Kan en aktieägare begära utdelning från bolaget?
Jag äger 36 procent av aktierna i ett fåmansbolag och min affärspartner äger resterande 64 procent. Min affärspartner motsätter sig min begäran om att fatta beslut om aktieägarutdelning under kommande årsstämma. Bolaget har funnits sedan 2016 och går med vinst. Har jag rätt att kräva utdelning?
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som

gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.


Vinstutdelning på begäran av aktieägarminoritet


Bolagsstämman har rätt att besluta om vinstutdelning till aktieägarna ska företas eller inte, 18 kap. 1§ Aktiebolagslagen. Utgångspunkten är att mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman måste vara för beslutet för att en vinstutdelning ska genomföras.


Men enligt 18 kap. 11§ Aktiebolagslagen ska årsstämman besluta om utdelning om ägare till minst 10% av bolagets aktier begär det. Rätten för minoritetsaktieägare att begära utdelning uppgår till maximalt hälften av årets vinst enligt den fastställda balansräkningen efter avdrag för (1) balanserad förlust som överstiger fria fonder, (2) belopp som enligt lag eller bolagsordningen ska avsättas till bundet eget kapital och (3) belopp som enligt bolagsordningen skall användas för något annat ändamål än utdelning till aktieägarna. I bolagsordningen går att reglera att rätten ska avse ett högre belopp än hälften, varför det kan vara aktuellt att kontrollera bolagsordningen.


Begäran om utdelning måste framställas innan bolagsstämman fattar beslut om disposition av årets vinst. Stämmans skyldighet att fatta beslut om att delta ut medel är begränsad till 5% av bolagets eget kapital och till belopp som utgör utdelningsbara medel enligt 17 kap. 3§ Aktiebolagslagen. Reglerna i 17 kap 3§ Aktiebolagslagen innebär att bolagets bundna egna kapital inte får delas ut och att bolaget ska iaktta försiktighetsregeln vid utdelning till aktieägare.


Minoriteten kan inte bestämma hur stämman ska besluta. Om stämman inte beslutar i enlighet med minoritetsaktieägarens rätt enligt 18 kap 11§ ABL kan varje aktieägare klandra beslutet med stöd av 7 kap. 50§ Aktiebolagslagen. Domstolen kan då fastställa en ändring av bolagsstämmobeslutet som ger minoritetsaktieägaren sin rätt enligt reglerna.


Sammanfattning

 

Eftersom du äger mer än 10% av aktierna kan du ensam begära minoritetsutdelning enligt ovan om det finns medel som kan betalas ut. Du kan ta upp frågan under stämman så länge det sker innan beslut fattas om hur årets vinst ska disponeras. Om den andra aktieägaren, på årsstämman, inte medger beslutet om utdelning kan du klandra beslutet i allmän domstol.


Behöver ni hjälp med att utreda er juridiska situation via ett telefonsamtal med en jurist boka ett möte, eller använd någon av våra tjänster.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan