Fråga: Kan man få ersättning för rättegångskostnader i förenklade tvistemål?
Hej! Vi driver ett webbhotell och tillhandahåller e-posttjänster till våra kunder till en låg månadskostnad. Vi har nu haft en misslyckad uppdatering som gjorde att kundernas skickade e-postmeddelanden under en period om några dagar inte nådde mottagarna. En kund har nu stämt oss och kräver skadestånd avseende skador för förlorade intäkter som dem påstår sig ha fått pga av de försenade mailen. Vi har både skadeståndstak och ansvarsbegränsning för indirekt skada i våra allmänna villkor och anser att kunden stämmer oss helt utan grund. Men eftersom det yrkade beloppe ligger precis under gränsen för det som kallas småmål verkar det som att vi inte får ersättning för våra rättegångskostnader även om vi vinner. Hur går en domstolsprocessen till efter att vi nu fått stämningen och finns det möjligheter att vi kan få ersättning för våra rättegångskostnader, då vi är övertygade om att vi kommer vinna målet?
Legalbuddy svarar

Hej och stort tack för en intressant fråga.

 

Jag tänkte börja med att redogöra lite allmänt om vad som händer efter man fått en stämning i tvistemål och avsluta med vilka möjligheter och argument det finns att få ersättning för sina rättegångskostnader trots att det yrkade beloppet ligger inom beloppsgränsen för förenklat tvistemål.

 

Domstolsprocessen


När ni nu har fått en stämningsansökan behöver ni besvara den i ett svaromål. Svaromålet ska innehålla er inställning till yrkandet, er juridiska grund, sakomständigheter och bevisuppgift. Svaromålet behöver normalt komma in inom 14 dagar efter att ni blivit delgivna. Missar ni fristen utan att fått anstånd beviljat kommer ni att förlora målet - en s.k. tredskodom meddelas.

 

Efter att tingsrätten fått svaromålet och skickat ut detta till käranden (motparten) brukar viss skriftväxling ske mellan tingsrätten och parterna för att definiera tvisten och reda ut otydligheter och vad som är tvistigt eller inte.

 

Därefter är det ofta, men inte alltid, en muntlig förberedelse Där reds målet ut ytterligare och frågan om förlikning tas upp. Om parterna inte når en förlikning planeras istället datum när de sista kompletteringarna i målet och slutlig bevisuppgift ska inkomma, samt en tid för huvudförhandling.

 

När huvudförhandling hålls får inga ytterligare omständigheter som huvudregel åberopas. Målet redogörs i sin helhet och bevisning tas upp, ex förhör med vittnen och parternas företrädare. Efter huvudförhandlingen skriver tingsrätten domen som sedan meddelas parterna. Domen kan överklagas, men för prövning i Hovrätten krävs prövningstillstånd, vilket innebär att det krävs särskilda skäl för att målet ska tas upp. När domen vunnit laga kraft (överklagandetiden har gått ut), kan den som vunnit kräva betalt med hjälp av Kronofogdemyndigheten – domen utgör en s.k. exekutionstitel.

 

Möjlighet att få ersättning för motpartens rättegångskostnader


Huvudregeln i tvistemål är att den förlorande parten får stå sina egna och motpartens rättegångskostnader. Rättegångskostnaderna är bl.a. arvodet till advokat eller jurist. I småmål där det yrkade beloppet uppgår till under ett halvt basbelopp (ca 24 000 kr) gäller dock andra regler. Då ska parterna stå sina egna rättegångskostnader, med undantag för ett begränsat belopp om bl.a. en timmes rättslig rådgivning, se 1 kap 3 d § rättegångsbalken.

 

Detta ställer naturligtvis till det i er situation om ni råkat ut för en helt ogrundad talan och kan tvingas stå era egna ombudskostnader. Dessa kan ofta kan bli betydligt högre än det tvistiga beloppet. Det finns dock ett par möjligheter att trots det låga beloppet ändå få full ersättning för era rättegångskostnader.

 

  1. Ni kan yrka att allmänna regler ska tillämpas grundat på att utgången är av ”synnerlig betydelse för bedömningen av andra föreliggande rättsförhållanden”, 1 kap 3 d § st 2 rättegångsbalken. Era argument för detta skulle kunna vara att även alla andra kunder skulle börja kräva relativt stora skadestånd för tekniska problem som påverkar e-postfunktioner, något som ni i er prissättning förmodligen inte tagit höjd för. Alternativet till kraftigt höjda avgifter kanske skulle vara att verksamheten behövde läggas ner vilket kan vara skäl för att utgången i målet är just av synnerlig betydelse för er.
  2. Under förutsättning att stämningen saknar en bärkraftig juridisk grund, även objektivt sett, så kan ni få ersättning för era fulla rättegångskostnader enligt 18 kap 3 § rättegångsbalken, trots att det är ett småmål. Detta om motparten uppsåtligen eller genom försummelse har föranlett en onödig rättegång.

 

Ovan invändningar behöver anges i svaromålet så att domstolen innan vidare handläggning kan fatta ett beslut om de allmänna reglerna eller reglerna om småmål ska tillämpas.

 

Sammanfattning

När ni mottagit stämningsansökan behöver ni inom förelagd tid inkomma med svaromål. Därefter följer skriftväxling, muntlig förberedelse (oftast om inte parterna samtycker till ett helt skriftligt förfarande), och slutligen dom. Eftersom ert mål är ett småmål tillämpas som generellt reglerna om förenklat tvistemål vilket innebär att ni inte kan få ersättning för era advokat/juristkostnader från motparten. Det finns dock undantagsregler i rättegångsbalken som ni kan åberopa.


Med hänsyn till vad ni beskriver i er fråga finns skäl att hävda att utgången av målet är av synnerlig betydelse för er och ni kan också hävda att rättegången inletts i onödan av motparten. För det sistnämnda krävs dock att motparten varit försumlig eller uppsåtlig, i praktiken ha förstått att det inte fanns någon grund för sina krav men ändå drivit tvisten till domstol. Hoppas att detta var till hjälp och varmt välkomna att boka ett möte med oss om ni vill ha hjälp av oss som ombud i tvisten.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan