Fråga: Kan man ge KPOer till styrelsen?
Hej Legalbuddy VI skulle vilja ge kvalificerade personaloptioner till styrelsemedlemmar. Har förstått att det ska vara möjligt. Vad gäller?
Legalbuddy svarar


Hej

Från och med den 1 januari 2022 utvidgades reglerna om kvalificerade personaloptioner till att omfatta styrelseledamöter.


En personaloption innebär att innehavaren får en rätt att i framtiden förvärva aktier i bolaget till ett på förhand fastställt pris eller i övrigt fastställda villkor (ofta marknadsvärdet på den underliggande aktien på utfärdandedagen). Som utgångspunkt är personaloptioner en skattepliktig förmån eftersom det ofta rör sig om rätt till köp av aktier till ett pris som är lägre än aktiens marknadsvärde i takt med att bolagets värde växer över tid. På motsvarande sätt måste bolaget som utger optionen betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Den skattepliktiga förmånen uppkommer i inkomstslaget tjänst först det beskattningsår som optionsinnehavaren utnyttjar sin rätt att förvärva teckningsoptionen till ett pris som understiger marknadsvärdet. Skatten avser skillnaden mellan marknadsvärdet och det fastställda priset på optionen. 

För att små och unga bolags tillväxt inte ska hindras, och således undvika betungande skattekonsekvenser för såväl den anställde som arbetsgivaren, inrättades särskilda regler för undantag från skatteplikt år 2018. Dessa regler gäller numera även styrelseledamöter. Det kan därför vara intressant modell, eftersom arvodet till styrelseledamöter enligt skatteverkets uppfattning ska beskattas som inkomst av tjänst.

 

Reglerna om KPOer innebär att innehavaren av personaloptionen inte ska förmånsbeskattas vid utnyttjandetillfället om vissa villkor är uppfyllda för såväl optionsutgivaren (bolaget), som personaloptionen och optionsinnehavaren (den anställde). Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. Beskattningen sker i stället i inkomstslaget kapital först när optionsinnehavaren avyttrar de aktier som förvärvats genom utnyttjande av de kvalificerade personaloptionerna. I princip innebär detta att man kan ge bort optioner utan någon skattekonsekvens. För att det ska gälla krävs dock att lagens krav helt är uppfyllda. Krav ställs både på bolaget vad avser ålder (max 10 år), storlek (max 150 anställda och max 280 miljoner i omsättning) och verksamhet (det finns vissa undantagna verksamhetstyper).Värdet på de kvalificerade personaloptionerna får inte överstiga tre miljoner kronor för varje optionsinnehavare och inte heller överstiga 75 miljoner kronor totalt för bolaget. Mottagaren får inte heller äga mer än 5 % av aktierna.


Två förutsättningar gäller särskilt för att skattefrihet ska uppkomma för styrelseledamöter. Den första är att uppdraget ska pågå under minsta tre år (intjänandetiden). Den andra är att styrelsemedlemmen ska uppbära ett konsultarvode om minst 1,5 inkomstbasbeloppet under intjänandeperioden (totalt 106 500 kr enligt 2022 års belopp). En sak att tänka på är att optionen faller om styrelsemedlemmen slutar under intjänandetiden. En styrelsemedlem har, till skillnad från den anställde, ingen anställningstrygghet så det kan vara rimligt att ha en alternativ ersättningsmodell i det fall aktieägarna bestämmer sig för att byta ut styrelsemedlemmen.


Det är viktigt att man gör detta rätt, eftersom konsekvensen av att lagens villkor för KPOer inte är uppfyllda innebär att mottagaren ska betala inkomst skatt på värdet av förmånen och bolaget sociala avgifter.


Gör gärna ett gratis självtest för kvalificerade personaloptioner här eller boka ett gratis vägledningsmöte med Legalbuddy.

Gör ett gratis självtest för Kvalificerade Personaloptioner

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Få hjälp med ett teckningsoptionsprogram till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan