Fråga: Kan man undgå GDPR genom att söka utgivningstilltånd
Hej Legalbuddy! Jag driver en aktiesajt där vi tillhandahåller en abonnemangstjänst för analyser och rådgivning. Vi publicerar även analyser, blogginlägg m.m. på hemsidan samt skickar ut nyhetsbrev till våra registrerade användare. Sidan har blivit ganska stor och vi samlar in mycket personuppgifter, både från abonnemangskunder och användare av sidan som lämnar ifrån sig bl.a. e-postadress för att få tillgång till analyser och nyhetsbrev m.m. Vi publicerar inga personuppgifter på hemsidan men har stor nytta av dem i vår databas för marknadsföring, analys och försäljning. GDPR ställer till det med flera hinder för vår lagring och framför allt begränsningar hur länge vi kan lagra uppgifterna. Finns det några möjligheter att slippa GDPR? Jag har t.ex. läst om att vissa sajter, ex Lexbase, inte omfattas av GDPR. Finns det något sätt att slipper tillämpning av GDPR helt eller delvis för vår sajt?
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare med frågeställningen.


Det är helt riktigt att Dataskyddsförordningen (”GDPR”) ställer upp flera hinder för lagring och behandling av personuppgifterna och det krävs att personuppgifter automatiskt gallras efter vissa tidsperioder. Många precis som ni upplever att minskade möjligheter till datalagring minskar värdet på databasen och reducerar tillämpningsområdena för användning av webbsidor och digitala plattformar. För att slippa tillämpningen av GDPR och flera andra regelverk finns emellertid möjligheten att ansöka om utgivningsbevis i syfte att få grundlagsskydd. Beviljat grundlagsskydd innebär att ni inte omfattas av GDPR och andra lagar. Datainspektionen får som en konsekvens inte göra tillsyn hos er.


Juridiska förutsättningar för utgivningbevis

Enligt databasregeln i 1 kap 9 § yttrandefrihetsgrundlagen får en databas beviljas utgivningstillstånd om den är tillgänglig för allmänheten, tillhandahålls på särskild begäran, är väl avgränsad, inte kan ändras av någon annan än redaktionen och har ett namn som innehåller ett domännamn.


Vidare måste databasen ha anknytning till Sverige, ett namn som inte kan förväxlas med någon annan databas med grundlagsskydd samt ha en behörig utgivare.


Ett utgivningsbevis gäller för en period av tio år från utfärdandet varefter det förfaller. Beviset får förnyas, varje gång för tio år från utgången av den föregående tioårsperioden, om det finns förutsättningar att utfärda sådant bevis. Utgivningsbevis får återkallas om förutsättningar att utfärda sådant bevis inte längre finns, om verksamheten inte påbörjats inom sex månader från den dag då utgivningsbeviset utfärdades eller om den som drev verksamheten anmält att den upphört.


Uppfyller ni kriterierna?

Ett antal kriterier finns för att ni ska kunna söka utgivningstillstånd. Nedan följer dessa.


Tillgänglig för allmänheten

Er databas måste vara tillgänglig för allmänheten för att uppfylla tillgänglighetskravet. utifrån det du beskriver så uppfyller ni detta krav. Trots det faktum att ni har en ett betalabonnemang, kan likväl tillgänglighetskravet vara uppfyllt om allmänheten kan teckna abonnemanget.


Tillhandahålls på särskild begäran,

Detta innebär att besökaren aktivt måste söka upp tjänsten och själv välja att använda den. Det räcker att informationen tillgängliggörs genom att användaren klickar på en länk på en webbsida eller gör ett urval av information i databasen via sökfunktion. Det finns inget hinder att er databas används för att skicka ut informations/nyhetsmail och liknande. Även s.k. push-tjänster kan omfattas av utgivningsbevis under förutsättning att överenskommelse med prenumeranterna (allmänheten) på förhand finns om att skicka ut information. Det kan t.ex. vara regelbundna utskick av e-postmeddelanden med skräddarsytt innehåll efter beställarens önskemål för nyhetsbevakning.


Väl avgränsad

Databasen ska framstå som en sammanhållen produkt för användaren, vilket betyder att samtliga sidor ska ha en gemensam layout med t.ex. enhetliga sidfötter och menyer. Att databasens namn syns på alla webbsidor som ingår i databasen har en sammanhållande effekt.


Inte kan ändras av någon annan än innehavaren

Kravet att informationen ska vara enkelriktad hänger samman med yttrandefrihets-grundlagens ensamansvar. Enbart den person som tillhandahåller informationen ska hållas ansvarig för innehållet. Mottagaren av informationen ska därför inte kunna påverka webbplatsens innehåll. Detta innebär att det i databasen inte får förekomma diskussionsforum, kommentarsfunktioner eller liknande där användarna kan lägga in meddelanden utan att dessa först granskas och godkänns av den som driver verksamheten (s.k. omodererade tjänster). 


Ett icke förväxlingsbart namn, anknytning till Sverige och behörig utgivare

Med icke förväxlingsbart namn avses att det inte får finnas en redan registrerad databas hos Myndigheten För Press, Radio och TV med samma eller liknande namn. Även kravet på innehavarens anknytning till Sverige behöver vara uppfyllt.


Ni måste emellertid ha en behörig utgivare som anmäls till myndigheten. Utgivaren ska vara en fysisk person som inte är försatt i personlig konkurs.


Tekniska förutsättningar

Innehållet i en databas ska sparas i sex månader efter det att informationen tagits bort. På webbsidan måste det tydligt framgå ursprungsuppgifter. Dessa är databasens namn, utgivarens namn och vem som utsett utgivaren.


Sammanfattning

Utifrån er beskrivning finns möjligheter att ansöka om utgivningstillstånd, om bl.a. kriterierna för modererat forum, ansvarig utgivare och tekniska förutsättningar är uppfyllda.


Hur går ni vidare?

Ansökan om utgivningsbevis görs hos Myndigheten För Press, Radio Och TV och kostar 2000 kr. Handläggningstiden är ca 2 mån. Tillståndet gäller därefter under 10 år med möjlighet till förlängning.


Ansökan ska innehålla:


-       Uppgift om vem som bedriver verksamheten.

-       Uppgift om vem som utsetts till ansvarig utgivare.

-       Databasens namn och adress (domännamn/IP-adress).

-       Var verksamheten bedrivs.

-       Teknisk beskrivning av verksamheten.


Utgivningsbeviset kan återkallas under följande förutsättningar.


-       Överföringarna uppfyller inte längre kriterierna i databasregeln.

-       Det finns risk för förväxling med tidigare anmält databasnamn.

-       Verksamhetsansvarig kan inte längre ensam kontrollera innehållet.

-       Utgivaren är inte längre behörig.

-       Om verksamheten inte påbörjas inom sex månader från utfärdandet.


Om ni vill gå vidare med att närmare utreda och skriva en ansökan är ni varmt välkomna att återkomma till oss så hjälper vi dig.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Skapa ett biträdesavtal när du processar data för någon annans räkning. OBS gratistjänst

Kickstarta ditt GDPR-arbete med ett fastpris-paket med viktiga dokument och rådgivning.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan