Fråga: Kan VD:s avtalade fallskärm bli indragen om VD begår brott?
Vårt företags VD har misskött sitt uppdrag. Enligt VD-avtalet har VD en fallskärm på X antal kronor. Nu undrar vi om vi måste betala ut fallskärmen om VD blir avskedad? Vad gäller om VD har misskött sig så grovt att beteendet utgör brott?
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som är bra att ha koll på vid upprättande och tvist om VD-avtal. 


Allmänt om VD:s anställning  

Enligt 1 § LAS omfattas inte personer som har en företagsledande ställning av det generella anställningsskyddet. En anställd VD:s i ett aktiebolag ska som huvudregel anses ha en sådan företagsledande ställning (AD 1991 nr 86). Eftersom LAS inte är tillämplig så åtnjuter inte en VD samma skydd som en “vanlig anställd”, exempelvis saknas det krav på saklig grund för uppsägning. Mot denna bakgrund är det istället vanligt att man avtalar om ett ekonomiskt skydd i anställningsavtalet som exempelvis uppsägningstid, avgångsvederlag och uppsägningslön.


Eftersom det saknas tillämplig lagtext så blir istället anställningsavtalet och allmänna avtalsrättsliga principer avgörande för bedömningen. Ett välskrivet anställningsavtal skall således reglera vad som händer vid olika situationer och om eventuell “fallskärm” skall utgå eller inte vid konflikt eller uppsägning.  


Om det finns sådan grund att avtalet kan hävas så kan VD:s rätt till avtalade förmåner förverkas. Hävning av anställningsavtal ska enligt arbetsdomstolen likställas med avsked (18 § LAS). Exempel på agerande som kan medföra grund för hävning av anställningsavtalet kan vara grov misskötsel, illojal konkurrens, brott mot sekretess eller brott i samband med tjänst.  


Vad som däremot kan vara bra att tänka på är att om bolaget inte utformar någon typ av förmån vid uppsägning riskerar arbetsgivaren att en domstol vid en helhetsbedömning kommer fram till att undantaget i 1 § LAS inte är tillämpligt. Att VD omfattas av LAS innebär att det krävs saklig grund för uppsägning; vilket i praktiken innebär att bolaget måste styrka uppsägning på grund av personliga skäl för att uppsägningen ska vara sakligt grundad.


Sammantaget 

Eftersom anställningsavtalet endast regleras av allmänna avtalsrättsliga principer så får man se till vad som är överenskommet mellan parterna. Vid tvist får man se till avtalstolkning och allmänna principer för att avgöra huruvida förmåner som exempelvis en fallskärm skall utgå eller inte. I generella termer bör fallskärmen vara villkorad av att VD inte gör sig skyldig till ett grovt avtalsbrott som innebär grund för hävning av avtalet. Om avtalet inte är det får man göra en bedömning i varje enskilt fall. Dessutom är fallskärmen vanligtvis villkorad av att VD själv inte säger upp anställningsavtalet. Som alltid är det alltså viktigt för såväl VD som företaget att ett tydligt avtal formuleras mellan parterna för att undvika en tvist.


I Legalbuddy kan ni skriva ett kvalitetsgranskat anställningsavtal anpassat för VD. Behöver ni vidare vägledning är ni välkomna att kontakta oss. 

Skapa ett anställningsavtal online, anpassat för en VD.

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat anställningsavtal till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan