Fråga: Konkurrensklausul vid visstidsanställning
Hej! Om en arbetstagare bara har ett anställningsavtal för visstid som är tidsbestämt där en konkurrensklausul finns inskriven. Gäller denna även om anställningen övergått till en tillsvidareanställning utan att nytt anställningsavtal skrivits? ”Arbetstagaren får ej bedriva konkurrerande verksamhet varken som anställd eller egenföretagare 24 månader efter anställningens upphörande.” Arbetstagaren jobbar med installation, felsökning och reparation i ett fåmansföretag.
Legalbuddy svarar
Karl Womack

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare med er situation. 


Inledning

Av arbetsrättsliga principer följer att en arbetstagare inte får bedriva konkurrerande verksamhet under tiden som denne är anställd hos en arbetsgivare. Detta behöver alltså inte uttryckligen stå i anställningsavtalet utan anses vara en “dold klausul” i anställningsavtalet. Under tiden som arbetstagaren är anställd hos er får denne alltså inte bedriva någon typ av konkurrerande verksamhet. Frågan som uppstår i ert fall är däremot om den konkurrensklausul som ni har skrivit in i anställningsavtalet är giltig och om den fortfarande gäller när anställningen går över till en tillsvidareanställning. 


Konkurrensklausuler i anställningsavtal 

För att bedöma ett anställningsavtals giltighet får man se till avtalsrättsliga principer samt i förekommande fall tillämpligt kollektivavtal. Om punkter i anställningsavtalet avviker från vad som har kommit överens om i gällande kollektivavtal så är anställningsavtalet inte giltig till den del det strider mot kollektivavtalet. Om ni som arbetsgivare däremot inte har ingått något kollektivavtal så råder avtalsfrihet på området.


I regel så tolkas konkurrensklausuler restriktivt till nackdel för arbetsgivaren och det är endast om konkurrensbegränsningen uppfyller ett berättigat syfte som den kan anses vara tillåten. För att avgöra om den uppfyller ett berättigat syfte får man göra en avvägning mellan er som arbetsgivares intresse av att arbetstagaren inte sprider företagsinformation eller värdefull know-how och arbetstagarens intresse av att ta en ny anställning eller starta ett eget bolag. Som grundregel anses en konkurrensklausul vara mer skälig ju högre ställning arbetstagaren har i företaget. 


Det kanske viktigaste för bedömningen är hur länge konkurrensklausulen gäller samt om personen blir kompenserad under denna period. Som huvudregel får det inte avtalas om konkurrensförbud om det är en tidsbegränsad anställning. Vidare bör konkurrensklausulens löptid vara begränsad till högst 18 månader. Det är endast i undantagsfall som en konkurrensklausul kan anses vara skälig om den har en giltighetstid på 24 månader. Vidare ska arbetstagaren bli ersatt under tiden då konkurrensförbudet gäller för att avtalsvillkoret ska vara tillåtet. Ersättningen ska normalt uppgå till cirka 60 % av den lön som arbetstagaren hade under anställningstiden. 


Mot denna bakgrund är det tveksamt om den konkurrensklausul som ni har skrivit in i anställningsavtalet kan anses vara skälig och därmed tillåten eftersom den har en lång löptid och den ingicks i samband med en tidsbegränsad anställning. 


Vid övergång till tillsvidareanställning 

För att avgöra om anställningsvillkor ska fortsätta gälla även vid en övergång till en tillsvidareanställning får man även här se till avtalsrättsliga principer och eventuellt tillämpligt kollektivavtal. I regel så ingås avtalet med särskilda villkor som ska gälla under den period då anställningen gäller. Om ni i anställningsavtalet har avtalat om ett slutdatum för anställningen så ska de villkor som ni har kommit överens om i regel endast gälla under dessa datum. Vissa villkor som exempelvis lön kan fortsätta att gälla även efter på grund av att ni konkludent fortsätter att betala ut samma lön även efter avtalstiden har löpt ut. Om ni vill att arbetstagaren ska omfattas av en konkurrensklausul råder jag er att ingå ett nytt anställningsavtal med arbetstagaren som särskilt anger de villkor som ni vill ska gälla för anställningen. 


Hoppas att detta besvarade din fråga. Om du behöver vägledning och vidare hjälp är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom att boka ett gratis coachingmöte.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat anställningsavtal till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan