Fråga: Marknadsföring utan föregående medgivande
Hej Legalbuddy, Är det lagligt att skicka fysiskt marknadsföringsmaterial via post, t.ex. en bok eller en broschyr, till ett företag i Sverige och Norge utan föregående medgivande?
Legalbuddy svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en beskrivning av vad du ska tänka på i samband med att du marknadsför direkt till andra näringsidkare.


Direktmarknadsföring allmänt

Med direktmarknadsföring avses att ett företag direkt kontaktar kunden exempelvis via e-post, SMS, nyhetsbrev eller genom produkter som skickas direkt hem till brevlådan. 


Huruvida elektronisk direktmarknadsföring (t.ex e-post) är tillåtet eller inte är dels beroende av om marknadsföringen riktar sig mot konsumenter eller näringsidkare. När det gäller marknadsföring till företag så saknas det klara och tydliga riktlinjer om vad som är tillåtet. Vad som däremot kan sägas är att det generellt sett är tillåtet att marknadsföra genom såväl fysisk direktmarknadsföring, exempelvis skicka böcker som elektronisk direktmarknadsföring, exempelvis e-post. 


Vad som kort kan nämnas är att marknadsföringslagen skiljer på elektroniskt och fysiskt marknadsföringsmaterial; för elektronisk direktmarknadsföring (mai)l regleras obeställd reklam i 19 § MFL. 19 § skiljer sig från den i huvudregel principiella likabehandlingen av konsumenter och näringsidkare i marknadsföringslagen och avser således endast konsumenter. I ditt fall verkar det däremot vara fråga om fysisk marknadsföring genom att skicka ut böcker. 


Direktmarknadsföring mot företag

För reklam som riktar sig till företag får man istället se till marknadsföringslagens principer om god marknadsföringssed (5-6 §§ MFL) och förbuden mot aggressiv och vilseledande marknadsföring (7-8 §§ MFL). Förbudet mot vilseledande marknadsföring avser bland annat att marknadsföringen skall vara utformad på ett sådant sätt att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring, se 9 § MFL. Förbudet mot aggressiv marknadsföring avser istället situationer där företag använder sig av aggressiva påtryckningsmedel. Enligt norsk rätt gäller liknande principer, för mer information så är ni välkomna att kontakta oss. 


För att en marknadsföringsåtgärd skall anses vara otillbörlig fordras även ett transaktionstest. Marknadsföringen är att betraktas som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 


Direktmarknadsföring mot konsumenter

Om direktmarknadsföringen istället är riktad mot en konsument så blir även den så kallade “svarta listan” tillämplig. Direktivet innehåller förbud mot vissa typer av marknadsföringsmetoder. Enligt direktivet får inte en näringsidkare inkludera en faktura eller annat betalningsmedel som ger mottagaren intrycket av att de har beställt den marknadsförda produkten (punkt 21) eller kräva betalning för en produkt eller återsändelse av produkt som mottagaren inte har beställt (punkt 29 om negativ avtalsbindning). 

Hur detta stämmer överens med norsk rätt så har vi tidigare besvarat frågan vad gäller i förhållande till konsumenter, se här.


Sammantaget

Om direktmarknadsföringen riktar sig till en konsument så krävs det ett föregående samtycke i enlighet med 19 § MFL; emellertid finns det inte något sådant krav när det gäller direktmarknadsföring till ett annat företag. Saker som alltså bör tas i beaktning är att det tydligt framgår att det rör sig om reklam, att man inte ger mottagaren en bild av produkten (exempelvis en bok) är beställd, samt att kunden får möjlighet att motsätta sig fortsatt direktmarknadsföring i fortsättningen. 


Hoppas detta besvarade din fråga. Om du har några vidare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy. Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan