Fråga: Måste informationen om att VD eller en styrelseledamot avgår i ett noterat bolag tillgängliggöras?
Vi är ett noterat bolag. En styrelseledamot vill avgå. Behöver vi skicka ut en pressrelease om detta
Legalbuddy svarar

Tack för att ni vänder er till oss på Legalbuddy med er fråga. Detta svar ska inte förstås som juridisk rådgivning och bör inte ensamt ligga till grund för ert beslut – svaret ska uppfattas som en allmän redogörelse för vilka regler som tillämpas och vad som ska beaktas vid bedömningen.  

 

Eftersom ni är ett börsnoterat bolag finns det krav på hur och när viss information ska tillgängliggöras för allmänheten. Information måste offentliggöras i enlighet med reglerna i EU nr 596/2014 (marknadsmissbruksförordningen), som är direkt tillämplig i hela EU. Förordningen kompletteras i svensk rätt genom lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. Enligt artikel 2 i marknadsmissbruksförordningen tillämpas förordningen på bland annat finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad - varför ni som företag omfattas av regelverket. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet och kan meddela förelägganden och administrativa sanktionsavgifter om reglerna inte efterlevs.  


Insiderinformation  

Så kallad insiderinformation måste enligt artikel 17 offentliggöras så snart som möjligt, dock med viss möjlighet att skjuta upp offentliggörandet om vissa särskilda förutsättningar föreligger (se art. 17.4 MAR). Det som blir avgörande för frågeställningen är huruvida styrelseledamotens vilja att avgå kan anses utgöra insiderinformation eller inte.

 

Insiderinformation definieras i art. 7 och avser information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument.  

 

Vidare framgår av art. 7.2 att informationen ska anses vara av specifik natur om den anger omständigheter som föreligger eller rimligtvis kan komma att föreligga eller en händelse som har inträffat eller som rimligtvis kan förväntas inträffa och om denna information är tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser om omständigheternas eller händelsens potentiella effekt på priserna på finansiella instrument eller på relaterade finansiella derivatinstrument.  

För bedömningen följer vidare av art. 7.4 att det ska vara sådan information som avses i art. 7.1 om en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja informationen som en del av grunden för sitt investeringsbeslut. Det finns ingen skyldighet för er som företag att bedöma i vilken riktning priset kan påverkas (se C-628/13 Lafonta). 


En annan fråga som uppstår är när insiderinformationen uppstår. Av art. 7.3 MAR framgår att ett mellanliggande steg i en pågående process ska anses vara insiderinformation om den i sig uppfyller de kriterier för insiderinformation som i övrigt följer av art. 7. Ett exempel på ett sådant mellanliggande steg är en process där en styrelseledamot ska avgå. Punkten omfattar även de steg i en sådan process som rimligtvis kan förväntas inträffa. 


Regelverket är komplicerat, och definitionen av insiderhandel är generellt formulerad, varför det alltid krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Det är således inte möjligt att säga att det alltid är insiderinformation när en styrelseledamot vill avgå eller omvänt. Bedömningen är alltså helt beroende av företagets verksamhet och styrelseledamotens betydelse för verksamheten (se skäl 14 MAR). En annan omständighet som problematiserar bedömningen är att företag inte kan offentliggöra information “för att vara på den säkra sidan”. Information som exempelvis inte är av tillräckligt specifik natur kan anses få vilseledande effekter - sådan information kan även i vissa fall utgöra marknadsmanipulation enligt art. 12 MAR. 


Bedömningen i ert fall 

Den potentiella insiderinformationen består i att en ledande befattningshavare (styrelseledamot) vill avgå. Att en person med en ledande befattning i företaget vill avgå är inte alltid att betrakta som insiderinformation. Vissa särskilt viktiga personer i verksamheten kan däremot ha sådan betydelse att det sannolikt kan påverka aktiepriset. 

 

Omständigheter som är av betydelse är tidigare offentliggjord information, hur verksamhet är utformad och hur ni internt bedömer konsekvenserna av personens avgående. Bedömningen är således beroende av hur starkt styrelseledamoten förknippas med företaget och hur er verksamhet ser ut. Både Nasdaqs disciplinnämnd och den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har uttalat att ett byte av VD i princip alltid ska anses utgöra insiderinformation (se bland annat disciplinnämndens beslut 2017-07-10 mot SEB).  


Olika börser har även egna interna regelverk som måste följas, beroende på vilken börs som ert företag är noterat på kan det även vara aktuellt att se vilka regler som framgår där. Nasdaqs regelverk hänvisar i stort till reglerna i marknadsmissbruksförordningen (se Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares) och viss vägledning kan ges genom avgöranden från Nasdaqs disciplinnämnd.  

 

Hoppas detta besvarade er fråga. Om ni har fler frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Legalbuddy. Är ni i behov av juridisk rådgivning? Kontakta en av våra jurister och boka in ett gratis coachingmöte. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat VD-avtal till fast pris.

Att sälja bolag kräver förberedelser. Vår checklista gör det lite enklare att planera för din kanske viktigaste affär.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan