Fråga: Personligt betalningsansvar
Kan bolagsledningen bli personligt betalningsansvarig för ett aktiebolag?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för relevanta regler i aktiebolagslagen och några exempel på situationer där personligt ansvar för ledningen kan bli aktuellt.


Inledning 

Den grundläggande tanken är att bolaget svarar för sina egna förpliktelser. Varken aktieägare eller ställföreträdare är alltså i regel inte skyldiga att svara för bolagets förpliktelser (1:3 ABL). Ansvaret skiljer sig mellan styrelse och verkställande direktör. Detta är däremot naturligt eftersom de har olika behörighet och ansvarsområden. 


Företrädaransvar 

Företrädare för ett bolag kan under vissa särskilda förutsättningar bli betalningsansvariga för obetalda skatter och andra avgifter som bolaget har ådragit sig. Ansvaret blir aktuellt i samband med konkurs. Däremot krävs det dels att det står klart att bolaget inte kommer att ha möjlighet att betala skatterna samt att bolagets företrädare har brustit i sin aktsamhet. För att företrädaransvar ska bli aktuellt krävs grov oaktsamhet eller uppsåt. 


Medansvar 

Enligt 25:13 ABL ska styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Enligt 25:18 andra stycket ABL så svarar även den som haft vetskap om styrelsens underlåtenhet att upprätta en kontrollbalansräkning för bolagets förpliktelser. Det finns alltså en skyldighet för personer i ledningsgruppen att inte låta styrelsen bortse från att upprätta en kontrollbalansräkning i sådana situationer.


Skadestånd 

Enligt 29:1 ABL kan verkställande direktör bli skadeståndsskyldig gentemot bolaget för den skada som denne av oaktsamhet eller uppsåt har orsakat bolaget. Skadestånd kan bli aktuellt i många olika situationer. Som exempel kan nämnas när en verkställande direktör eller någon i ledningsgruppen genomför en otillåten värdeöverföring enligt 17:e kapitlet ABL eller om någon bryter mot låneförbudet i 21:a kapitlet ABL. I båda dessa situationer aktualiseras även en återbäringsskyldighet och ett bristtäckningsansvar. Att bryta mot vissa aktiebolagsrättsliga regler kan även straffas med fängelse eller böter (30:e kapitlet ABL). Exempelvis kan verkställande direktör dömas till fängelse eller böter om denne bryter mot låneförbudet (21:a kap ABL) eller försöker annonsera eller sprida aktier i privat aktiebolag (1:7 ABL).


Sammantaget 

Det finns en mängd situationer där ett företags ledning kan bli personligt ansvariga för bolagets skulder. Däremot är huvudregeln att bolaget svarar för sina egna skulder. Det är alltså endast i undantagsfall som personligt betalningsansvar blir aktuellt och det är oftast i situationer där ledningen av oaktsamhet eller av uppsåt har orsakat skada för företagets aktieägare eller borgenärer.


Hoppas detta besvarade din fråga. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Kommentarer
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan