Fråga: Vad behöver vi i styrelsen veta innan vi tar lån för bolagets räkning?
Hej, När kan styrelsen ta lån för bolagets räkning?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Här kommer en allmän redogörelse för när styrelsen kan ta lån för bolagets räkning och vilka omständigheter som kan påverka dess kompetens. 


Inledning 

Att ta lån är en rättshandling. För att avgöra när styrelsen kan ta lån för bolagets räkning får det därför betydelse att utreda när styrelsen är behörig att ingå rättshandlingar. Enligt 8:35 ABL företräder styrelsen bolaget och tecknar dess firma. Huvudregeln är alltså att det är styrelsen som representerar bolaget när avtal ska tecknas. Aktiebolagslagen fördelar bolagsorganens kompetens mellan bolagsstämma, styrelse och, i de fall det finns, verkställande direktör.


När styrelsen kan ta lån

Styrelsens uppgifter beskrivs i 8:4 ABL som konstaterar att styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har inte behörighet att rättshandla på stämmans område som exempelvis berör val av revisor eller styrelse, ändring av bolagsordningen och beslut om nyemission. Om styrelsen ingår en rättshandling utanför dess behörighet är rättshandlingen ogiltig (8:42 ABL). Styrelsens mandat påverkas även av om det finns en verkställande direktör i bolaget eller inte. Verkställande direktören ansvarar enligt 8:29 ABL för bolagets löpande förvaltning - som bland annat kan innefatta att ta lån. Däremot ska i sammanhanget sägas att styrelsen har möjlighet att ingripa och rättshandla inom den verkställande direktörens område, däremot är det inte tillåtet att göra permanenta eller systematiska inskränkningar på verkställande direktörens område. 


Styrelsens förvaltningskompetens över bolaget begränsas alltså främst av stämmans exklusiva kompetens. Däremot faller lån i regel inte under stämmans exklusiva kompetens. Man kan alltså generellt säga att styrelsen i de flesta fall har möjlighet att ta lån för bolagets räkning utan att det uppstår några rättsliga problem. Man kan däremot tänka sig en situation där styrelsen vill ingå ett väldigt stort och omfattande låneavtal som i väsentlig utsträckning har stor betydelse för bolaget och dess verksamhet. I en sådan situation kan ett stämmobeslut som tillåter styrelsen att ingå avtalet vara nödvändigt. Det ligger i styrelsens intresse att ha nöjda aktieägare och ett omfattande låneavtal kan vara något som aktieägare ska få möjlighet att tycka till om. 


I sammanhanget bör även låneförbudet i 21 kap. ABL nämnas som reglerar när bolaget inte får ge ut lån. Låneförbudet innebär att en viss krets som anses ha en nära anknytning till bolaget inte kan uppbära penninglån. Om styrelsen ger ut lån till någon som har en sådan ställning som beskrivs i 21:1 ABL ska lånet återgå och mottagaren ska betala tillbaka pengarna. En överträdelse av låneförbudet kan innebära att styrelsen blir skadeståndsskyldig gentemot bolaget (29:1 ABL). 


Sammanfattningsvis

Styrelsen har alltså möjlighet att inom sin kompetens ingå låneavtal som blir bindande för bolaget. Däremot kan det finnas situationer där låneavtalen är så pass omfattande att stämman kopplas in för att ge styrelsen tillåtelse att ingå avtalet. Styrelsens kompetens är inte begränsad till att endast ta lån utan berör en stor variation av rättshandlingar som bolaget ingår inom ramen för verksamheten. När det kommer till bolagets möjlighet att ge ut lån så finns ett generellt låneförbud i 21 kap. ABL.


Hoppas detta svar besvarade din fråga och gav en grundläggande förståelse för hur och när en styrelse kan ta lån för bolagets räkning. Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan