Fråga: Tidigare anställd kontaktar våra kunder
Hej, En kille som vi har haft anställd i 20 år blev för 2 år sen uppsagd pga arbetsbrist. Den här killen har nu startat ett eget företag i samma bransch och har kontaktat flera kunder från vårt kundregister. Vissa har han även lyckats sälja till. (4-5 kunder som vi redan vet). Detta har vi fått bekräftat via mail från kund samt sett bilder på hans fb-sida där han postat bilder på produkterna han sålt till kunderna. Min fråga: Har han gjort något juridiskt fel?
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

 

Anställda och före detta anställda omfattas av en långtgående lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten innebär bland annat att arbetstagaren ska avstå från att bedriva konkurrerande verksamhet, visa integritet, iaktta tystnadsplikt och i övrigt visa god omsorg och aktsamhet i arbetet. Oavsett om lojalitetsplikten uttryckligen står med i anställningsavtalet eller inte så omfattas den anställda av den.

 

Hur länge gäller lojalitetsplikten?

Lojalitetsplikten gäller under anställningen och uppsägningstiden, men inte längre än så. Det innebär att om den anställda först efter 2 år efter avslutad anställning startar en konkurrerande verksamhet så omfattas denne inte längre av lojalitetsplikten. Dock så riskerar alla ”förberedelser” som den anställde vidtar under anställningstiden att anses som illojalt beteende. Det kan till exempel vara att den anställde under anställningen och uppsägningstiden kontaktar kunder som denne sedan tar med sig till den nya verksamheten. Ibland kan arbetsgivare misstänka att den anställde har vidtagit olika förberedelser, men att det är svårt att bevisa. Ni har som arbetsgivare rätt att kontrollera om en anställd agerat illojalt, till exempel söka igenom arbetsdator för att se om denne delat företagets filer eller kundregister till sin privata mejladress.

 

Om ni har bevis för att den anställde olovligen tillägnat sig ert kundregister och utnyttjat detta under anställningstiden så utgör detta ett illojalt beteende som kan användas som underlag för att ställa ekonomiska krav mot den före detta anställde.

 

Lagen om företagshemligheter

Att kopiera kundregister kan även utgöra brott mot Lag (2018:558) om företagshemligheter (" FHL"). Lagen omfattar uppgifter om affärsförhållanden som ett företag vidtagit åtgärder för att hemlighålla och vars röjande kan medföra skada i konkurrenshänseende. Att bryta mot FHL är straffsanktionerat och kan leda till böter eller fängelse i upp till två år samt skadestånd. För brott som begås under anställningstiden ska ersättning utgå för den skada som uppkommit genom utnyttjande eller röjande av företagshemlighet (7 § 1 st FHL). Skadeståndsskyldigheten omfattar även illojalt agerande efter anställningens upphörande om det finns synnerliga skäl (7 § 2 st. FHL)

 

Den anställde kan anses skadeståndsskyldig om denne haft tillgång till er kunddatabas och under och/eller sedan anställningen upphört, kopierat kunddatabasen och eller använt sig av den genom att ta kontakt med kunder för att marknadsföra sitt nya företag.

 

Vad gäller skadeståndsansvarets storlek så stadgas att den anställde är skyldig att betala ett belopp som motsvarar den skada som uppkommit till följd av dennes illojala agerande. Hur stort skadestånd som är aktuellt kan därmed beräknas utifrån en uppskattning av vad kunddatabasen är värd och om kunder gått över till den nya verksamheten, vilka förlorade intäkter detta medfört för er verksamhet. Av frågan framgår det att han dessutom lyckats sälja till ett flertal av dessa kunder och det värdet kan bli vägledande för att uppskatta skadeståndet.

 

Sammanfattning

Det framgår att det är 2 år sedan den anställde avslutade sin anställning vilket innebär att denne inte längre omfattas av lojalitetsplikten eller kan hindras starta upp en konkurrerande verksamhet. Dock kan det vara så att den anställde under anställningen agerat illojalt genom att vidta olika förberedelser i syfte att starta en konkurrerande verksamhet, till exempel genom att kopiera kundregistret. Att göra det kan även omfattas av FHL vilket är straffsanktionerat och skadeståndsansvar för handlingar både under och efter avslutad anställning kan aktualiseras. Ni kan därför upprätta en polisanmälan och kräva skadestånd genom att upprätta skriftligt krav med de juridiska grunderna, er bedömning av skadan och begärt belopp. För att slippa en rättslig process är det möjligt att till detta bifoga ett färdigt avtal för motparten att endast godkänna. Om kravet i stället bestrids återstår det att gå vidare till domstol och stämma personen. Ni är välkomna att kontakta oss om ni vill ha hjälp med att vidta någon av dessa åtgärder.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat anställningsavtal till fast pris.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan