Fråga: Tillåter Aktiebolagslagen elektronisk signering?
Vad säger Aktiebolagslagen om elektronisk signering? Är det tillåtet?
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga,


Det vanligaste sättet att underteckna avtal och andra typer av handlingar har traditionellt varit genom handskrivna signaturer. Numera blir det dock allt vanligare att man istället använder sig av elektroniska signaturer, en ökning som inte minst följer av covid-19.


Allmänt om elektronisk signering

Som utgångspunkt har en elektronisk underskrift samma rättsliga status som en handskriven signatur och kan därmed ersätta en handskriven underskrift. Elektroniska underskrifter kan generellt sett användas för alla avtal som inte kräver specifika formkrav eller regleringar, såsom exempelvis ett testamente.


Tittar vi närmare på Aktiebolagslagen så framgår det av 1 kap. 13 § att en handling som enligt denna lag ska vara undertecknad får, om något annat inte anges, undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014.


Huvudregel och undantag

I praktiken innebär det att alla handlingar som enligt Aktiebolagslagen har ett uttryckligt eller ett underförstått krav på undertecknande, får undertecknas med avancerad elektronisk signatur. Det följer dock av lagen att undantag från huvudregel ska göras för de fall det särskilt anges. Exempel på sådana undantag i Aktiebolagslagen där avancerad elektronisk signatur inte är tillåten är undertecknande av aktiebrev (6 kap. 3 §) och undertecknande av emissionsbevis, teckningsoptionsbevis samt konvertibler som har getts ut i form av skuldebrev (11 kap. 6 §).


Avancerad elektronisk signering

Att undertecknandet ska ske med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014, betyder att det ställs höga krav på säkerhet och kryptering. Bland annat ska personen som signerar ha identifierat sig på ett unikt sätt. En elektronisk signatur med identifiering genom BankID håller normalt denna nivå. Det ska även gå att säkerställa att det inte har skett några förändringar i det elektroniska dokumentet efter signeringen.


Sammanfattningsvis

Idag finns det långtgående möjligheter för bolag att byta ut de handskrivna underskrifterna och istället använda sig utav elektroniska signaturer. Även Aktiebolagslagen öppnar upp för att exempelvis låta bolagsstämmoprotokoll undertecknas genom de nya tjänsterna som tillhandahåller avancerade elektroniska underskrifter. De positiva följderna av elektronisk signering är många och bolag kan väsentligt förenkla sin administration och hantera problemen som uppstår när undertecknande parter befinner sig på olika håll.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan