Fråga: Finns det några allmänna principer som upphandlade organisationer måste ta hänsyn till?
Hej LegalBuddy, Vi önskar veta vilka principer vi behöver ha koll på inför en upphandling. Kan ni hjälpa oss förstå det lite bättre? Tack på förhand
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för de upphandlingsrättsliga principer som den upphandlande organisationen måste förhålla sig till i samband med att de genomför en upphandling. 


Inledning

Oavsett om det är fråga om en upphandling över eller under tröskelvärdet ska de upphandlingsrättsliga principerna iakttas under hela förfarandet. Principerna står inskrivna i lagen om offentlig upphandling i 4:1, 19:2 och 19 a:8 och i 4:1 i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. 


Icke-diskriminering 

Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att direkt eller indirekt diskriminera en leverantör på grund av nationalitet. Detta innebär att en upphandlande myndighet exempelvis inte får ställa ett krav på att leverantören ska vara ett svenskt företag. Eftersom även indirekt diskriminering är otillåten, är det inte heller möjligt att ställa upp ett krav som endast svenska företag i praktiken har möjlighet att uppfylla. Däremot är regeln inte helt undantagslös, exempelvis diskuterar domstolen i HFD 2018 ref. 14 när det kan vara tillåtet behandla svenska och utländska leverantörer olika. 


Likabehandling 

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Exempelvis måste alla leverantörer få tillgång till samma information samtidigt. Det är därmed inte tillåtet att ge en viss leverantör förhandsinformation. Om en leverantör ges en förmån så är den upphandlande myndigheten även skyldig att ge samma förmån till övriga leverantörer. Principen om likabehandling kan även bli aktuell i samband med att tiden för att lämna anbud är alltför kort vilket gynnar äldre leverantörer. 


Proportionalitet 

Proportionalitetsprincipen innebär att alla krav som den upphandlande myndigheten ställer måste stå i proportion till det som ska upphandlas. Den upphandlande myndigheten ska inte ställa alltför långtgående krav som blir för betungande för leverantörerna. Istället ska de kvalifikationskrav som ställs upp i upphandlingen stå i rimligt förhållande till det som ska upphandlas. Exempelvis är det inte proportionerligt att ställa alltför höga krav på exempelvis ekonomisk ställning eller teknisk kapacitet i samband med en mindre upphandling. 


Öppenhet 

Principen om öppenhet syftar till att garantera transparens genom upphandlingsförfarandet och göra det möjligt att i efterhand kontrollera att upphandlingen genomförts lagenligt. Enligt avgöranden från såväl svensk domstol som EU-domstolen ska även principen ge leverantörer en möjlighet att förutse vad som kommer att tillmätas betydelse i upphandlingen; därför har otydliga upphandlingsdokument visat sig strida mot öppenhetsprincipen. 


Ömsesidigt erkännande

Principen innebär att olika typer av bevis som exempelvis certifikat och intyg som utfärdats av nationella myndigheter inom EU ska vara giltiga även i andra EU-länder. Principen syftar främst till att underlätta för utländska leverantörer att lämna anbud och uppfylla de krav som ställs av den upphandlande myndigheten. 


Sammanfattningsvis

Det finns alltså ett flertal principer som påverkar hur den upphandlande myndigheten får agera i samband med en upphandling. Principerna ska utgöra en grund för hur upphandlingen ska genomföras och alla bestämmelserna i upphandlingslagarna ska bedömas mot bakgrund av principerna. Principerna syftar till att säkerställa ett korrekt förfarande där samtliga leverantörer ges samma förutsättningar. 


Hoppas detta svar var till hjälp för att få en grundläggande förståelse för vilka principer som är aktuella när en upphandling ska genomföras. Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att vända dig till oss på Legalbuddy. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan