Fråga: Upphör personaloptioner att gälla om bolaget köps upp?
Vi funderar på att ge ut kvalificerade personaloptioner till ett antal medarbetare. Samtidigt har en större konkurrent visat intresse av att köpa upp oss. Även om ingen process är igång i dagsläget undrar vi om personaloptionerna kan upphöra att gälla om vi skulle bli uppköpta i framtiden. Vad gäller?
Legalbuddy svarar

Hej

 

Din fråga gäller kvalificerade personaloptioner (KPOer) och vad som händer vid ett uppköp. KPOer är avtalsbaserade optioner som ingås mellan bolaget/arbetsgivaren och den anställde.

 

Ett av villkoren för att personaloptionen ska klassas som kvalificerad och därmed vara undantagna förmånsbeskattning, är att en intjänandeperiod om minst 3 år förflutit. Det följer av Inkomstskattelagens kapitel 11a, varför kravet på intjänandeperioden inte går att komma undan. Ett annat lagstadgat villkor för kvalificerade personaloptioner är att optionsinnehavaren är anställd 75% i snitt, vilket motsvarar 30 h/veckan. Upphör anställningen är det inte möjligt att lösa in den skattefria optionen och beroende på hur optionsavtalet är utformat förfaller normalt hela optionsrätten. Detta gäller oavsett vad det bakomliggande skälet till att anställningen upphör är.

 

Vesting

Det går att avtala om att den anställda får erhålla ett visst antal optioner, ex. 1/3 per år, s.k. vesting. Konsekvensen av en sådan modell blir att den anställde kommer att beskattas på skillnaden mellan strikepris och bolagets marknadsvärde vid tidpunkten för optionens utövande. Den anställde behöver därmed skatta för själva optionsrätten, vilket inte sker om intjänandeperioden om tre år förflutit samt att övriga villkor för kvalificerade personaloptioner är uppfyllda.

 

Vid uppköp

Beroende på hur optionsavtalet är formulerat är det inte självklart att optionsrätten upphör att gälla. Utgångspunkten är istället att optionsavtalet fortsätter vara att avtalsrättsligt bindande för bolaget. För att säkerställa att den anställde inte lider ekonomisk skada till följd av att bolaget inte kan upprätthålla sina åtaganden till följd av uppköpet bör bolaget ha gjort upp en handlingsplan. Oftast innebär detta att det säljande bolaget förpliktar sig att uppfylla optionsprogrammet eller att lösa ut programmet i förtid och kompensera de anställda. Frågan om hur kvalificerade personaloptioner, precis som andra gällande optionsrätter och finansiella instrument ska hanteras blir därför en förhandlingsfråga inför uppköpet.

Gör ett gratis självtest för Kvalificerade Personaloptioner

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Få hjälp med ett teckningsoptionsprogram till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan