Fråga: Utlämning av räkenskapsmaterial
Hej, Vi driver en app för fakturering (ej bokföring), som vi säljer som saas med abonnemnagnsmodell. En kund har gått i konkurs med relativt stor skuld till oss. Nu vill konkursboet få tillgång till vår app med hänvisning till att vi är skyldiga att ge tillgång till appen och kundens bokföringsunderlag, fakturering mm enligt 7:12 konkurslagen utan att vi får någon ersättning? Vi vill antingen ta betalt för vårt arbete att få ut och skicka allt material, alternativt ta betalt för en tidsbegränsad åtkomst till appen. Vad gäller? Har vi rätt att ta betalt för att tillhandahålla kontot eller skicka räkenskapsmaterialet?
Legalbuddy svarar

Hej,


Tack för din fråga, här kommer en redogörelse för vad som gäller i ert fall.


När en gäldenär (bolaget i konkurs) gett i uppdrag till annan att upprätta räkenskapsmaterial rörande gäldenärens verksamhet, är denne skyldig att lämna ut materialet till konkursförvaltaren vid begäran. Det följer av Konkurslagen 7 kap. 12§. För att ta reda på vad som menas med räkenskapsmaterial får man titta på definitionen i Bokföringslagen 1 kap. 2§ p. 8. Sammantaget omfattar det handlingar och avtal som belyser en verksamhets ekonomiska förhållanden och handlingar som är av betydelse för att följa och förstå bokföringsposter i verksamhetens bokföring.


Du uppger att ni tillhandahåller en tjänst som hjälper kunder att hantera fakturering och bokföringsunderlag. Materialet ni hanterar såsom fakturajournaler etc. utgör därmed räkenskapsmaterial som i lagens mening ska lämna ut till konkursförvaltaren.


Nästa fråga gäller om ni är skyldiga att tillgängliggöra räkenskapsmaterialet till konkursförvaltaren utan ersättning. Förvaltaren är skyldig att vidta alla åtgärder som främjar en förmånlig och snabb avveckling av konkursboet och med det följer ett intresse av att hålla nere kostnaderna så lågt som möjligt. Konkursförvaltaren kan vara öppen för förhandling varför det bör vara ett första steg att diskutera. Når ni inte en överenskommelse har dock konkursförvaltaren möjlighet att begära handräckning av Kronofogden för att få åtkomst till räkenskapsmaterialet. Att inte lämna ut räkenskapsmaterialet utan ersättning innebär således inte att ni undgår skyldighet att lämna ut.


En fråga med liknande omständigheter ställdes i NJA 1982 s. 404. I fallet rörde det sig om en redovisningsbyrå som hade en fordran gentemot ett konkursbo och som ville kvarhålla räkenskapsmaterial som påtryckningsmedel. Till stöd för sin talan åberopade redovisningsbyrån detentionsrätt, vilket innebär en rätt att hålla inne vad man själv äger.


En gränsdragningsfråga uppkom gällande om räkenskapsmaterial skulle anses tillhöra redovisningsbyråns eller gäldernären. Rätten kom fram till att den bearbetning av räkenskapsmaterialet som redovisningsbyrån utfört inte var av sådan omfattning att den kan medföra att redovisningsbyrån skulle vara berättigat att hålla det inne till säkerhet för sin fordran.


Sammanfattning

Materialet ni hanterar i er app är att anse som räkenskapsmaterial och ni är därmed skyldiga att lämna ut dessa handlingar till konkursförvaltaren. Mitt förslag är att ni inleder en diskussion med konkursförvaltaren avseende ersättning men var samtidigt medvetna om att konkursförvaltaren kan begära handräckning om han bedömer det som nödvändigt för att få tillgång till räkenskapsmaterialet.


Hoppas ni fick svar på er fråga, annars är ni välkomna att kontakta oss för vidare rådgivning!

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp med ett konvertibelprogram till fast pris.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan