Fråga: Vad är personaloptioner och hur beskattas det?
Jag har startat ett bolag som ännu inte tjänar så mycket pengar. Jag vill kompensera mina två anställda och motivera dom att stanna kvar i bolaget. Jag funderar på att erbjuda personaloptioner men är osäker på hur det fungerar och vad har det för skattemässiga följder?
Legalbuddy svarar

Personaloptioner kan vara ett bra verktyg för nystartade bolag att rekrytera och behålla anställda då man ännu inte kan erbjuda marknadsmässiga löner. Personaloptionen är i sig inte ett värdepapper utan ett avtal mellan bolaget (optionsgivaren) och den anställde (optionsinnehavaren) som ger den anställde rätt, men inte skyldighet, att till ett i förutbestämt pris köpa aktier i framtiden och bli delägare i bolaget. Optionsrätten kan även gälla andra typer av värdepapper men det vanligaste är rätten att köpa aktier i ett bolag.


Personaloptioner kännetecknas ofta av att de är förenade med förfoganderättsinskränkningar, som exempelvis överlåtelse- eller pantsättningförbud. Personaloptioner har vanligtvis kvalifikationstider (intjänandetider) vilket innebär att personaloptionen först får utnyttjas efter att kvalifikationstiden har passerat. Den totala löptiden för personaloptionen kan även vara uppdelad i olika etapper med kvalifikationstider vartefter den anställde har möjlighet att förvärva aktier i bolaget. Den totala löptiden för personaloptioner är lång, ofta tio år, och förfaller om anställningen upphör.


Den anställde tjänstebeskattas vid utnyttjandetillfället på skillnaden mellan priset på personaloptionen och marknadsvärdet på aktierna. Om den anställde väljer att inte utnyttja personaloptionen uppstår inga konsekvenser, vare sig skattemässigt för bolaget eller den anställde. I januari 2018 infördes lättnader vid beskattning av s.k kvalificerade personaloptioner genom införande av ett nytt kapitel i inkomstskattelagen, 11 a - Särskilda bestämmelser om personaloptioner. De förmånliga skattereglerna syftar till att underlätta för små, unga och innovativa bolag rekrytera och behålla kvalificerad personal. Uppfylls kraven för att ge ut kvalificerade personaloptioner så tjänstebeskattas inte den anställde när denne utnyttjar optionen och du som arbetsgivare behöver inte betala arbetsgivaravgifter på beloppet. Istället beskattas först den anställde i inkomstslaget kapital när denne avyttrar de aktier som förvärvats genom de kvalificerade personaloptionerna. Kraven för att tillämpa kvalificerade personaloptioner gäller både för bolaget och den anställde - ta vårt självtest för att se om ni uppfyller kraven eller boka ett kostnadsfritt möte för att diskutera optionsprogram.


Nedan går vi igenom de huvudsakliga lagkraven:  


Optionsutgivaren (bolaget)  

 • Max 150 anställda 
 • Max 280 miljoner kronor i nettoomsättning per år 
 • Max 10 år gammalt bolag 
 • Bolaget är inte i ekonomiska svårigheter 
 • Bolaget kontrolleras inte, direkt eller indirekt, av offentliga organ (mer än 25 % av aktierna eller röstandelar) 
 • Bolaget bedriver inte undantagen verksamhet. Undantagna verksamheter är följande:  bank- och finansieringsrörelse, försäkringsrörelse, produktion av kol eller stål, handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument, uthyrning av lokaler eller bostäder för längre tid, tillhandahållande av tjänster som avser juridisk rådgivning, redovisning eller revision. 


Optionsinnehavaren (den anställde/styrelseledamoten) 

 • Har en anställning/styrelsepost 
 • Arbetar minst 30 timmar i veckan i genomsnitt under intjänandetiden (jmf inget motsvarande krav för styrelsearbete) 
 • Ersättning uppgår till minst 13 inkomstbasbelopp* under intjänandetiden (jmf 1,5 ibb för styrelsearbete) 
 • Innehar inte mer än 5 % av aktier eller röstandelar (tillsammans med närstående) i bolaget 
 • Innehar inte optioner till ett värde av mer än 3 miljoner kronor när optionsavtalet ingås (gäller 2 år innan optionsförvärvsåret fram till och med tidpunkten för förvärvet) 
 • Inkomstbasbeloppet för året 2023 är 74 300 kronor, dvs 965 900 kronor under intjänandetiden. 


Optionerna 

 • Max värde 3 miljoner kronor per optionsinnehavare 
 • Max värde 75 miljoner kronor på de sammanlagda optionsprogrammen i bolaget 
 • Optionerna avser inte noterade aktier på reglerad marknad eller motsvarande utanför EES (gäller hela koncernen), exkl. First North, Nordic MTF 


Uppfyller man dessa krav så är kvalificerade personaloptioner ett incitamentsprogram som är förmånligt för både anställd och företag.

Gör ett gratis självtest för Kvalificerade Personaloptioner

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Få hjälp med ett teckningsoptionsprogram till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan