Fråga: Vad är personaloptioner och hur beskattas det?
Jag har startat ett bolag som ännu inte tjänar så mycket pengar. Jag vill kompensera mina två anställda och motivera dom att stanna kvar i bolaget. Jag funderar på att erbjuda personaloptioner men är osäker på hur det fungerar och vad har det för skattemässiga följder?
Legalbuddy svarar

Personaloptioner kan vara ett bra verktyg för nystartade bolag att rekrytera och behålla anställda då man ännu inte kan erbjuda marknadsmässiga löner. Personaloptionen är i sig inte ett värdepapper utan ett avtal mellan bolaget (optionsgivaren) och den anställde (optionsinnehavaren) som ger den anställde rätt, men inte skyldighet, att till ett i förutbestämt pris köpa aktier i framtiden och bli delägare i bolaget. Optionsrätten kan även gälla andra typer av värdepapper men det vanligaste är rätten att köpa aktier i ett bolag. Personaloptioner kännetecknas ofta av att de är förenade med förfoganderättsinskränkningar, som exempelvis överlåtelse- eller pantsättningförbud. Personaloptioner har vanligtvis kvalifikationstider (intjänandetider) vilket innebär att personaloptionen först får utnyttjas efter att kvalifikationstiden har passerat. Den totala löptiden för personaloptionen kan även vara uppdelad i olika etapper med kvalifikationstider vartefter den anställde har möjlighet att förvärva aktier i bolaget. Den totala löptiden för personaloptioner är lång, ofta tio år, och förfaller om anställningen upphör.


Den anställde tjänstebeskattas vid utnyttjandetillfället på skillnaden mellan priset på personaloptionen och marknadsvärdet på aktierna. Om den anställde väljer att inte utnyttja personaloptionen uppstår inga konsekvenser, vare sig skattemässigt för bolaget eller den anställde. I januari 2018 infördes lättnader vid beskattning av s.k kvalificerade personaloptioner genom införande av ett nytt kapitel i inkomstskattelagen, 11 a - Särskilda bestämmelser om personaloptioner. De förmånliga skattereglerna syftar till att underlätta för små, unga och innovativa bolag rekrytera och behålla kvalificerad personal. Uppfylls kraven för att ge ut kvalificerade personaloptioner så tjänstebeskattas inte den anställde när denne utnyttjar optionen och du som arbetsgivare behöver inte betala arbetsgivaravgifter på beloppet. Istället beskattas först den anställde i inkomstslaget kapital när denne avyttrar de aktier som förvärvats genom de kvalificerade personaloptionerna. Kraven för att tillämpa kvalificerade personaloptioner gäller både för bolaget och den anställde.


För bolaget gäller följande krav

  • Verksamheten får inte ha bedrivits i över 10 år
  • Det får inte finnas fler än 50 anställda
  • Nettoomsättning eller balansomslutning får inte överstiga 80 miljoner kronor
  • Optioner till ett totalt värde om max 75 miljoner kronor får ställas ut
  • Optionen får ha ett marknadsvärde om max tre miljoner kronor per anställd


För den anställde gäller följande krav

  • Den anställde får inte redan vara delägare eller närstående till delägare
  • Den anställde får endast använda sin optionsrätt och köpa aktier tidigast efter tre år och senast efter tio år
  • Den anställde ska arbeta minst 75 procent av sin arbetstid i bolaget, eller i den koncern som ställer ut optionen


Uppfyller man dessa krav så är personaloptioner ett incitamentsprogram som är förmånligt för både anställd och företag.

Gör ett gratis självtest för Kvalificerade Personaloptioner

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Kommentarer

Få hjälp med ett teckningsoptionsprogram till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan