Fråga: Vi är ett konsultbolag - kan nya lagregler tvinga våra kunder att erbjuda våra konsulter anställning?
Hej! Vi är ett IT-konsultbolag. I oktober 2022 trädde en ny lag i kraft som i princip kan tvinga våra kunder erbjuda våra konsulter anställning. Jag skulle vilja ha er bedömning om hur detta skulle kunna tillämpas för oss, och hur vi kan förbereda oss?
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för din fråga! 


Nya regler i lagen om uthyrning av arbetstagare  

Lagen om uthyrning av arbetstagare tillämpas när ett företag anställt arbetstagare i syfte att hyra ut dem till ett kundföretag - förenklat så tillämpas lagen på bemanningsföretag. Från 1 oktober 2022 gäller en ny bestämmelse i lagen om uthyrning av arbetstagare. Den nya regeln stadgar kundföretaget ska erbjuda den inhyrda arbetstagaren tillsvidareanställning om denne har varit placerad på en och samma driftsenhet hos kundföretaget i sammanlagt mer än 24 månader, under en period om 36 månader. 


Träffas er verksamhet av lagen om uthyrning av arbetstagare?  

Förenklat blir er fråga om er verksamhet går att likställa med ett bemanningsföretag. Som utgångspunkt kan nämnas att ett bemanningsföretags affärsidé ofta är tydlig; att anställa personal i syfte att hyra ut dem till ett kundföretag. Sedan den nya regeln började gälla så har frågan uppkommit: kan även bolag som inte kategoriserar sig som “traditionella” bemanningsföretag ha anställda som omfattas av uthyrningslagen?  


Tidigare har uppfattningen varit att techsektorn, IT- och managementkonsulter, inte omfattas av lagen - men det går inte helt säkert att utesluta längre. Potentiellt kan det vara så att endast en del av företagets verksamhet omfattas av lagen om uthyrning av arbetstagare. 


Om man kollar närmare på lagtexten så stadgas att lagen om uthyrning gäller för arbetstagare som anställts av ett bemanningsföretag med (i) syftet att hyras ut till kundföretag för arbete (ii) under kundföretagets kontroll och ledning. För att göra en bedömning i ert specifika fall kan man ta ledning i nedan frågor: 


Har ni anställt personer med syfte att de ska hyras ut till ett kundföretag? 


Utför dessa personer arbete under kundföretagets kontroll och ledning?

Denna fråga kan delas in i delfrågor: 


  1. Vem utövar arbetsledningen? Konsulten eller kundföretaget? Om konsulten är inordnad under kundföretagets ledning så talar det för att denne ska omfattas av lagen. 
  2. Vem kontrollerar och följer upp arbetsresultatet? 
  3. Gäller uppdraget en bestämd arbetsuppgift som redan från början är tydligt avgränsad? Om ja, så tyder det på att konsulten inte omfattas av lagen. Om konsulten motsatsvis utför löpande arbete likt en anställd så tyder det på att konsulten omfattas av lagen. 
  4. Skiljer sig arbetsuppgiften från vad kundföretaget sysselsätter sin ordinarie arbetsstyrka med? Om konsultens uppgifter liknar de uppgifter som kundföretagets anställda utför så talar det för konsulten omfattas av lagen. 
  5. Är det kundföretaget eller konsulten själv som tillhandahåller arbetsverktyg, kläder, utrustning och vem lämnar man tidrapporten till? Om kundföretagets förser konsulten med detta så talar det för konsulten omfattas av lagen. 


En helhetsbedömning måste göras med utgångspunkt i ovan frågor. Om det är så att de IT-konsulter ni hyr ut omfattas av lagen om uthyrning så har de rätt att få ett erbjudande om tillsvidareanställning om de varit placerade på en och samma driftsenhet hos kundföretaget i sammanlagt mer än 24 månader, under en period om 36 månader. 


Ersättning i stället för tillsvidareanställning 

Om ett kundföretag inte vill erbjuda IT-konsulten tillsvidareanställning så kan kundföretaget i stället betala en ersättning till arbetstagaren. Ersättningen ska motsvara två aktuella månadslöner för arbetstagaren. Ersättningen ska betalas ut inom samma tid som erbjudandet om anställning skulle ha lämnats. 


Vad händer om kundföretaget inte erbjuder tillsvidareanställning eller ersätter IT-konsulten?  

Om kundföretag inte följer detta så riskerar dem att få betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränkning som inträffat. Lagändringen är relativt ny och det finns inte ännu rättsfall på området. Detta eftersom det praktiskt blir ett problem först 24 månader efter lagändringen trädde i kraft, d.v.s. först i oktober 2024. Det är därför svårt att säga hur stort skadestånd kan bli, men det är mer än den ersättning som konsulten har rätt till (två aktuella månadslöner) 


Hur ni kan förbereda er  

Som ett första steg så är vår rekommenderar att ni håller koll på de IT-konsulter som jobbar “nära och länge” i kundföretagens verksamhet. Om dessa IT-konsulter omfattas av lagen om uthyrning så har era kunder en skyldighet att erbjuda dem tillsvidareanställning (eller ersättning motsvarande 2 månadslöner) om/när den sammanlagda arbetstiden överstiger 24 månader under en 36 månader period.  

Därmed är vår rekommendation att ni ser över vilka IT-konsulter som kan tänkas arbeta länge hos kundföretagen. I Legalbuddy kan ni föra anteckningar och sätta upp påminnelser på respektive konsults avtal. Uppdrag före den 1 oktober 2022 ska inte tas i beaktande utan 24-månaders fristen räknas från detta datum. 


Hoppas detta besvarade din fråga. Om du behöver vidare vägledning är du varmt välkommen att kontakta oss genom att boka ett gratis coachingmöte. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan