Fråga: Vilka handlingar har aktieägare rätt att få tillgång till enligt aktiebolagslagen?
Hejsan, Jag driver ett AB, och är VD och äger 67% av bolaget. Bolagets tidigare suppleant äger 33%. Jag arbetar ensam och driver allt själv och han äger som sagt 33% men är inte verksam i företaget. Har han rätt att kräva direkt tillgång till allt såsom företagsbankkonto, företagslokal och bokningssystem samt företagse-mailbox? Det finns tyvärr inget aktieägaravtalet att tillgå. Min fråga är om han har rätt till det han kräver eller har jag rätt att neka honom det? Tack på förhand för hjälpen!
Legalbuddy svarar
Karl Womack

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vilken rätt till insyn delägaren har i bolaget.


Av frågan framgår att aktieägaren inte längre har någon aktiv roll i företaget. Det finns inte heller något aktieägaravtal som reglerar rätt till insyn för aktieägare. För att delägaren således ska ha rätt till insyn i bolaget måste det framgå av aktiebolagslagen.


Vilken rätt till insyn har aktieägare enligt aktiebolagslagen?

Av 7 kap. 32–35 §§ ABL framgår den generella upplysningsplikt som åvilar styrelse och VD. Av bestämmelserna följer att vissa upplysningar ska göras inför bolagsstämman. I aktiebolag som har färre än 10 aktieägare gäller en utvidgad upplysningsplikt vilket innebär att styrelse och VD har en upplysningsplikt även utanför bolagsstämman.


Enligt 7 kap. 36 § ABL skall varje aktieägare ges tillfälle att ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör bolagets verksamhet, i den omfattning det behövs för att aktieägaren skall kunna bedöma bolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som skall behandlas vid bolagsstämman. Som exempel ger informationsplikten i ABL aktieägare rätt att ta del av handlingar som bolagets böcker, räkenskaper, protokoll, rapporter, avtal och orderböcker (se SOU 1978:66 s. 200). En aktieägares begäran att ta del av information måste grunda sig på en avsikt att förbereda sig för ett stämmoärende eller i övrigt bilda sig en uppfattning om bolagets ställning.


I allmänhet anses en sådan avsikt föreligga, varför styrelsens möjligheter att neka rätt till handlingar i princip är begränsad till de fall då det skulle medföra en påtaglig risk för skada för bolaget.


Rätten till insyn tar således sikte på information och delägaren har således rätt att begära att ta del av handlingar som är av väsentlighet i verksamheten. Däremot kan delägaren inte begära tillträde till bankkonton och företags-inloggningsuppgifter. Inte heller kan delägaren begära tillträde till särskilda företagslokaler och eller ha tillgång till bokningssystem och mailinkorg.


Sammantaget

Sammanfattningsvis har delägaren rätt till viss information. Syftet med reglerna är att aktieägarna ska kunna fatta välgrundade beslut på bolagsstämman och skapa sig en bild av företagets ekonomiska ställning. Det ger däremot inte rätt till inloggningsuppgifter till företagets mail, eller rätt att förfoga över företagskonton och företagslokaler.


Hoppas detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy och boka in ett möte med en av våra jurister.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Starta bolag med andra? Då är det viktigt att ha ett avtal mellan er. Kolla denna checklista!

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan