Fråga: Före detta anställda startar upp konkurrerande verksamhet - hur kan jag stoppa dem?
Jag driver eget bolag inom e-handel och har nyligen fått reda på att två före detta anställda har startat eget företag som på många sätt liknar vår verksamhet. Den ena blev nyligen uppsagd på grund av arbetsbrist och rekryterade sedan den andra personen som endast hade timanställning. Jag är rädd att de använder den kunskap som de fick hos oss för att kopiera vår verksamhet. De säljer liknande produkter och använder nästan identiska kampanjbilder på deras sociala medier. Vad får de egentligen använda för bilder? Vad krävs för att jag ska kunna stämma dem? Hur går jag vidare?
Legalbuddy svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!


Nedan följer en redogörelse för anställdas lojalitetsplikt och riskerna för före detta anställda att starta upp en konkurrerande verksamhet. Detta regleras främst av lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om företagshemligheter (FHL), men kan också regleras av en konkurrensklausul om detta inkluderats i anställningsavtalet mellan er. Börja därför med att undersöka om anställningsavtalet innehåller en konkurrensklausul.

 

Anställdas lojalitetsplikt

Oavsett vad som avtalats mellan er så omfattas anställda av en långtgående lojalitetsplikt som innebär att de inte får agera på ett sätt som kan skada arbetsgivaren. Till exempel så strider det mot lojalitetsplikten om anställda utför arbete eller bedriver verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet, rekryterar anställda från arbetsgivarens bolag eller utnyttjar arbetsgivarens kundregister i en ny verksamhet. För att avgöra om anställda har brutit mot lojalitetsplikten så beaktar man faktorer som vilken förtroendeställning de hade i företaget, vilken kännedom de har om företagshemligheter och den potentiella skadan som kan orsakas av en konkurrerande verksamhet. Desto högre befattning och inflytande den anställde har, i företaget, desto mer sannolikt är det att agerandet kan anses illojalt och konkurrerande med arbetsgivarens verksamhet. Om den anställde bryter mot lojalitetsplikten under anställningen så riskerar denne att bli uppsagd eller avskedad, men även att bli skadeståndsskyldig mot er.

 

Konkurrensklausul

Lojalitetsplikten gäller som sagt oavsett om den uttryckligen avtalats mellan er i anställningsavtalet, men den gäller under endast under anställningen. Därför är det vanligt att inkludera en konkurrensklausul i anställningsavtalet i syfte att begränsa en anställds möjlighet att konkurrera med arbetsgivare efter avslutad anställning. Konkurrensklausulen får inte vara för långtgående utan måste vara skälig för att vara giltig. Läs mer om konkurrensklausuler här. Börja med att undersöka vad som gäller enligt ert anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal. Du nämner att den anställde blev uppsagd p.g.a arbetsbrist, vilket kan vara en omständighet som gör att konkurrensklausulen blir ogiltig.

 

Skydd för företagshemligheter

Även om ert anställningsavtal inte skulle innehålla en konkurrensklausul så ger lagen om företagshemligheter er som arbetsgivare ett visst skydd från att arbetstagare utnyttjar eller röjer företagshemligheter som tillhör arbetsgivaren. Med företagshemlighet menas ”information om affärs- eller driftförhållande i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende (1§ FHL). Det omfattar därmed både enkel och mer komplicerad information som ni håller hemlig eftersom den vid spridning skulle kunna skada verksamheten - exempelvis kundregister, inköpspriser eller tekniska beskrivningar.


Skyddet av företagshemligheter gäller inte bara under anställningen, utan även efter avslutad anställning men det krävs dock synnerliga skäl för att kunna kräva skadestånd enligt lagen om företagshemligheter efter avslutad anställning (7 § st 2 FHL). Synnerliga skäl kan föreligga om ni kan visa att den anställde tagit anställningen i syfte att komma åt hemlig information, planerat att överföra information till konkurrerande verksamhet eller om den anställde innehaft särskild förtroendeställning som exempelvis VD eller produktchef. Om den anställde efter avslutad anställning och uppmaning att återlämna material som utgör företagshemligheter faktiskt inte gör detta utan behåller materialet, så behöver ni som arbetsgivare inte visa på synnerliga skäl.

 

Upphovsrättsintrång

Gällande de identiska kampanjbilderna så tolkar jag din fråga som att det utgör material och bilder som de före detta anställda skapade eller använde under tiden de jobbade hos er. Svaret beror därmed på vem som äger rättigheterna till materialet. Huvudregeln är att era produktbilder och texter är upphovsrättsligt skyddade om vissa kriterier är uppfyllda. Materialet måste ha verkshöjd och särskiljningsförmåga, vilket kortfattat innebär att ert material måste uppnå en viss grad av självständighet och originalitet för att anses skyddsvärda. Ni skriver att bilderna är nästan identiska, och när bilderna är kopierade rakt av så utgör det ett upphovsrättsintrång vilket ger er rätt till ersättning och eventuellt skadestånd. Är kampanjbilderna i stället utformade på ett ”liknande sätt” så är bedömningen annorlunda, och man måste beakta verkshöjd och särskiljningsförmåga. Läs mer om det här.

 

Åtgärder ni kan vidta

Sammanfattningsvis, de före detta anställda har agerat illojalt genom att starta upp en konkurrerande verksamhet och rekrytera anställda från ert företag. Om ni har en konkurrensklausul så kan den ”förlänga” de anställdas lojalitetsplikt och därmed stoppa dem från att starta upp en konkurrerande verksamhet under en viss tid efter anställningen, men tidsperioden måste vara skälig för att vara giltig (högst 2 år). Agerandet kan också anses strida mot lagen om skydd för företagshemligheter. För att ni ska kunna stämma dem och kräva skadestånd av så krävs antingen att ni kan visa på synnerliga skäl eller att de anställda trots uppmaning inte återlämnat information som utgör företagshemligheter. Dessutom nämner också att de använder identiska bilder vilket utgör ett upphovsrättsintrång som ger rätt till ersättning och eventuellt skadestånd. Vi rekommenderar att ni börjar med att sammanställa det material de kopierat, och sedan redogör för det och era rättigheter i ett brev till det nya företaget. Där kan ni be dem att plocka ner bilderna och kräva ersättning för den skada ni lidit. Behöver ni vidare vägledning så tveka inte att kontakta oss för ett gratis coachingmöte med våra immaterialrättsjurister.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat anställningsavtal till fast pris.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan