Fråga: Krispaket för Sveriges företagare
Hej Legal Buddy! Med anledning av veckans krispaket från regeringen, hur konkret kan Sveriges företagare få tillgång till dessa åtgärder och vad innebär de i praktiken? Hur fungerar dessa subventioner i relation till kommunala subventioner? Kan de ta ut varandra? ex att kommunen subventionerar hyran samtidigt som staten har sagt att de de står för en del av hyresnedsättning.
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga! 

Det kommer ny information löpande om de olika stödpaketen och alla aspekter är inte klara. Framför allt finns det en del praktiska frågor kring hur myndigheterna ska hantera de olika åtgärderna. Jag försöker svara på din fråga så gott det går.


Statlig lånegaranti

Staten garanterar 70 procent av nya lån från banker till företag som drabbats av ekonomiska svårigheter till följd av Corona men som i övrigt anses vara livskraftiga. Företag föreslås få låna upp till 75 miljoner kronor under högst tre år. Dessutom får låntagaren skjuta upp betalning av räntan de första tolv månaderna under låneperioden. Sammanlagt ska 100 miljarder kronor kunna lånas ut till små och medelstora företag, men det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek. För att ta reda på om du kan omfattas av lånegarantin ska du kontakta din bank som gör en sedvanlig kreditprövning. Det är oklart vad man kan förvänta sig för hjälp för företag i kris. 


Nedsättning av sociala avgifter 

Under perioden 1 mars - 30 juni 2020 begränsas arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna för små växande företag till att endast betala ålderspensionsavgift. Nedsättningen omfattar högst 30 anställda per företag och beräknas på lön upp till 25 000 kr per anställd/månad. Sammantaget innebär det en skattelättnad på upp till 5 300 kr per anställd och företag. 


Den tillfälliga nedsättningen ska även gälla företag som erhållit statligt stöd för nystartsjobb, korttidsarbete eller andra stödåtgärder föreslås. Detta innebär att företag i vissa fall kan komma att ta del av både den tillfälliga nedsättningen och statliga stöd samtidigt. 


Säkerställ att din redovisningsbyrå får med detta vid kommande deklaration den 12 april. 


Periodiseringsfond

Enligt regeringens förslag får 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 sättas av till periodiseringsfond, dock som högst 1 miljon kronor. Förslaget erbjuder en möjlighet att skjuta upp skatten vilken sedan kan kvittas mot framtida förluster. Förslaget omfattar enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. 


I praktiken innebär förslaget att företagare med en vinst under 1 miljon kronor ska kunna få ett skattemässigt nollresultat 2019 och att preliminärskatten därmed återbetalas till företagare. Om den skattemässig vinsten överstiger 1 miljon kronor kan det skattemässiga resultatet 2019 minskas med 1 miljon via avsättningarna till periodiseringsfonder.


Det snabbaste sättet att få tillbaka preliminärskatten är att begära omprövning av din inkomstdeklaration för 2019, vilket är möjligt fram till den 30 juni 2020. Har du redan lämnat in inkomstdeklaration men vill utnyttja möjligheten till utökad avsättning behöver du lämna in en ny deklaration.


Korttidspermittering

Förslaget om kortidspermittering föreslås träda i kraft den 7 april med tillämpning från och med den 16 mars, och gälla under hela 2020. Förslaget innebär att staten under 2020 tar en större andel av kostnaden vid korttidspermittering och täcker upp med tre fjärdedelar av kostnaden. Arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel. Arbetstagaren kan på så vis gå ned i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen. Ett grundkrav för att kunna söka stöd för korttidsarbete är att arbetsgivare vid datumet för ansökan inte är på obestånd, är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion. 


Ansökan kommer att ske via www.tillvaxtverket.se. Du som företagare kan förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal. Saknas kollektivavtal ska istället överenskommelse om korttidsarbete upprättas med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten.


Anstånd för skatt och moms

Företag som sköter sin ekonomi och saknar stora skatteskulder ska kunna ansöka om anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under tolv månader som längst. Förslaget omfattar även möjlighet att få anstånd med att betala moms som annars skulle betalas under våren, dvs. moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med den 17 januari 2021. Reglerna föreslås gälla den 7 april 2020, med möjlighet att tillämpa reglerna retroaktivt från den 1 januari 2020. 


Med anståndet tillkommer en ränta på 1,25 procent årsbasis och en avgift på 0,3 procent per månad. Därmed blir anståndet kanske mer att betrakta som ett lån som löper med 6,6 procents ränta årsbasis. Tänk därför på att du behöver planera för att kunna betala skatterna och avgifterna när anståndet löper ut. 


För att ansöka om anstånd kan du använda Skatteverkets nya digitala tjänst ”Tillfälligt anstånd med skatteinbetalning” som du öppnar i Mina sidor på www.skatteverket.se.  


Vilande företag

En företagare som blir arbetslös ska kunna ha företaget vilande under 2020 för att på så sätt snabbt kunna få fart på företaget när förutsättningarna återigen finns.  Förslaget innebär ett undantag från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år. 


Sänkta hyreskostnader

Regeringen föreslår att staten ska kunna stå för 50 procent av hyresnedsättningar upp till 50 procent av den fasta hyran under perioden april–juni. Hyresvärden ska kunna söka stödet i efterhand via Länsstyrelsen. Förslaget omfattar utsatta branscher inom sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. 

Förslaget är för närvarande under beredning hos regeringskansliet och mer preciserade detaljer för hur stödet ska fungera är att vänta inom kort. Av den anledningen vågar jag inte med säkerhet svara på hur rabatten kan kombineras med andra subventioner och inte heller vilka definitioner och gränsdragningar som kommer att tillämpas. Eftersom detta är en åtgärd riktad till hyresvärden är det rimligt att anta att du som hyresgäst även kan omfattas av annat stöd, t ex kommunalt stöd.


Kommunalt stöd

De flesta kommuner erbjuder stöd som går utöver de statliga stöden. Exempel på stöd som hittills har presenterats i olika kommuner är rabatter och anstånd med tillsyn-och tillståndsavgifter, ex livsmedelskontroll, alkoholtillstånd, avfallshantering och bugglov..Även hyresfrihet under viss period och anstånd eller nedsättning av hyra har utlovats i vissa kommuner, vars kommunalägda bolag är hyresvärdar eller upplåter tomträtt. De flesta subventioner kräver att företagare ansöker till rätt förvaltning för att utfå de olika stöden.


Läs gärna mer om vår tips till start-ups:

https://legalbuddy.com/nyheter/stod-och-atgarder-for-startups-under-covid-19-pandemin


Pernilla Blomqvist

Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Få hjälp med ett konvertibelprogram till fast pris.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan