Fråga: Personligt ansvarig för aktiebolagets skulder i samband med konkurs
Kan ett aktiebolag som har förlorat ett mål i domstol försättas i konkurs eftersom det inte kan betala sina uppkomna skulder? Kan ägare etc bli personligt ansvariga då? Nyfiken, tack!
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till oss på Legalbuddy med din fråga, nedan kommer en redogörelse för vilka situationer som kan aktualisera personligt ansvar för bolagets åtaganden och när det kan föreligga i samband med rättstvist. 


Konkurs i samband med tvist i domstol

Ett företag som är på obestånd ska försättas i konkurs på egen begäran eller på begäran av en borgenär (1:2 KonkL). Om ett företag förlorar en omfattande tvist kan det innebära att företaget hamnar på obestånd och därmed går i konkurs. För att ta ett exempel så skulle en domstol kunna ålägga företaget att betala ett stort skadestånd samt rättegångskostnader som innebär att företaget blir insolvent (oförmåga att betala sina skulder och att denna oförmåga inte är tillfällig). För att svara på din första fråga så är det alltså möjligt att ett företag försätts i konkurs efter att de har förlorat ett mål i domstol. 


Personligt betalningsansvar 

Huvudregeln inom aktiebolagsrätten är att en aktieägare i ett aktiebolag inte blir personligt betalningsansvarig för bolagets förpliktelser (1:3 ABL). Däremot finns det undantag som aktualiseras i vissa särskilda situationer. Vad som karaktäriseras av dessa situationer är att aktieägare eller ställföreträdare agerar illojalt eller försumligt mot borgenärer eller aktieägare. Vad som även skall nämnas i sammanhanget är att aktieägare eller ställföreträdare kan bli skadeståndsskyldiga gentemot bolaget (29:1 ABL). Däremot ska detta inte förstås som ett personligt ansvar för bolagets åtaganden. 


Personligt ansvar vid överträdelse av aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen anger ett flertal situationer där en aktieägare eller ställföreträdare kan åläggas ett ansvar för att ha överträtt en rättsregel. Som exempel kan nämnas att styrelse och aktieägare underlåtit att upprätta en kontrollbalansräkning i samband med kapitalbrist (25:18-19 ABL), återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar i samband med att ett bolag gjort en förtäckt värdeöverföring (17:6-7 ABL), återbäringsskyldighet i samband med utlämnat lån eller ställande av säkerhet till närstående (21:11 ABL). 


Egentligt ansvarsgenombrott 

Egentligt ansvarsgenombrott eller ansvarsgenombrott utan stöd av lag är ett omdiskuterat tema och det är råder delade meningar om dess tillämplighet. Ansvarsgenombrott saknar lagstöd och kan endast härledas till rättspraxis. Ett fall som kan vara intressant att nämna är NJA 2014 s. 877 som behandlade ett så kallat “processbolag”. Bolaget utgjorde endast ett medel för dess aktieägare att driva en rättsprocess mot ett revisionsbolag - om processbolaget förlorade tvisten så saknades tillräckliga medel för att betala rättegångskostnader. Högsta domstolen kom då fram till att de två aktieägarna var personligt ansvariga för rättegångskostnaderna som de hade ådragit sig i processen. Högsta domstolen var däremot tydliga i domen att det inte finns någon regel om ansvarsgenombrott utan stöd av lag, däremot menade domstolen att mer allmänna rättsregler kan medföra ett personligt ansvar för aktieägare. 


Sammantaget 

Det finns alltså situationer där aktieägare kan bli personligt ansvariga för ett bolags förpliktelser. Däremot är huvudregeln att bolaget ansvarar för sina egna skulderna i samband med att de försätts i konkurs - oavsett om orsaken till konkursen är förlorad tvist i domstol eller något annat. 


Vill du läsa mer om när en VD kan bli personligt ansvarig kan du läsa mer här. 


Hoppas detta svar gav lite klarhet i vad som gäller för att personligt ansvar ska bli aktuellt. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy om du har fler frågor. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan